Informacija atnaujinta balandžio 21 d.

Papildomos sąlygos skelbiant prastovas

2020 m. balandžio 8 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, reglamentuojantys prastovos skelbimą dėl ekstremalios situacijos ir karantino. Nuo šiol norint paskelbti prastovą šiuo pagrindu taikomos papildomos sąlygos:

 • dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo (jei tokio darbo įmonėje yra).

Netenkinant šių sąlygų prastovos galės būti skelbiamos ir apmokamos įprasta tvarka (t.y. nesusijusia su ekstremalia situacija ir karantinu), tačiau darbdavys neturės teisės gauti valstybės subsidijų už tokios prastovos užmokestį.

Paskelbus prastovą dėl ekstremalios situacijos ir karantino, darbdavys turi per 1 darbo dieną pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie prastovą. Jei prastova buvo paskelbta dar iki 2020 m. balandžio 8 d., informaciją apie prastovas reikia pateikti per 3 darbo dienas.

Daugiau skaitykite čia.

Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos paskelbus pastovas

2020 m. balandžio 10 d. įsigaliojo  įstatymų pakeitimai dėl subsidijų mokėjimo, kuriais iš esmės buvo pakeisti mokami subsidijų už prastovos laikotarpį dydžiai bei sąlygos.

Subsidijos darbdaviams mokamos tuo atveju, jeigu prastovos yra paskelbtos todėl, kad dėl susidariusios ekstremalios situacijos ir karantino darbdavys neturi galimybės darbuotojams suteikti sutarto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Subsidijos dydis

Darbdavys turi teisę pasirinkti subsidijos dydį:

 • 90 % nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio (ne didesnio, nei iki karantino paskelbimo darbuotojo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis), bet ne daugiau nei 1 MMA (607 EUR bruto už visą prastovos mėnesį); arba
 • 70 % nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio (ne didesnio, nei iki karantino paskelbimo darbuotojo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis), bet ne daugiau nei 1,5 MMA (910,50 EUR bruto už visą prastovos mėnesį).

Jei darbuotojas dirba ne visą darbo laiką arba paskelbta dalinė prastova, subsidija mokama proporcingai paskelbtam prastovos laikui.

Prastovos dėl ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams turi būti mokamas ne mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis.

Pareiga išsaugoti darbo vietas

Darbdavys privalo išsaugoti ne mažiau kaip 50 % darbo vietų, dėl kurių gautos subsidijos, bent 3 mėnesius po subsidijos mokėjimo pabaigos.

Mokėjimo terminas

Subsidijos bus mokamos tol, kol tęsis Vyriausybės paskelbta ekstremali situacija ir karantinas.

Papildomos sąlygos:

 • darbuotojai prastovos metu negali dirbti;
 • bendrovei nėra paskelbtas bankrotas, ji nėra likviduojama;
 • bendrovė ar jos atstovas per paskutinius vienerius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų;
 • bendrovės atstovas per paskutinius vienerius metus neturėjo daugiau nei vienos nuobaudos dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar komercinės veiklos pažeidimų;
 • bendrovė neturi biudžetinės įstaigos statuso.

Pasinaudojimo subsidijomis tvarka

Subsidijas gali gauti visi darbdaviai, išskyrus biudžetines įstaigas.

Dėl subsidijų gavimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą. Dokumentus teikiant elektroniniu būdu, jie turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kreipimasis ir dokumentai

Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą teikiami šie dokumentai:

 • nustatytos formos pasiūlymas dėl subsidijos gavimo;
 • nustatytos formos prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova;
 • dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos.

Kreipiantis dėl subsidijos vėlesniais mėnesiais:

 • nustatytos formos prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova;
 • dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, kuriam praeitą mėnesį buvo skirta subsidija.

Tais atvejais, kai darbdavys dėl subsidijos kreipiasi tik vieną kartą, taip pat kai subsidijos mokėjimas yra nutraukiamas, darbdavys privalo ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti Užimtumo tarnybai darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui patvirtinančius dokumentus.

Terminai

Darbdavys pirmą kartą gali kreiptis dėl subsidijos iki balandžio mėnesio pabaigos, o vėliau – iki kito mėnesio 15 dienos imtinai.

Jeigu prastova paskelbta tik nuo balandžio mėnesio, dokumentai gali būti teikiami ir gegužės mėnesį.