„Teisinė atitiktis“ reiškia veiklos vykdymą pagal nustatytą tvarką, taisykles ar reikalavimus. Atitiktis kuria pridėtinę vertę organizacijai ir padeda užtikrinti jos veiklos tęstinumą.

Galiojančio reguliavimo nesilaikymas gresia rimtomis pasekmėmis tiek asmeniui, tiek įmonei, įskaitant baudžiamąją atsakomybę. Investicijos į teisinės atitikties užtikrinimą leidžia išvengti galimų neigiamų teisinių pasekmių ar jas sušvelninti ir užtikrinti saugią įmonės ateitį.

Mūsų komanda

Subūrėme įvairių sričių – ginčų sprendimo, viešųjų pirkimų, duomenų apsaugos, įmonių valdymo, darbo teisės ir finansinių nusikaltimų tyrimo – ekspertų komandą, kad padėtume mūsų klientams įvertinti esamą situaciją, įgyvendinti būtinas priemones ir suteikti pagalbą ištikus kritinėms situacijoms. Mūsų komanda identifikuos, suvaldys ir išspręs su teisine atitiktimi susijusius iššūkius bei užkirs kelią jiems kilti ateityje, taip pat patars įmonėms taisyklių ir kontrolės klausimais.

>> Teisinės atitikties paslaugos, komanda ir patirtis

LIETUVA

Kodėl į aplinkosaugos reikalavimus būtina žiūrėti rimtai

Neseniai Lietuvoje kilę skandalai dėl nevalytų pramoninių nuotekų priminė įmonėms, kaip svarbu laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Žiniasklaidoje plačiai aprašyta stambiausio Lietuvos popieriaus ir kartono gamintojo istorija parodė, kad aplinkosaugos normų nepaisymas gali padaryti didelės žalos ekologijai, įmonės reputacijai ir netgi užtraukti asmeninę atsakomybę vadovams.

Norint užkirsti kelią aplinkosaugos normų pažeidimams, reikėtų atlikti tris pagrindinius žingsnius:

  • nustatyti įmonės vykdomai veiklai taikomus teisinius reikalavimus;
  • patikrinti, ar įmonė turi visus būtinus leidimus, sutikimus ir tenkina kitas verslui vykdyti būtinas sąlygas;
  • išsiaiškinti, ar valdžios institucijos yra užfiksavusios pažeidimų, ir ar (kaip) šie pažeidimai buvo ištaisyti.

Augančios baudos už konkurencijos taisyklių pažeidimus ir stiprėjančios konkurencijos institucijos – kaip įmonėms apsisaugoti?

Besiplečiantys Konkurencijos tarybos įgaliojimai ir griežtėjančios jos taikomos priemonės skatina įmones vis daugiau dėmesio skirti konkurencijos taisyklių laikymosi užtikrinimui.

Draudžiami susitarimai ar kiti konkurencijos teisės pažeidimai gali užtraukti baudas, siekiančias iki 10 % ūkio subjektų bendrųjų metinių pajamų, arba įpareigojimą taikyti su bendrovės struktūra susijusius pakeitimus, tokius kaip akcijų ar turto pardavimas ir reorganizavimas. Be to, atsakomybė už pažeidimus taikoma ne tik įmonėms, bet ir jų vadovams – Konkurencijos taryba turi teisę jiems skirti 14 500 eurų siekiančias baudas ir uždrausti eiti vadovaujančias pareigas iki 5 metų.

Padėsime jums išvengti brangiai kainuojančių konkurencijos taisyklių pažeidimų, taikydami šias atitikties užtikrinimo priemones:

  • sukurdami jūsų poreikius atitinkančią vidinę konkurencijos atitikties programą;
  • peržiūrėdami ir atnaujindami vidaus dokumentus bei procedūras, susijusias su konkurencijos teisės laikymusi;
  • pasiūlydami darbuotojams interaktyvius konkurencijos teisės mokymus;
  • atlikdami auditus ir taip įvertindami galimas jūsų įmonės rizikas;
  • užtikrindami sklandų bendravimą tarp jūsų darbuotojų ir konkurencijos institucijų.

ESTIJA IR LATVIJA

Pareiga pranešti apie mokesčius – naujos taisyklės, taikomos atgaline data

Estijos ir Latvijos įstatymų pakeitimai, įsigalioję 2020 m. pradžioje, įpareigoja konsultantus ar įmones pranešti mokesčių administratoriui apie visus tarpvalstybinius susitarimus, patenkančius į rizikos grupę. Prievolė taip pat taikoma atgaline data sandoriams, kurie buvo sudaryti po 2018 m. birželio 25 d.

Pareiga pranešti dažniausiai tenka mokesčių konsultantams, rekomendavusiems sudaryti tarpvalstybinius susitarimus. Advokatai atleidžiami nuo šios pareigos, nes jiems suteikiama profesinė privilegija. Jei niekas kitas nėra įpareigotas, apie susitarimus pranešti privalo juos sudariusios įmonės – prievolė galioja net tais atvejais, kai sprendimą, kaip sutaupyti mokesčių, įmonė sukuria vykdydama įprastą veiklą. Jei pagal naująsias taisykles toks sprendimas vertinamas kaip į rizikos grupę patenkantis tarpvalstybinis susitarimas,  įmonė privalo apie jį pranešti mokesčių administratoriui.

Interesų konfliktų stebėjimas – kaip užtikrinti atitiktį asmens duomenų apsaugos ir darbo įstatymams?

Interesų konfliktai kelia riziką įvairių sektorių bendrovėms, o reguliuojamuose sektoriuose egzistuoja teisinė prievolė kontroliuoti interesų konfliktus. Tokie reikalavimai taikomi valstybiniam sektoriui ir reguliuojamuose sektoriuose veiklą vykdančioms privačioms įmonėms. Dažnai pasitelkiama priemonė – prievolė pagrindiniams darbuotojams ir valdybos nariams deklaruoti savo ekonominius interesus.

BALTARUSIJA

Svarbūs darbo įstatymo reikalavimai

Nuo 2019 m. liepos 27 d. Baltarusijos valstybinė darbo inspekcija turi teisę įvertinti darbdavių pateiktos informacijos apie laisvas darbo vietas išsamumą. Teisė atlikti tokį vertinimą buvo įtvirtinta Baltarusijos Respublikos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos nutarimu.

Vertinimas yra prevencinio pobūdžio ir skirtas atskleisti pateiktos informacijos išsamumo trūkumus – darbo inspekcija tikrins, ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ir internete darbdavių publikuojami darbo skelbimai atitinka informaciją, kuria disponuoja nacionalinės darbo institucijos.

Asmens duomenų apsauga

Baltarusijoje kuriamos naujos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Žemuosiuose parlamento rūmuose antrajam svarstymui rengiamas Baltarusijos Respublikos įstatymo dėl asmens duomenų apsaugos projektas.

Pagal įstatymo projektą jautriais asmens duomenimis laikomi duomenys, susiję su asmens tautybe, politinėmis pažiūromis, sveikata ar seksualine veikla, biometrinėmis ar genetinėmis savybėmis. Bendras reikalavimas tokių duomenų tvarkymui– duomenų subjekto sutikimas– gali turėti įtakos duomenų tvarkymui medicinos sektoriuje ir informacijos tvarkymui identifikavimo tikslais (įskaitant pirštų atspaudus, veido atvaizdą).

 

Daugiau apie aktualias temas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje skaitykite čia (informacija pateikiama anglų k.).