Pasaules Veselības organizācija ir izsludinājusi, ka koronavīrusa (COVID-19) uzliesmojums ir globāla pandēmija, savukārt Latvijas Republikā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un ieviesti vairāki ierobežojoši pasākumi. Tādēļ mēs esam sagatavojuši informāciju apdrošināšanas uzņēmumiem, apdrošināšanas izplatītājiem, apdrošinātajiem un apdrošinājuma ņēmējiem, lai palīdzētu identificēt svarīgākos jautājumus un atbildes atsevišķās apdrošināšanas jomās.

Piezīme: Apdrošināšanas līgumos var būt norādīts atšķirīgs segums un apdrošināšanas atlīdzības izmaksas noteikumi, tādēļ mēs iesakām izvērtēt katru līgumu atsevišķi.

 

Ceļojumu apdrošināšana

Situācija: apdrošinātajiem, kuri ir devušies prom no valsts un nevar atgriezties savā pastāvīgajā dzīvesvietā (piemēram, viņi atrodas karantīnā, un viņiem ir aizliegts pamest valsti, kurā viņi atrodas), pieaug izdevumi par uzturēšanos, ceļojuma biļešu maiņu, ārstēšanu un citi.

Jautājumi: Vai ceļojuma apdrošināšana sedz ārstēšanu no COVID-19 (piemēram, izmeklējumus un stacionāras ārstēšanas izmaksas) Eiropas Savienībā un ārpus tās? Kādas izmaksas tiks segtas, ja apdrošinātais nespēj atgriezties savā mītnes zemē COVID-19 dēļ (piemēram, viesnīcas, jaunas biļetes iegāde atpakaļceļam, medikamenti un ārstēšana)?

Atbilde: katrā gadījumā ir jānovērtē apdrošināšanas segums (vai tas sedz vai nesedz atgriešanās izmaksas un citus izdevumus, kas personai radušies), kā arī apdrošināšanas līguma noteikumos uzskaitītos izņēmumus, t.i., neapdrošinātos notikumus un neapdrošinātos apdrošināšanas objektus. Pandēmiju un epidēmiju varētu uzskatīt par izņēmumu, uz ko segums varētu neattiekties, un dažkārt šāds izņēmums ir tieši minēts apdrošināšanas līgumā. Tāpat ir svarīgs apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums un seguma sākuma datums, jo apdrošinātāji dažkārt paziņo, ka apdrošināšanas segums tiks sniegts tiem klientiem, kuru polise ir noslēgta pirms noteikta datuma. Dažu ārvalstu praksē un apdrošināšanas līgumu iztulkošanā ir radusies atziņa, ka COVID-19 sekas noteiktās teritorijās ir negadījums, kas jau ir noticis un tādējādi nav apdrošināms. Tomēr šeit svarīgi atcerēties, ka vismaz Latvijas apdrošinātāju vidū pašlaik nav vienotas pieejas.

 

Veselības apdrošināšana

Situācija: apdrošinātais, kurš pēc savas iniciatīvas vēlas pārbaudīt, vai viņš nav inficēts ar COVID-19, un saņemt radušos izmaksu atlīdzību no apdrošinātāja.

Jautājumi: vai veselības apdrošināšana sedz izmaksas, ja apdrošinātais pēc saviem ieskatiem nolemj veikt medicīnisko izmeklēšanu saistībā ar COVID-19? Vai veselības apdrošināšana sedz izmaksas par COVID-19 ārstēšanu (piemēram, zāles, īpašā aprūpe)?

Atbilde: Noteikumos bieži tiek norādīts, ka pandēmijas radītais veselības stāvoklis ir neapdrošināms notikums. Tādēļ slimības analīžu izmaksas visdrīzākais varētu tikt segtas, bet ārstēšanas izmaksu segšana ir daudz mazāk ticama.

 

Komercsabiedrību vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Situācija: Uzņēmuma darbinieku nolaidības dēļ trešās personas tiek inficētas ar COVID-19 (piemēram, kontaktējoties ar šīm personām).

Jautājumi: vai trešo personu prasījumi par mantisku un nemantisku kaitējumu tiek segti, ja tiek konstatēts, ka trešā persona tika inficēta ar COVID-19 konkrētā uzņēmuma darbinieku rīcības vai piedāvāto preču dēļ?

Atbilde: šim riskam parasti vajadzētu būt iekļautam segumā, tomēr ir rūpīgi jāvērtē katrs gadījums. Galvenā uzmanība jāpievērš, vai uzņēmums un tā darbinieki rīkojās piesardzīgi, rūpīgi un darīja visu, kas bija saprātīgi viņu spēkos, vai nav notikusi apzināta nolaidība vai nevērība, pārkāpjot valsts iestāžu sniegtās instrukcijas. Otrajā gadījumā ir ļoti liela ticamības pakāpe, ka apdrošināšanas segums nepiemērotos.

 

Uzņēmumu valdes un padomes civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Situācija:  uzņēmuma valdes vai padomes locekļi neievēro valsts iestāžu noteiktās instrukcijas, kā rezultātā tiem tiek piemēroti sodi vai tiek izvirzīti prasījumi pret uzņēmumu, kurš savukārt var celt prasību pret valdi vai padomi.

