Jaunumus apkopoja jurista palīdze Gabriela Mora Petroviča.

 

Būvniecība un nekustamais īpašums

Grozījumi Būvniecības likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 22.12.2022.

Ar likumprojektu plānots ieviest un noteikt ietvaru inženierkonsultanta statusam būvniecības procesā un veikt citus nepieciešamos precizējumus, lai nodrošinātu efektīvāku būvniecības procesu.

Nepieciešams noteikt savstarpējos pienākumus un attiecības ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem, lai skaidri būtu nodalīta attiecīgo personu kompetence, tiesības uzdot noteiktus uzdevumus citiem būvniecības procesa dalībniekiem, tiesības pieņemt noteiktus lēmumus.

 

Enerģētika

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 22.12.2022.

Ar likumprojektu tiek grozītas Elektroenerģijas tirgus likuma normas, kas noteic pienākumu visiem Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem segt obligātā iepirkuma komponentes maksājumu radītās izmaksas.

Likumprojekta mērķis ir samazināt elektroenerģijas izmaksas visiem elektroenerģijas galalietotājiem, obligātā iepirkuma izmaksas turpmāk sedzot no valsts budžeta.

 

Dažādi

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

Pieņemti 1. lasījumā: 22.12.2022.

Likumprojekta mērķis ir veicināt balsstiesīgo Latvijas pilsoņu dalību vēlēšanās, īpaši atbalstīt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību un iesaistīt pēc iespējas vairāk diasporas pārstāvju tādējādi saglabājot saikni ar Latviju un latvisko identitāti. Ir būtiski parādīt, ka ne tikai diasporai ir svarīga Latvija, bet arī Latvijai svarīga ir tās diaspora. Latvieši ārzemēs nav atdalāmi no Latvijas un latviešu kopuma. (Balsošana pa pastu)

 

Satversmes tiesa

Ierosināta lieta par Izglītības likuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmei

Lēmums par lietas ierosināšanu pieņemts 27.12.2022.

Pieteikuma  iesniedzēji  lūdz  Satversmes  tiesu  atzīt  Izglītības  likuma 9.panta  1.1 daļu,  pārejas  noteikumu  102.punkta  1.apakšpunktu  un  2022.gada 29.septembra likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6.pantu (turpmāk – apstrīdētās normas) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme)  1.pantam,  112.panta  pirmajam  teikumam  un  114.pantam,  kā  arī Vispārējās  konvencijas  par  nacionālo  minoritāšu  aizsardzību  (turpmāk – Konvencija) 13.panta pirmajam punktam.

Izglītības likuma 9.panta 1.1 daļa noteic, ka privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā. Ar 2022. gada 29. septembra grozījumiem tika izslēgtas visas normas Izglītības likumā, kas paredzēja vispārējās izglītības iegūšanu mazākumtautību izglītības programmās.