Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 5.daļa no 2024.gada 1. janvāra paredz, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikti apdrošināšanas prēmiju maksājumi, ja tie nepārsniedz 10% no darbinieka gada algas, bet ne vairāk par 750 eiro. Savukārt Ministru kabineta noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 28. un 29.punktā joprojām ir norādīts iepriekš spēkā esošais slieksnis – 426,86 eiro. No kādas apdrošināšanas prēmijas tad ir jāsāk maksāt IIN?

Atbild: Mārtiņš Rudzītis, SIA “Sorainen ZAB” jurists

Līdzīgi ir arī ar pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksni – Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta 1 .daļa nosaka, ka pienākums reģistrēties kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājam ir tad, ja darījumu vērtība gada laikā sasniedz 50 000 eiro, bet Ministru kabineta noteikumu Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” 2.punktā vēl aizvien ir saglabājies vecais slieksnis – 40 000 eiro. Vai šajā situācijā ir piemērojams likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētais slieksnis?

Prioritāte ir likumam

Pēc likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 8.panta 5.daļā noteiktā maksimālā apdrošināšanas prēmijas maksājuma paaugstināšanas no 426,86 uz 750 eiro ir izveidojusies pretruna starp likumā par IIN un Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.899 noteikto maksājuma apmēru. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 15.panta 6.daļu, ja konstatē pretrunu starp dažāda juridiskā spēka tiesību normām, piemēro to, kurai ir augstāks juridiskais spēks. Savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15.panta 2.daļā noteiktajai normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijai likumam ir augstāks juridiskais spēks nekā MK noteikumiem.

Līdz ar to no 2024.gada 1. janvāra ir piemērojams likumā par IIN noteiktais slieksnis – no personas apliekamā ienākuma izslēdz dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no personai aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 750 eiro gadā. Tas pats arī attiecas uz pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksni, spēkā ir jaunais – 50 000 eiro slieksnis.

Ar pilno rakstu varat iepazīties žurnāla iFit jūlija numurā.