Jautājumi: kāds ir valdes un padomes locekļu apdrošināšanas seguma apjoms attiecībā uz uzņēmuma prasījumiem pret valdi vai padomi, kas ir saistīti ar valdes vai padomes pieņemtajiem lēmumiem uzņēmuma vārdā saistībā ar COVID-19? Vai valsts soda naudas tiek segtas? Vai tiek segtas juridiskās izmaksas saistībā ar aizstāvību pret prasījumiem saistībā ar COVID-19?

Atbilde: parasti pandēmija kā apstāklis netiek izslēgta no seguma, tādēļ apdrošināšanas segumam jāpaliek spēkā. Tomēr kā parasti ir individuāli jāizvērtē, lai noteiktu, vai valdes un padomes locekļu rīcība neatbilda kādam no apdrošināšanas līgumā noteiktajiem izņēmumiem. Tādi izņēmumi ir, piemēram, situācijas kad valdes vai padomes locekļi rīkojās ar ļaunu nolūku; dažkārt apdrošināšanas segums nesedz arī situācijas, kad valdes vai padomes locekļi pieļāvuši rupju neuzmanību. Ja tā, apdrošināšanas segums nebūs piemērojams.

 

Darba devēja atbildības apdrošināšana

Situācija: tā kā uzņēmums nenodrošināja drošu darba vidi un nenoorganizē darbu attālināti, darbinieki viens otru inficē ar COVID-19.

Jautājumi: vai Darba devēja atbildības apdrošināšana segs darbinieku prasījumus par mantiskā un nemantiskā kaitējuma atlīdzību drošas darba vides trūkuma dēļ un COVID-19 infekcijas izplatīšanās dēļ?

Atbilde: saslimšana darba vietā parasti netiek segta (parasti sedz tikai nelaimes gadījumus darba vietā).

 

Komercdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Situācija: uzņēmums nevar veikt komercdarbību ierastajā veidā, ko izraisa valsts iestāžu lēmumi saistībā ar COVID-19. Tā rezultātā uzņēmums cieš no dīkstāves un citiem kaitējumiem.

Jautājumi: vai komercdarbības pārtraukšanas apdrošināšana sedz ar COVID-19 saistītos zaudējumus, ko uzņēmums ir cietis?

Atbilde: parasti apdrošinātais notikums ir saistīts ar fizisku kaitējumu uzņēmuma īpašumam. Tādējādi šo situāciju, visticamāk, nekvalificēs kā apdrošināto gadījumu, jo nav nodarīts bojājums apdrošinātajam īpašumam, piemēram, nav noticis ugunsgrēks.

Pasākumu atcelšanas apdrošināšana

Situācija: COVID-19 dēļ ir atcelti pasākumi, un biļešu pircēji pieprasa atmaksu.

Jautājumi: vai pasākuma atcelšana valsts iestāžu lēmuma dēļ ir kvalificējama kā apdrošinātais notikums?

Atbilde: valsts iestāžu lēmumi un no tiem izrietošais kaitējums parasti ir neapdrošināmie notikumi.

 

Galvojuma apdrošināšana

Situācija: apdrošinājuma ņēmējs neizpilda savas saistības COVID-19 kā nepārvaramas varas notikuma dēļ, tā rezultātā trešā persona, kurai ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši galvojuma apdrošināšanas līguma noteikumiem, izvirza prasījumu.

  • Jautājums: vai galvojuma apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies no saistību neizpildes, ko izraisījusi COVID-19 pandēmijas pasludināšana? Atbilde: jā, izņemot, ja COVID-19 tiešām ir nepārvaramas varas notikums.
  • Jautājums: kādos apstākļos apdrošinātājs COVID-19 var atzīt par nepārvaramas varas notikumu un uz tā pamata radītos zaudējumus atzīt kā neapdrošināmu notikumu? Atbilde: lūdzam lasīt šeit.

 

Kredīta apdrošināšana

Situācija: parādnieks nemaksā par piegādātajām precēm COVID-19 kā nepārvaramas varas notikuma dēļ.

Jautājums: vai kredīta apdrošināšana sedz apdrošinātā zaudējumus, ja COVID-19 tiek atzīts par nepārvaramas varas notikumu?

Atbilde: nē, lai gan ir nepieciešams noteikt, vai parādnieka saistību neizpilde tiešām tiek atzīta par nepārvaramu varu.

 

Kā rīkoties?

Mēs jebkurā gadījumā iesakām konsultēties ar savu apdrošināšanas brokeri vai aģentu, vai un kā vislabāk iesniegt apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, un iesakām neskaidros vai robežgadījumos gadījumos pieteikumu tomēr iesniegt. Ir vērts arī izpētīt attiecīgā apdrošinātāja mājaslapu, jo apdrošinātāji jau sniedz savu viedokli par COVID-19 un tā ietekmi uz segumu. Šī informācija var sniegt vispārīgu ieskatu par izredzēm, tomēr jāatceras, ka katrs līgums var būt atšķirīgs, īpaši, līguma summa ir ievērojama.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar apdrošināšanas noteikumiem un to iztulkošanu, Sorainen komanda ir gatava palīdzēt jums, lai pārrunātu radušos situāciju.