Jūsu datu pārzinis

Sorainen biroji Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Baltkrievijā (turpmāk – Sorainen) ir uzskatāms par vienotu Jūsu personas datu pārzini. Sorainen biroju kontaktinformācija ir atrodama šeit.

Sorainen biroju statuss un to tiesiskās attiecības ar Jums ir detalizētas Sorainen biroju savstarpējo attiecību regulējošajos līgumos.

Ar savu Sorainen datu pārzini vari sazināties elektroniski, rakstot uz privacy@sorainen.com.

Kādus datus Sorainen ievāc un kā tie tiek izmantoti?

Kad Jūs piesakāties programmai “Shared Mission”, Mēs apkopojam un apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī visu citu informāciju, ko Jūs Mums sniedzat un kas var ietvert vai veidot personas datus.

Mēs apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz Mūsu likumiskajām interesēm, lai efektīvi pārvaldītu programmu “Shared mission”, analizētu iesniegumus, kā arī, lai noteiktu, kuri pretendenti atbilst programmas kritērijiem, un sazinātos ar tiem.

Ja Jūs nesniedzat pieprasītos datus, mēs nevarēsim analizēt Jūsu iesniegumu “Shared mission” programmai un attiecīgi nevarēsim ar Jums sazināties.

Kas var piekļūt Jūsu datiem

Jūsu personas dati var tikt nodoti:

  • Sorainen Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas un Lietuvas birojos strādājošajiem darbiniekiem un juristiem, kuri ir Jūsu kontaktpersonas vai, kuri ir atbildīgi par mārketingu.
  • Sorainen pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā, mārketinga uzņēmumiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoru firmām un citiem, tiktāl ciktāl Jūsu personas dati ir nepieciešami Mūsu mārketinga komunikāciju izstrādei.

Tā kā nav pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par Baltkrievijā pastāvošo datu aizsardzības līmeņa atbilstību Eiropas Savienības prasībām, Sorainen Baltkrievijas birojs ir noslēdzis atsevišķu līgumu ar pārējiem Sorainen birojiem par datu apstrādes kārtību. Šis līgums atbilst Eiropas Komisijas apstiprinātiem Standarta Līguma noteikumiem. Privāto datu, tostarp serveru, kontroli veic ES teritorijā. Jūs varat pieprasīt šī līguma kopiju, sazinoties ar Sorainen Datu aizsardzības speciālistu.

Cik ilgi Sorainen uzglabā Jūsu datus?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus programmas “Shared Mission” īstenošanas laikā un 3 mēnešus pēc tam.

Jūsu tiesības un to īstenošana

Sūtot e-pastu uz privacy@sorainen.com, Jūs varat izmantot savas tiesības:

  • Pieprasīt pieeju saviem personas datiem;
  • Pieprasīt savu personas datu labošanu;
  • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
  • Atsevišķos gadījumos atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei.

Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt savu datu izmantošanas ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi.

Jūs savas tiesības varat īstenot atbilstoši nacionālā regulējuma un Eiropas Savienības prasībam.

Ja pēc Jūsu pieprasījuma tiek dzēsti Jūsu personas dati, Sorainen patur tiesības saglabāt tādas informācijas kopijas, kura var būt nepieciešama Mūsu vai trešo personu likumīgo interešu aizsardzībai, valsts institūciju rīkojumu izpildei, strīdu risināšanai, problēmu novēršanai, vai, starp Sorainen un Jums noslēgtu līgumsaistību izpildei.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības uz privātumu ir tikušas aizskartas, Jūs varat iesniegt sūdzību Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas (ES) atbildīgajā institūcijā. Attiecīgo iestāžu kontaktinformāciju var atrast šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.