Daliai finansų rinkos dalyvių jau taikomi arba netrukus įsigalios nauji reikalavimai, susiję su pareiga atskleisti informaciją apie tai, kaip bendrovės savo veikloje yra integravusios aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus priimant sprendimus, susijusius su investicijų valdymu.

Finansų rinkos dalyvių atskleidžiama su tvarumu susijusi informacija turės būti pateikiama:

 • įmonės interneto svetainėje (pvz., atskleidžiama tvarumo rizikos politika, kaip (ar) vertinamas neigiamas poveikis tvarumui priimant investavimo sprendimus ir pan.),
 • ikisutartinėje informacijoje (produkto ir įmonės lygmeniu),
 • periodinėje informacijoje kartu su produktu įprastai teikiamos informacijos pakete (iš esmės atskleidžiant ir detalizuojant kaip pavyko pasiekti tvarumo tikslų).

Nemaža dalis naujų informacijos atskleidimo reikalavimų įsigalios jau 2022 m., tad siekdami padėti verslui tinkamai jiems pasiruošti, naujienlaiškyje apžvelgiame pagrindinius reikalavimus, susijusius su tvarumo informacijos atskleidimu finansinių paslaugų sektoriuje.

Siekiama išvengti galimo finansų rinkos dalyvių ekomanipuliavimo (angl. green washing)

2021 m. kovo 10 d. pradėtas taikyti Reglamentas dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR).

Vienas iš jo tikslų – sustiprinti investuotojų apsaugą, užkirsti kelią galimam galutinių investuotojų klaidinimui, ypatingai tais atvejais, kai finansinis produktas yra pristatomas kaip prisidedantis prie aplinkosaugos ir / ar socialinių tikslų, nors iš tiesų tai gali būti ir netiesa. Taigi, tvarumo informacijos atskleidimo reikalavimai visų pirma yra skirti siekiant išvengti galimo finansų rinkos dalyvių taip vadinimo ekomanipuliavimo (angl. green washing) ir tokiu būdu įgyjamo nesąžiningo pranašumo.

Svarbu ir tai, kad dalis su tvarumo susijusios informacijos atskleidimo reikalavimų taikomi net ir tiems finansų rinkos dalyviams, kurie nekuria ir nereklamuoja savo produktų kaip žalių ar tvarių. Informacijos atskleidimo reikalavimai taikomi nepriklausomai nuo to, ar verslas jau atsižvelgia į tvarumo veiksnius, priimdamas investavimo sprendimus, ar tik ketina tai daryti ateityje.

Naujieji reikalavimai taip pat prisideda siekiant Europos žaliojo kurso tikslų – Europos Komisija 2020 m. įsipareigojo per ateinantį dešimtmetį sutelkti bent 1 trilijoną eurų tvarių investicijų. Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planas siekia skatinti tvarias investicijas, integruoti tvarumo rizikas į rizikų valdymo procesus, didinti informacijos, susijusios su tvarumu, atskleidimo skaidrumą. Tvarumo rizika apibrėžiama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kurie, jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.

Kokios investicijos priskiriamos tvarių investicijų kategorijai?

Tvarios investicijos – tai investicijos į ekonominę veiką, kuria:

 • prisidedama siekiant aplinkosaugos tikslo (pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimas, pagaminamų atliekų kiekis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ar poveikis biologinei įvairovei ir žiedinei ekonomikai); ir / arba
 • prisidedama prie socialinio tikslo įgyvendinimo (pavyzdžiui, prisidedama sprendžiant nelygybės klausimus, skatinama socialinė sanglauda, socialinė integracija ir darbo santykiai, arba investicijos į žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ar socialinių sąlygų neturinčias bendruomenes, su sąlyga, kad tokios investicijos nedaro reikšmingos žalos nė vienam iš tvarių investicijų tikslų, o bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos.

Kam taikomi tvarumo informacijos atskleidimo reikalavimai?

 • Draudimo įmonėms, kurios teikia draudimo principu pagrįstus investicinius produktus
 • Investicinėms įmonėms, teikiančioms portfelio valdymo paslaugas
 • Pensijų produktų teikėjams
 • Alternatyvaus investavimo fondų valdytojams
 • Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojams (EuVECA)
 • Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojams (EuSEF)
 • Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymo įmonėms (KIS)
 • Kredito įstaigoms, teikiančioms portfelio valdymo paslaugas ir/arba konsultacijas investicijų klausimais
 • Finansų patarėjams, t. y. draudimo įmonėms ir tarpininkams, teikiantiems konsultacijas dėl draudimo principu pagrįstų investicinių produktų, investicinėms įmonėms, KIS valdymo įmonėms, teikiančioms konsultacijas investicijų klausimais

Reikalavimai dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo taikomi draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams, pensijų produktams, KIS ir finansinių priemonių portfeliams.

Priklausomai nuo finansų rinkos dalyvio platinimo produkto, taikomi skirtingi informacijos atskleidimo reikalavimai. SFDR numato trijų rūšių finansinius produktus:

 • „Mainstream products“, arba SFDR 6 straipsnio produktai – tai produktai, kurie nėra integravę jokių tvarumo veiksnių.
 • „Light green“, arba SFDR 8 straipsnio produktai – produktai, kurie turi aplinkosaugos ir/arba socialinių ypatumų.
 • „Dark green“, arba SFDR 9 straipsnio produktai – produktai, kurių tikslas yra vien tik tvarus investavimas.

Kokia informacija turi būti atskleidžiama įmonės lygmeniu?

