Aicinām šiem jaunumiem īpašu uzmanību pievērst komersantiem, kas darbojas aizsardzības, elektronisko sakaru, plašsaziņas līdzekļu, elektroenerģijas, siltumapgādes un dabasgāzes aprites jomās.

14.novembrī, stājās spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Nacionālās drošības likumā (Likums). Ar šiem grozījumiem tiek paplašināts subjektu loks, uz kuriem Likums attiecas, kas nozīmē, ka šis ir īpaši būtiski komersantiem, kuri šo grozījumu rezultātā kļūst par Likuma subjektu. Tāpat arī ar grozījumiem noteikts jauns gadījums, kad nacionālajai drošībai nozīmīgām sabiedrībām ir nepieciešams saņemt atļauju no Ministru Kabineta (MK).

Būtiskākās izmaiņas ir šādas:

Paplašinātais subjektu loks

Ar šiem Likuma grozījumiem likumdevējs ir būtiski paplašinājis to subjektu loku, uz kuriem Likums attiecas. Iepriekš tika noteikts, ka ierobežojumi attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētu komercsabiedrību, kura atbilst konkrētiem nosacījumiem, bet ar jaunajiem grozījumiem subjekts var būt ne tikai komercsabiedrība, bet arī nodibinājums vai biedrība. Tāpat arī Likumā noteikti jauni nosacījumi / darbības veidi, kad komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājumi uzskatāmi par nacionālajai drošībai nozīmīgiem (piemēram, divējāda lietojuma preču ražotāji, izstrādātāji, eksportētāji, sabiedrības, kam ir piekļuve vēlētāju datiem). Vienlaikus noteikts, ka turpmāk tie paši ierobežojumi un pienākumi, kas noteikti citām nacionālajai drošībai nozīmīgām sabiedrībām, attiecināmi arī uz sabiedrībām, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas kritiskā infrastruktūra. .

Jauns gadījums, kad ir nepieciešama MK atļauja

Likums paredz, ka nacionālajai drošībai nozīmīgām sabiedrībām konkrētu darbību veikšanai ir nepieciešams saņemt MK atļauju . Ar grozījumiem likumdevējs Likumā ir iekļāvis jaunu gadījumu, kad nacionālajai drošībai nozīmīgām sabiedrībām ir nepieciešama MK atļauja – aizdevuma saņemšanai, ja tā kopējā summa pārsniedz 10 procentus no aktīviem un tas tiek saņemts no fiziskās personas, kura ir ārvalsts valstspiederīgais, izņemot Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, vai no juridiskās personas, kuras patiesais labuma guvējs ir ārvalsts valstspiederīgais, izņemot Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti.

Kas jādara komercsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem?

Komercsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem ir būtiski izvērtēt, vai tie neatbilst paplašinātajiem Likuma nosacījumiem, kuri tos klasificētu kā „nacionālajai drošībai nozīmīgus“. Gadījumā, ja tiek konstatēta atbilstība, tad attiecīgajai komercsabiedrībai, biedrībai vai nodibinājumam ir pienākums veikt konkrētas darbības, piemēram, iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā paziņojumu par nacionālajai drošībai nozīmīgas biedrības vai nodibinājuma statusu, kā arī sniegt atbildīgajām iestādēm citu Likumā paredzēto informāciju.