1. INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA UN VALDĪBAS ATTIECĪBAS

Interešu pārstāvniecība valsts un pašvaldību iestādēs (IP) ir jebkura demokrātiska procesa neatņemama sastāvdaļa.

Mēs apzināmies, ka likumdošanas un politikas veidošanas process visnotaļ plašā mērogā biznesa sektoru var ietekmēt jebkuru mūsu klientu un sabiedrību kopumā gandrīz tikpat vai pat nozīmīgāk nekā tiesas spriedumi.

Jebkuras IP ietvaros ir daļa juridiskas un/vai nodokļu komponentes, tādēļ mūsu pienākums ir sniegt profesionālu juridisko un nodokļu palīdzību saviem klientiem gadījumos, kad IP ietvaros tas ir nepieciešams.

Mūsu IP prakses mērķis ir palīdzēt klientiem, ciktāl piemērojamie tiesību akti to atļauj, panākt normatīvo aktu izmaiņas vai tieši otrādi – palīdzēt saglabāt esošo regulējumu nemainīgu.

 

  1. ATKLĀTĪBA UN GODĪGUMS

Lai vairotu sabiedrības uzticību valstij un veicinātu politikas veidošanas procesa atklātību, mēs savā darbībā vienmēr rīkojamies ētiski, nodrošinot godīgumu, atklātību un procesa taisnīgumu.

Mēs sniedzam IP pakalpojumus tikai tādiem klientiem, kuru darbības nolūks atbilst visas sabiedrības interesēm, tā pat arī Sorainen vērtībām un mērķim – palielināt labklājību Baltijas valstīs un Baltkrievijā, palīdzot klientiem gūt panākumus biznesā.

Mēs respektējam tiesisku valsts pārvaldes un likumdošanas procesu un izturamies ar vislielāko cieņu pret personām, kuru intereses un viedokļi nesaskan ar mūsējiem.

Veicot IP, mūsu mērķis ir informēt valsts mēroga lēmumu pieņēmējus un sabiedrību par plānoto normatīvo aktu grozījumu ietekmi uz pašreizējo regulējumu. Šajā procesā mēs cenšamies nodrošināt faktu ziņā korektu, aktuālu un precīzu informāciju.

 

  1. ATBILSTĪBA

IP ietvaros Sorainen juristiem jāievēro piemērojamie normatīvie tiesību akti. Mēs nedz tieši, nedz netieši nepiedāvājam un arī nedodam mājienus par dāvanām, īpašu labvēlību vai citiem labumiem jebkurai IP iesaistītai personai, pārsniedzot ierastās pieklājības un normatīvajos tiesību aktos noteiktās robežas.

Sorainen juristiem vienmēr ir jābūt informētiem par normatīvo tiesību aktu izmaiņām, kas skar ar IP saistīto regulējumu, pat ja dotajā brīdī nav normatīva akta, kas regulētu ar IP saistītas darbības.