Akcininkų susirinkimų organizavimas nuotoliniu būdu

Remiantis Akcinių bendrovių įstatymu, ribotos atsakomybės bendrovės gali numatyti galimybę akcininkams dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Nors oficialūs šios srities teisės aktų pakeitimai nebuvo įgyvendinti, 2020 m. balandžio 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė rekomendaciją karantino laikotarpiu akcininkų susirinkimus rengti nuotoliniu būdu ir sukurti aplinką, kurioje būtų galima priimti sprendimus skubiais klausimais (t. y. tokiais, dėl kurių sprendimai pagal galiojančius teisės aktus turi būti priimti per nustatytą terminą) balsuojant raštu arba dalyvaujant susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis ir laikantis šių gairių:

  • kuo anksčiau informuoti dalyvius apie planuojamą susirinkimą ir suteikti galimybę susipažinti su atitinkamais dokumentais;
  • būti pasirengus teikti informaciją telefonu, elektroniniu paštu, skelbti juridinio asmens interneto svetainėje ir pan.;
  • pateikti balsavimo biuletenius, kuriuose būtų nurodyta visa svarbi informacija, jeigu numatoma balsuoti raštu;
  • užtikrinti tinkamą susitikimo dalyvių tapatybės nustatymą ir sukurti aplinką visapusiškam dalyvavimui realiuoju laiku (pvz., informuoti apie programą ir įrenginius, kurie bus naudojami vaizdo konferencijai, vaizdo konferencijos laiką, ryšio kanalus, kodus ir kitą svarbią informaciją), jeigu susitikimas vyks nuotoliniu būdu.

Savo ruožtu, nors Registrų centras ir notarai teikia paslaugas karantino laikotarpiu, fizinis klientų aptarnavimas vis dar ribojamas. Tačiau kai kuriuos veiksmus, pavyzdžiui, juridinio asmens įsteigimą, įstatų pakeitimus ar uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimą, galima atlikti elektroniniu būdu. Daugiau informacijos šia tema pateikiama čia.

Karantino metu lankstesni reikalavimai dėl finansinės atskaitomybės pateikimo

Remiantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, akcininkai turi patvirtinti bendrovių metines finansines ataskaitas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos ir jas pateikti Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo patvirtinimo (pvz., jeigu įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, jo metinės finansinės ataskaitos turėtų būti patvirtintos ne vėliau kaip iki balandžio mėn. pabaigos ir pateiktos registrui ne vėliau kaip iki gegužės mėn. pabaigos). Metinių finansinių ataskaitų pateikimas laiku yra svarbus ne tik siekiant apskritai užtikrinti verslo skaidrumą, bet ir yra vienas iš reikalavimų, taikomų įmonėms, siekiančioms gauti valstybės pagalbą, ir įmonėms, dalyvaujančioms viešuosiuose pirkimuose.

Kadangi karantino sąlygomis kai kuriems juridiniams asmenims gali kilti sunkumų tvirtinant ir teikiant 2019 m. finansines ataskaitas, Registrų centras paskelbė, kad šiemet finansinės atskaitomybės procesas bus vertinamas lanksčiai ir, atsižvelgiant į objektyvias priežastis, kurios gali sukliudyti įmonėms pateikti ataskaitas laiku, bus priimamos ir pavėluotai pateiktos finansinės ataskaitos. Numatoma, kad šiuo laikotarpiu Registrų centras netaikys teisės aktuose numatytų poveikio priemonių: nepradės surašyti administracinių nusižengimų protokolų ir neinicijuos paramos gavėjo statuso panaikinimo procedūrų.