Vēlamies Jūs informēt, ka šī gada 13. martā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Galvenās izmaiņas, uz kurām gribam vērst Jūsu uzmanību:

Iepirkumu procedūru piemērošanas izņēmumi

Grozījumi 5. pantā atļauj likumā noteiktās iepirkuma procedūras nepiemērot šādu pakalpojumu iepirkšanai, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par 144 000 EUR:

  • ekspertu sniegtiem pakalpojumiem ekspertu grupā augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena akreditācijas vai studiju programmas licencēšanas procesā (grozīts 15. punkts);
  • Akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas procesā (ieviests jauns 18. punkts).

Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumu iepirkumi

Grozījumi paredz, ka gan 9. pantā (t.s. “mazie iepirkumi), gan 10. pantā (sociālo un citu īpašo pakalpojumu iepirkumi, kas noteikti likuma 2. pielikumā) paredzētajā atvieglotajā kārtībā veiktajos iepirkumos, ja tiek iepirkti izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, uz kuriem attiecas CPV kods 79710000-4, obligāti piemērojami likumā noteiktie kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi. Līdz šim likums šādu pienākumu nenoteica. Jaunais pienākums attiecas uz izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumu iepirkumiem, kas uzsākti vai izsludināti pēc 2019. gada 13. marta.

Paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtība

Ar grozījumiem 11. panta otrajā daļā un ieviešot jaunu otro prim daļu, precizēta paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtība, ja iepirkumu veic pasūtītājs, kas sastāv no atsevišķām struktūrvienībām. Jaunā otrā prim daļa nosaka, ka pasūtītājs sastāv no atsevišķām struktūrvienībām, kam ir noteikta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu tad, ja pasūtītāja struktūrvienība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci neatkarīgi veic iepirkumu un slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un šo iepirkumu finansē no tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti konkrētā iepirkuma veikšanai. Tādā gadījumā paredzamo līgumcenu nosaka katras struktūrvienības noslēgtam līgumam atsevišķi, nevis saskaitot visu atsevišķo struktūrvienību noslēgto līgumu līgumcenu.

Iepirkumu līgumu un vispārīgo vienošanos un to grozījumu publicitāte

Ar grozījumiem 60. panta desmitajā daļā:

  • precizēts iepirkumu līgumu un to grozījumu pieejamības termiņš pircēja profilā (ko kopš šī gada 1. janvāra obligāti jāizvieto Elektronisko iepirkumu sistēmā eis.gov.lv), vienādojot to ar iepirkuma dokumentācijas glabāšanas laiku – 10 gadu. Iepriekš šis termiņš bija īsāks,
  • publiski pieejamu un ar autortiesībām aizsargātu tipveida līgumu noteikumu piemērošanas gadījumā (piemēram – FIDIC līgumu gadījumā) atļauts šādus noteikumus nepubliskot, tā vietā publiskojot norādi uz tipveida dokumentiem, kā arī tikai tos dokumentus, ar kuriem groza vai papildina attiecīgos tipveida līguma noteikumus.

Jaunie noteikumi attiecas uz tiem iepirkumu līgumiem un vispārīgajām vienošanām, un to grozījumiem, kas noslēgti pēc 2019. gada 13. marta. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi, kā arī iepirkumu līgumi, kas noslēgti uz tādu vispārīgo vienošanos pamata, kuras noslēgtas pirms 2019. gada 13. marta, pircēja profilā jāievieto kopā ar konkrētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pamattekstu.