Sorainen sniedza konsultâcijas Nordea, lielâkajai finanšu pakalpojumu sniedzçju grupai Ziemeïeiropâ, par tâs biznesa apvienošanu ar DNB Igaunijas, Latvijas un Lietuvas biznesu, lai Baltijâ izveidotu lielu un vadošu banku ar spçcîgâm Ziemeïvalstu saknçm.

‘Apvienojot Baltijas tirgus zinâšanas, cieši sadarbojoties ar saviem klientiem un attîstot digitâlo banku, Nordea vairâk nekâ desmit gadu laikâ ir uzbûvçjusi ievçrojamu un veiksmîgu banku biznesu Baltijas reìionâ. Ir pienâcis laiks spert nâkamo soli un likt pamatu nâkotnes attîstîbai. Kopâ iegûsim plašâku mçrogu, spçcîgâku ìeogrâfisku pârklâjumu un palielinâsim produktu klâstu, ïaujot mums stiprinât lîdera pozîciju,’ norâda Inga Skisaker, Nordea bankas Baltijas organizâcijas vadîtâja.

Pçc biznesu apvienošanas tiks sniegts plašâks un konkurçtspçjîgâks mazumtirdzniecîbas operâciju klâsts. Apvienotajam biznesam bûs spçcîga ìeogrâfiskâ klâtbûtne, tâ kâ Nordea ir spçcîga Igaunijâ, DNB ir spçcîga Lietuvâ, un kopâ tâs stiprinas savu pozîciju Latvijâ. Nordea un DNB nodarbina attiecîgi 1 300 un 1 800 darbinieku un tâm ir EUR 8 miljardi un EUR 5 miljardi aktîvu.

Nordea un DNB bûs vienâdas balsstiesîbas apvienotajâ bankâ, bet tâm bûs atšíirîgi îpašumtiesîbu lîmeòi, atspoguïojot viòu ieguldîjuma relatîvo kapitâla vçrtîbu apvienotajâ bankâ darîjuma noslçguma brîdî. Darîjuma pabeigšanai ir nepieciešama iestâþu atïauja un nosacîjumu izpilde, un paredzams, ka tâ îstenosies 2017. gada otrajâ ceturksnî. Bankas darbosies neatkarîgi, lîdz tiks saòemtas visas nepieciešamâs piekrišanas.

Sorainen konsultçja Nordea par visiem Baltijas tiesîbu jautâjumiem saistîbâ ar šo darîjumu, sâkot ar palîdzîbu darîjuma strukturçšanâ lîdz izpçtei, tika sniegta juridiskâ palîdzîba darîjuma dokumentu pârrunâs un citu jautâjumu analize.

Baltijas mçroga Sorainen komandu vadîja partneri, zvçrinâti advokâti Rûdolfs Eòìelis, Tomas Kontautas un Reimo Hammerberg, un tajâ piedalîjâs zvçrinâti advokâti Daiva Liubomirskienë un Mantas Petkevièius Lietuvâ, Santa Rubîna un Jânis Bite Latvijâ, Jane Eespõld un Piret Lappert Igaunijâ.