Tegelik kasusaaja: Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes otseselt või kaudselt omab või kontrollib klienti või kelle huvides tehing toimub. Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes kontrollib äriühingut või kes omab 25% või enam osakapitalist või hääleõiguslikest aktsiatest, kaasaarvatud kaudse omamise kaudu.

Kui te olete saanud või soovite saada nõustamist Soraineni Valgevene kontorist (IOOO “Sorainen i Partnery/Advocates Bureau “Sorainen“), palun esitage vastav informatsioon iga füüsilise isiku kohta, kes kontrollib äriühingut või kellele kuulub vähemalt 10% aktsiakapitalist või hääleõigusega aktsiatest, sealhulgas kaudselt omandatud osalus.

Riikliku taustaga isik: Füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, Lätis, Leedus, muus Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis, Valgevenes või kolmandas riigis, sealhulgas riigi kõrgem ametiisik (näiteks riigipea), valitsusjuht, minister, aseminister või ministri asetäitja, ministri asetäitja asetäitja kui selline amet on olemas, riigisekretär või muu kõrge valitsuse ametnik, parlamendi, valitsuse või ministeeriumi kantsler, parlamendiliige või sarnase seadusandliku üksuse liige, Riigikohtu, konstitutsioonikohtu või mõne muu kõrgeima kohtuorgani liige (kohtunik), mille otsused ei kuulu edasikaebamisele; vallavanem või linnapea, kohaliku omavalitsuse administratsiooni juht või muu kõrgetasemeline vallaametnik; riigikontrolli kõrgeima asutuse juhtorgani liige või keskpanga juhatuse esimees, aseesimees või juhatuse või nõukogu liige; suursaadik, alaline asjur, ajutine asjur, eriesindaja ja ministri täievoliline esindaja või kõrge sõjaväelane; riigi äriühingu nõukogu või juhatuse liige, st aktsiaselts või osaühing, mille aktsiad või osa aktsiatest, mis annavad enam kui 1/2 selliste äriühingute aktsionäride üldkoosolekul antud häältest, kuuluvad riigile; kohaliku omavalitsuse äriühingu nõukogu või juhatuse liige, st aktsiaseltsi või osaühingu, mille aktsiad või osa aktsiatest, mis annavad üle 1/2 selliste ettevõtete aktsionäride üldkoosolekul antud häältest, kuuluvad riigile ning mis on suurettevõtted (Leedu) finantsaruandlusseaduse mõistes; rahvusvahelise organisatsiooni või rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni direktor, asedirektor või juhtimis- või järelevalveorgani liige; erakonna juht, asejuhataja või juhtorgani liige või kes täidab ametikohta, mis kuulub välisriikide riigiametnike, rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikega seotud isikute loetellu ja riigi presidendi määratud riiklike ametikohtade loetellu Valgevene Vabariigis, vastu võetud Valgevene Vabariigi riikliku kontrollkomitee 29. detsembri 2016. aasta määrusega nr 27.

Riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja: Füüsiline isik, kes koos riikliku taustaga isikuga on sama juriidilise isiku või üksuse, mis ei ole juriidiline isik, liige, või on muul moel ärilises suhtes; füüsiline isik, kes on ainuomanik või ainus tegelik kasusaaja juriidilise isiku või üksuse, mis ei ole juriidiline isik, juures, mis on loodud või tegutseb de facto riikliku taustaga isiku kasuks, näiteks eesmärgiga omandada vara või muud isiklikku kasu isikule, kes täidab või täitis riikliku taustaga isiku ülesandeid.

Riikliku taustaga isiku pereliige: Riikliku taustaga isiku pereliikmeks loetakse tema abikaasat või sellega võrdväärset isikut (isikut loetakse abikaasaga võrdsustatuks ainult siis, kui talle on antud selline staatus vastava riigi seaduste kohaselt, näiteks isik, kellega on kooselu registreeritud (nn vabaabielukaaslane)), vanemaid, vanavanemaid, lapselapsi, vendasid, õdesid, lapsi, riikliku taustaga isiku abikaasa või sellega võrdsustatud isiku lapsi,  riikliku taustaga isiku ja riikliku taustaga isiku abikaasa või sellega võrdsustatud isiku lapse abikaasat või sellega võrdsustatud isikut (sh kuid mitte ainult laste vabaabielukaaslased), lapsendanud vanemad ja lapsendatud lapsed.