Pārzinis

Vienošanās nolūkā Sorainen biroji Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā (Sorainen) būs Jūsu nodoto personas datu kopīgi pārziņi.

Droša datu nosūtīšana ārpus ES (uz Baltkrieviju) tiek nodrošināta ar vienošanos starp Sorainen biroju Baltkrievijā un citiem Sorainen birojiem
atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajām standartklauzulām.

Datu aizsardzības speciālists
E-pasta adrese: privacy@sorainen.com

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Sorainen apstrādās Klienta personas datus, ja Klients ir fiziska persona, un citu fizisku personu (pārstāvju, darbinieku utt.) personas datus
šādiem nolūkiem un ar šādu tiesisko pamatu:

 • Šīs Vienošanās noslēgšanas un izpildīšanas nolūkā veiktās datu apstrādes likumīgums balstās uz nepieciešamību un juridisku
  pienākumu izpildīt šo Vienošanos pienācīgi, taisnīgi un efektīvi vai Sorainen nepieciešamību izlietot no šīs Vienošanās izrietošās
  tiesības. Regulas 6(1)(b) un (c) pants.
 • Konkrētu personas datu apstrādes darbību tiesiskais pamats var arī būt juridisku pienākumu izpilde, kas attiecas uz Sorainen
  (piemēram, nodokļu atskaites, interešu konflikta novēršana, Klienta izpēte, Klientam piemērojamo sankciju pārbaude utt.). Regulas
  6(1)(c) pants.
 • Tiešā mārketinga rīku (piemēram, informatīvo biļetenu, uzaicinājumu, paziņojumu) izmantošanas likumīguma pamatā ir Sorainen
  leģitīmās intereses attīstīt savu uzņēmumu. Regulas 6(1)(f) pants.
 • Statistikas datu sagatavošanas un analīzes likumīguma pamatā ir Sorainen leģitīmās intereses uzraudzīt un uzlabot savu uzņēmumu.
  Regulas 6(1)(f) pants.

Saņemto un apstrādāto personas datu kategorijas

Sorainen var saņemt un apstrādāt šādus datus:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, PVN numurs, ieskaitot identifikācijas dokumentu kopijas;
 • kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese);
 • ieņemamais amats, darba devējs, darba devēja kontaktinformācija;
 • pilnvarojuma (pārstāvības) dati, ieskaitot pārstāvju personas kodus un adreses, dokumentu kopijas;
 • saziņa ar Sorainen;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un Starptautisko sankciju veidlapās norādītie dati;
 • citi dati, kas tiek vākti vai konfigurēti šīs Vienošanās ar Sorainen izpildes laikā, atkarībā no sniegto juridisko pakalpojumu veida
  (dokumentu parakstīšana, pieprasījumu iesniegšana, ieraksti reģistros, ģimenes stāvoklis utt.);
 • valoda;
 • norādes par politisko ietekmējamību un persona non grata. .

Sorainen apstrādātos datus var saņemt un tiem var piekļūt

 • Sorainen pārstāvji, kas ir atbildīgi par Jums sniegtajiem pakalpojumiem, Sorainen personāls, kas sniedz pakalpojumus šiem
  pārstāvjiem;
 • trešās personas, kas sniedz pakalpojumus Sorainen, ieskaitot mārketinga uzņēmumus, IT pakalpojumu sniedzējus, informācijas
  sistēmas atbalsta pakalpojumu sniedzējus, komercizpētes un uzņēmējdarbības plānošanas pakalpojumu sniedzējus, revīzijas
  uzņēmumus un citus, ciktāl nepieciešams tādu funkciju izpildei;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • bankas;
 • citas valsts iestādes un uzņēmumi, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu Jums pakalpojumus (izlietotu tiesiskus prasījumus);
 • citi Sorainen piesaistīti datu apstrādātāji un personas saistībā ar šīs Vienošanās izpildi;
 • uzņēmumi, kas palīdz izlietot Sorainen tiesības, kas izriet no Vienošanās noteikumiem (uzņēmumi, kas sniedz parādu atgūšanas un
  piedziņas pakalpojumus, konsultanti, tiesas utt.).

Datu glabāšanas termiņš

Šīs Vienošanās un juridisko pienākumu nolūkā dati tiek apstrādāti visā šīs Vienošanās termiņā un glabāti līdz prasījumu noilgumam.

Dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā, līdz Jūs izlietojat savas tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, bet ne ilgāk kā 2 gadus pēc Jūsu
pēdējās veiktās darbības ar Sorainen paziņojumiem, t.i., saziņas atvēršana izskatīšanai neatkarīgi no tā, vai Jūs izmantojāt saziņā noteikto
informāciju.

Statistikas sagatavošanai un analīzei dati tiek apstrādāti 5 gadus no vākšanas brīža.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt no Sorainen piekļuvi Jūsu personas datiem un tos labot vai dzēst, vai ierobežot to apstrādi atkarībā no situācijas,
izlietot tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst. Jūs varat sazināties ar Sorainen datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jautājumiem
par Jūsu tiesību izlietošanu.