Birþelio 15 d. Londone vykusioje „Euromoney“ apdovanojimø ceremonijoje „Sorainen“ buvo pripaþinta geriausia advokatø kontora moterims teisininkëms verslo teisës srityje Baltijos šalyse.

„Europos moterø verslo teisëje apdovanojimai“ (ang. Europe Women in Business Law Awards) kasmet pripaþásta ir apdovanoja Europos advokatø kontoras uþ jø pastangas uþtikrinant lyèiø lygybæ, uþ jø pastangas suteikti moterims galimybæ tobulëti jø profesinëje srityje, sukurti moterims draugiškà aplinkà ir galimybes ne tik tobulëti, bet ir suderinti darbà bei asmeniná gyvenimà.

„Didþiuojamës, kad mûsø kontorà išrinko šiø metø laimëtoja Baltijos šalyse. Šis pripaþinimas tai sëkmës simbolis, rodantis, kad mûsø didelës pastangos raginant moteris siekti savo teisinës karjeros ir kuriant palankià aplinkà darbuotojams, ágalina ne tik lyderes merginas, bet kartu praturtina visus darbuotojus ir jø šeimos narius“, – teigia Eva Berlaus, „Sorainen“ biuro Latvijoje vadovaujanti partnerë.

Iš kitø Baltijos šaliø advokatø kontorø „Sorainen“ išsiskiria ávairove. Tarptautiniu ir vietiniu lygiu daugiau nei 20% „Sorainen“ partneriø, pusë vyresniøjø ir vadovaujanèiø teisininkø bei didþioji dauguma verslo palaikymo paslaugø vadovø sudaro moterys.

Pastaruoju metu kontoros partneriø gretas vis daþniau papildo moterys. Praeitais metais „Sorainen“ partnere tapo Mokesèiø ir muitø praktikos grupës vadovë Lietuvoje Saulë Dagilytë. Lelde Laviòa, Nekilnojamojo turto ir statybos praktikos srities vadovë Latvijoje, „Sorainen“ partnere tapo šiø metø sausá.

„Euromoney Legal Media Group“ tyrimas apima vienas didþiausiø teisiniø direktorijø – „International Financial Law Review” (IFLR), „Managing Intellectual Property”, „IFLR1000”, „International Tax Review”, „Expert Guides”.