Tradiciškai, priimant investavimo sprendimus, atsižvelgiama į kiekybinius ir kokybinius finansinės rizikos kriterijus, tokius kaip rinkos, kredito ar likvidumo rizikos. Nuo 2021 m. kovo 10 d. finansų rinkos dalyviai, kuriems taikomas SFDR, savo interneto svetainėse privalo skelbti tvarumo politiką, kurioje atskleidžiama, kaip į jų investavimo sprendimų priėmimo procesus yra integruota tvarumo rizika. Finansų patarėjai savo tvarumo politikoje privalo atskleisti, kaip tvarumo rizika yra integruota teikiant rekomendacijas investicijų ar draudimo klausimais.

Nuo 2021 m. birželio 30 d. finansų rinkos dalyviai, turintys daugiau nei 500 darbuotojų, privalo pateikti pareiškimą dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui vertinimo, kuriame turi atskleisti, kaip bendrovė vertina neigiamą poveikį tvarumui, priimant investavimo sprendimus ir paaiškinti, kaip yra atliekamas išsamus šių procesų patikrinimas (angl. due diligence), vertinant investicijų poveikį tvarumui.

Kiti finansų rinkos dalyviai gali pasirinkti nevertinti investicijų neigiamo poveikio tvarumui, tačiau taip pat privalo paskelbti pareiškimą, kuriame turi nurodyti aiškias priežastis, kodėl neatsižvelgia į investicijų poveikį tvarumui (taikomas „comply or explain“ principas) ir nurodyti, ar ketina atsižvelgti į neigiamą poveikį tvarumui ateityje.

Nuo Techninių reguliavimo standartų (RTS) įsigaliojimo, kuris planuojamas 2022 m. liepos 1 d., informaciją apie neigiamą poveikį tvarumui įmonės lygmeniu finansų rinkos dalyviai privalės atskleisti naudojant vieningą šabloną ir jame nurodytus poveikio tvarumui indikatorius.

Be aukščiau aptartų reikalavimų, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai jau dabar privalo savo interneto svetainėse atskleisti, kaip į tvarumo rizikas atsižvelgiama nustatant jų atlygio politiką.

Kur ir kokia informacija turi būti atskleidžiama produkto lygmeniu?

Ikisutartinės informacijos paketas

Nepaisant to, kokio tipo finansinį produktą įmonė platina, ikisutartinės informacijos paketas, teikiamas klientui prieš sutarties sudarymą, jau dabar turi atspindėti:

 • kaip atsižvelgiama į tvarumo riziką priimant investavimo sprendimus (įskaitant ir tuos atvejus kai teikiama rekomendacija investavimo ar draudimo klausimais) ir
 • koks yra tikėtinas tvarumo rizikų poveikis finansinio produkto grąžai. Jeigu finansinio produkto kūrėjas mano, kad tvarumo rizikos konkrečiam produktui neaktualios, klientui turi būti paaiškintos susijusios priežastys.

Investavimo sprendimų pagrindinis neigiamas poveikis produkto lygmeniu

Finansų rinkos dalyvis, kuris jau vertina pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį įmonės lygmeniu, nuo 2022 m. gruodžio 30 d. turės pateikti informaciją, ar vertina investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį produkto lygmeniu, ir paaiškinti, kaip tai daro. Jeigu finansų rinkos dalyvis apskritai nevertina šio poveikio įmonės lygmeniu, privalo atskleisti klientams, kad ir kodėl nevertina poveikio ir kiekvieno produkto lygmeniu.

Papildomi reikalavimai produktams, turintiems aplinkos ar socialinių ypatumų arba tvarių investicijų tikslą

Jeigu produktai turi aplinkos ar socialinių ypatumų ( „Light green“ produktas) arba turi tvarių investicijų tikslą („Dark green“ produktas), papildomai prie ikisutartiniuose dokumentuose teikiamos informacijos apie tvarumą, klientams nuo 2022 m. liepos 1 d. turės pateikti informaciją patalpintą standartizuotuose šablonuose, kuriuose bus pateikiama išsami informacija apie tai, kokias aplinkos ar socialines savybes skatina atitinkamas produktas arba koks yra produkto tvarių investicijų tikslas, kokia yra atitinkamo produkto investavimo strategija, investicijų paskirstymas ir kita susijusi informacija.

Bendrovės interneto svetainėje taip pat turi atsispindėti informacija apie „Light green“ ir „Dark green“ produktus. Šiai informacijai atskleisti nėra nustatytas konkretus šablonas, tačiau reguliavimas numato išsamius reikalavimus skelbiamos informacijos turiniui bei paskelbimo vietai.

Be to, nuo 2022 m. sausio 1 d. periodinės ataskaitos, kurios yra įprastai teikiamos klientams (pvz., gyvybės draudimo sutarties periodinės ataskaitos, KIS ir pensijų fondų metinės ataskaitos) turės būti papildytos standartizuotais priedais, kuriuose klientams bus atskleidžiama informacija, kaip pavyko pasiekti produkto ypatumų, susijusių su aplinkosaugos ar socialiniais veiksniais, arba kaip pavyko pasiekti tvaraus investavimo tikslus. Periodinės ataskaitos taip pat turės būti teikiamos pagal standartizuotus šablonus, išskyrus produktus, kurie nepriskiriami „Light green“ ar „Dark green“. „Mainstream“ produktų atveju pakaks pateikti informaciją apie tai, kad šie produktai neatsižvelgia į tvaraus investavimo kriterijus.

Svarbu paminėti ir tai, kad finansų rinkų dalyviai taip pat privalės užtikrinti, kad nebūtų teikiama netiksli ar klaidinanti marketingo informacija klientams apie produktų tvarumą bei jų žaliuosius ypatumus bei rūpintis, kad su tvarumu susijusi informacija būtų reguliariai peržiūrima ir atnaujinama.

Mūsų Finansų ir draudimo komanda yra pasirengusi Jums padėti ir patarti aktualiais teisiniais klausimais. Susisiekime ir pasikalbėkime!