Laika periodā no 26. oktobrim līdz 16. novembrim jaunumiem sekoja līdzi un tos apkopoja zvērināta advokāta palīdze Agneta Rumpa un jurista palīdze Hannelora Voiciša.

Normatīvie akti

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Likumprojekta Nr.: 276/Lp14. Izsludināts: 14.11.2023.

(skatīts 31.08. – 29.09. jaunumu apskatā, pieejams šeit)

Nodrošināt atsevišķu Finanšu instrumentu tirgus likuma normu atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Likumprojekta Nr.: 416/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 09.11.2023

Likumprojekts paredz noteikt, ka administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nevar uzņemties un pildīt, ja administrators juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā pilda ar administratora pienākumiem saistītas darbības, kurās varētu būt personiski vai mantiski ieinteresētas personas, ar kurām administratoram ir partnerība, kā arī attiecībā uz tādu kreditoru vai parādnieku, kura dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir persona, ar kuru administratoram ir partnerība.

Saskaņā ar spēkā esošo Maksātnespējas likumu administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nevar uzņemties un pildīt, ja administrators saskaņā ar Maksātnespējas likuma noteikumiem atzīstams par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku. Likumprojektā paredzēts, ka par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku atzīstama arī persona, ar kuru parādniekam, parādnieka dibinātājam, dalībniekam (akcionāram) vai personālsabiedrības biedram, pārvaldes institūciju locekļiem ir partnerība.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Likumprojekta Nr.: 441/Lp14. Iesniegts Prezidijam: 13.11.2023.

Likumprojekts nosaka, ka kādas atsevišķas vienas ārvalsts vai dalībvalsts banku un to filiāļu sniegto finanšu pakalpojumu apjoms valstī nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējā finanšu pakalpojuma apjoma Latvijas Republikā.

Lai tiktu ievērots tiesiskās paļāvības princips un nostiprināts tiesiskās drošības princips, likumprojekts paredz pārejas laiku – vienu gadu. Pārejas noteikumos tiek noteikts, ka minētais nosacījums šobrīd Latvijā reģistrētām bankām ir jāizpilda līdz 2024. gada 31. decembrim.

Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā

Noteikuma projekta ID: 23-TA-2101. Saskaņošanā.

Likumprojekta mērķis ir iekļaut tiesību normas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu Regulas 2022/2036 un Regulas 2021/23 prasību piemērošanu, un tehniski precizētu Direktīvas 2019/879 un Direktīvas 2019/2034 prasības, kā arī izdarīt citus nepieciešamos grozījumus.

Grozījumi Kredītu reģistra likumā

Likumprojekta Nr.: 23-TA-1193. Saskaņošanā.

Mērķis ir nodrošināt Kredītu reģistra ziņu aktualitāti gadījumā, kad reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks ir iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par sava klienta vai klienta galvinieka saistībām, bet līdz bijušā reģistrā dalībnieka statusa iegūšanai (izslēgšanas no Uzņēmuma reģistra uzturētā komercreģistra vai reģistra žurnāla gadījumā) nav tas aktualizējis, norādot ziņas par saistību izbeigšanos.

Kā arī nodrošināt reģistra dalībniekiem iespēju efektīvāk, pilnīgāk pārvaldīt kredītrisku, izmantojot Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

 

Citi jaunumi

Capitalia saņem kolektīvās finansēšanas licenci

03.11.2023.

Capitalia ir saņēmusi Latvijas Bankas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju, kas turpmāk ļaus piesaistīt investorus visā Eiropā. Nodrošinot plašāku un pieejamāku finansējumu Baltijas valstu uzņēmumiem.

Termiņnoguldījumu likmes Latvijā sasniegušas augstāko līmeni 14 gados

03.11.2023.

Pēc vērā ņemamu palīgu uzkrājumu vairošanā ir atkal kļuvis termiņnoguldījums. Banku piedāvātās likmes noguldījumam uz vienu gadu sasniegušas un pārsniegušas 4% robežu, kas ir augstākais līmenis kopš 2009. gada.