2018 m. nekilnojamojo turto rinkos apþvalgoje, apimanèioje Baltijos šaliø sostines – Rygà, Vilniø ir Talinà – pateikiamos áþvalgos apie naujausius Baltijos regiono nekilnojamojo turto rinkos pokyèius ir teisinæ bei mokesèiø aplinkà, daranèià átakà sandoriams.

„Teisinë sistema Baltijos šalyse subrendo, tad nekilnojamojo turto rinkos dalyviai taip pat yra vis geriau informuoti ir kelia vis daugiau reikalavimø, – teigia „Sorainen“ partneris Paul Künnap, vienas iš apþvalgos autoriø, – tai reškia, kad teisiniai aspektai ir klausimai, susijæ su nekilnojamojo turto sandoriais, tampa vis svarbesni vis ankstesnëse sandorio planavimo stadijose.“

Apþvalgos duomenis, 2017 m. Baltijos šalyse buvo sëkmingi dël besitæsianèio ekonominio augimo, prisidëjusio prie nekilnojamojo turto rinkos plëtros. Nepaisant sunkumø, su kuriais susidûrë visos trys Baltijos šalys, bendras investicinis klimatas išlieka palankus.

Pasak Raimondo Reginio, „Ober-Haus“ Rinkos tyrimø vadovo Baltijos šalims, per pastaruosius penkerius metus Taline ir Vilniuje uþfiksuoti áspûdingi pokyèiai, esminiai pokyèiai Rygoje vis dar pakeliui. Didþiausias aktyvumas Baltijos šalyse nekilnojamojo turto rinkoje uþfiksuotas Lietuvoje.

Tarmo Kase, „Ober-Haus Real Estate Advisors“ vadovas, atkreipë dëmesá á investuotojø demonstruojamà pasitikëjimà Baltijos šaliø rinkomis, ypaè kalbant apie prabangø nekilnojamàjá turtà. „Siekiantiems didesnio pelningumo Baltijos šaliø nekilnojamojo turto rinka siûlo platø investavimo galimybiø, uþtikrinanèiø 8 % ar net didesná pelningumà, pasirinkimà“, – pastebi Kase.

Apþvalgà parengë didþiausia Baltijos šalyse nekilnojamojo turto agentûra „Ober-Haus Real Estate Advisors“, bendradarbiaudama su advokatø kontora „Sorainen“ ir verslo paslaugø tinklu „PricewaterhouseCoopers“. Apþvalgoje daugiausia dëmesio skiriama biurø, prekybos patalpø, sandëliø ir gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkoms, taip pat þemës sklypams kiekvienoje iš trijø sostiniø, bei su nekilnojamuoju turtu susijusiems mokesèiø ir teisës patarimams.

Susipaþinti su apþvalga ir teisiais patarimais galite èia.