Kovo 9 dienà Londone vykusioje „The Lawyer“ Europos apdovanojimø ceremonijoje SORAINEN pelnë pagrindiná – „Europos metø advokatø kontoros“ (angl. European Law Firm of the Year 2016) apdovanojimà. SORAINEN yra pirmoji šiuo titulu pripaþinta Baltijos advokatø kontora. Vienas átakingiausiø tarptautiniø teisiniø leidiniø „The Lawyer“ taip ávertino kontoros strateginæ vizijà, augimà ir tarptautines iniciatyvas.

„Europos metø advokatø kontora“ yra renkama iš penkiolikos advokatø kontorø, pripaþintø metø kontoromis savo šalyse. SORAINEN taip pat buvo išrinkta ir „Baltijos šaliø metø advokatø kontora“.

„Šis apdovanojimas yra neátikëtinai svarbus, ypaè tuo, jog nedidelë Baltijos šaliø ir Baltarusijos rinka susilaukë tarptautinio dëmesio. Visa tai liudija mûsø regiono ir jame veikianèiø verslø augimà“, – teigia kontoros steigëjas ir vyresnysis partneris Aku Sorainen.

„The Lawyer“ Europos apdovanojimuose laimëtojus renka komisija, kurià sudaro tarptautiniø advokatø kontorø vadovaujantys partneriai ir tarptautiniø kompanijø teisininkai. Komisijos teigimu, SORAINEN išsiskyrë stipria strategija, aukšta teisiniø paslaugø kokybe, gerais ir stabiliai auganèiais finansiniais rodikliais, talentø ugdymu ir tvirtais kontoros partnerystës pagrindais.

„2015-ieji mums buvo išskirtiniai metai. Minëjome dvidešimtàjá SORAINEN gimtadiená, konsultavome reikšmingiausiuose projektuose regione ir pradëjome teikti naujà NVS/Rusijos grupës paslaugà, padedanèià klientams vystyti verslà regione,“ – teigia SORAINEN vadovaujantis partneris Laimonas Skibarka.

Pasak jo, SORAINEN taip pat pademonstravo stiprø augimà, kurá ávertino ir teisëjø kolegija: „Didþiuojamës, kad per šiuos metus mûsø kontora gerokai sustiprëjo – Lietuvos biuro partneriø gretas papildë Sergej Butov, sëkmingai prisijungë buvæ BORENIUS partneriai dr. Daivis Švirinas ir Þygimantas Pacevièius kartu su vienuolikos teisininkø komanda. Šiemet net keli mûsø komandos teisininkai sulaukë išskirtinio pripaþinimo – SORAINEN partnerius Allar Jõks ir Carri Ginter populiariausi Estijos dienrašèiai paskelbë átakingiausiais teisininkais Estijoje, o partneræ Karin Madisson Estijos advokatø asociacija išrinko „Metø teisininke“.

Vienas iš svarbiausiø vertinimo kriterijø skiriant „The Lawyer“ apdovanojimà buvo dalyvavimas reikšminguose tarptautiniuose sandoriuose. 2015 m. SORAINEN konsultavo:

  • tarptautinæ privataus kapitalo grupæ „Providence Equity Partners“ ásigyjant telekomunikacijø ámoniø grupæ BITË – tai didþiausias 2015 metø sandoris regione;
  • pasaulinæ privataus kapitalo investicijø valdymo ámonæ „Partners Group“ ir „Northern Horizon Capital“ ásigyjant nekilnojamojo turto fondo „BPT Optima“ turtà Baltijos šalyse ir Lenkijoje (vertë – 163 mln. eurø) – tai didþiausias 2015 m. nekilnojamojo turto sandoris regione;
  • didþiausià Lenkijos draudimo grupæ PZU parduodant 99,88% „PZU Lietuva“ akcijø Norvegijos draudimo bendrovei „Gjensidige Forsikring“;
  • tarptautiná privataus kapitalo fondà „Bridgepoint“ ásigyjant „Nordic Cinema Group“, kuri valdo „Forum Cinemas“ kino teatrø tinklà Baltijos šalyse;
  • „BillerudKorsnäs“ ir „Baltic Resources“ priklausanèià „Latgran Biofuels“ dël jos valdomø „LATGRAN“ akcijø pardavimo;
  • Europos rekonstrukcijos ir plëtros bankà ásigyjant vienos didþiausiø atliekø tvarkymo bendroviø Baltijos valstybëse „Eco Baltia“ akcijø paketà;
  • Cofi“ dël licencijos kredito ástaigos veiklai Estijos finansø prieþiûros institucijai;
  • Fortum Heat“ parduodant 51,4% „Võrguteenus Valdus“ akcijø valstybei priklausanèiam Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriui „Elering“.

Daugiau informacijos: www.thelawyereuropeanevent.com