Patiesais labuma guvējs: Patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kurai tieši vai netieši pieder vai kura kontrolē klientu, vai kuras interesēs darījums tiek veikts. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kura kontrolē uzņēmumu vai kurai pieder 25% un vairāk no pamatkapitāla vai akcijām/daļām ar balsstiesībām, tai skaitā netieši iegūto dalību.

Ja Jūs nodarbina vai Jūsu mērķis ir saņemt juridiskos pakalpojumus no Sorainen Baltkrievijas biroja (IOOO “Sorainen i Partnery/Advocates Bureau “Sorainen”), lūdzam sniegt attiecīgo informāciju par katru fizisku personu, kura kontrolē uzņēmumu vai kurai pieder 10% un vairāk no pamatkapitāla vai daļām/akcijām ar balsstiesībām, tai skaitā netieši iegūto dalību.

Politiski Nozīmīga Persona: Fiziska persona, kura Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, citā ES vai EEZ dalībvalstī, Baltkrievijā vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona (piemēram, valsts vadītājs), valdības vadītājs, ministrs, viceministrs vai ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja ir šāds amats, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā, parlamenta, valdības vai ministrijas ministrs, parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, augstākās tiesas, konstitucionālās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), kura lēmumi nav pārsūdzami, pašvaldības mērs, pašvaldības administrācijas vadītājs vai cita augsta līmeņa pašvaldības amatpersona, augstākās valsts revīzijas vai kontroles iestādes valdes loceklis vai centrālās bankas padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, pagaidu pilnvarotais lietvedis, īpašais sūtnis un pilnvarotais ministrs vai bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts uzņēmuma, valsts akciju sabiedrības vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras akcijas / daļas vai to daļa, kas pārsniedz 1/2 no kopējām balsstiesībām tādu sabiedrību akcionāru / dalībnieku sapulcē, pieder valstij, padomes vai valdes loceklis, pašvaldības uzņēmuma, valsts akciju sabiedrības vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras akcijas / daļas vai to daļa, kas pārsniedz 1/2 no kopējām balsstiesībām tādu sabiedrību akcionāru / dalībnieku sapulcē, pieder valstij, valdes vai padomes loceklis un kuras tiek uzskatītas par lieliem uzņēmumiem saskaņā ar (Lietuvas) Uzņēmumu finanšu pārskatu likumu, starptautiskas organizācijas vai starptautiskas starpvaldību organizācijas direktors, direktora vietnieks vai valdes vai padomes loceklis, politiskas partijas vadītājs, vadītāja vietnieks vai valdes loceklis vai persona, kas ieņem amatu, kas iekļauts Baltkrievijas Republikas prezidenta noteiktajā personu sarakstā, kuras ir saistītas ar Ārvalstu ierēdņiem, Starptautisku organizāciju ierēdņiem, un valsts amatu sarakstā, kas pieņemts saskaņā ar Baltkrievijas Republikas 2016. gada 29. decembra Valsts kontroles komisijas rīkojumu Nr. 27.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona: fiziska persona, kura kopā ar politiski nozīmīgu personu ir vienas juridiskas personas vai struktūras, kurai nav juridiskas personas statusa, loceklis vai kura uztur cita veida darījumu attiecības; fiziska persona, kura ir vienīgais juridiskās personas vai struktūras, kurai nav juridiskas personas statusa, kura de facto izveidota vai darbojas politiski nozīmīgas personas labā, īpašnieks vai vienīgais patiesais labuma guvējs, piemēram, ar mērķi iegādāties īpašumu vai citu personīgu labumu tai personai, kura izpilda vai izpildīja politiski nozīmīgas personas pienākumus.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis: Laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, piemēram, persona, ar kuru ir reģistrētas partnerattiecības (“kopdzīves partneris”)), vecāki, vecvecāki, mazbērni, brāļi, māsas, bērni, politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērni, politiski nozīmīgas personas bērnu un politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērnu laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar bērnu kopdzīves partneriem), audžuvecāki un audžubērni.