TEATIS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Vastutav töötleja

Õigusabilepingu mõistes on Soraineni kontorid Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes (Sorainen) teie poolt edastatud isikuandmete kaasvastutavad töötlejad. Soraineni kontori rollid ja teievahelised suhted on täpsustatud nendes kokkulepetes, mis te olete omavahel sõlminud.

Isikuandmete ohutu edastamine väljapoole EL-i (Valgevenesse) on tagatud Soraineni Valgevene kontori ja teiste Soraineni kontorite vaheliste kokkulepetega, mis vastavad Euroopa Komisjoni poolt kooskõlastatud Lepingu Tüüptingimustele.

Andmekaitseametnik
E-posti aadress: privacy@sorainen.com

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Kliendi isikuandmeid, kui Klient on füüsiline isik, ja teiste füüsiliste isikute (Kliendi esindajad, töötajad jne) isikuandmeid töötleb Sorainen järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 • Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse aluseks, kui isikuandmeid töödeldakse käesoleva Õigusabilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, on õiguslik kohustus täita Õigusabileping nõuetekohaselt, ausalt ja efektiivselt või Soraineni vajadus kasutada käesolevast lepingust tulenevaid õigusi. Määruse artikkel 6(1)(b) ja (c).
 • Kindlat sorti isikuandmete töötlemise seaduslikkuse aluseks võib ka olla vastavuse tagamine õiguslike kohustustega, mille subjektiks Sorainen on (nagu näiteks maksutagastused, huvide konflikti vältimine, kliendi suhtes õigusliku auditi teostamine, kliendile kohalduvate sanktsioonide kontrollimine jne). Määruse artikkel 6(1)(c).
 • Otseturunduse (nagu infokirjad, kutsed, teated) tegemise puhul on õiguslikuks aluseks Soraineni õigustatud huvi oma äri arendamiseks. Määruse artikkel 6(1)(f).
 • Analüütilise statistika tegemise puhul on õiguslikuks aluseks Soraineni õigustatud huvi oma äritegevuse edendamiseks. Määruse artikkel 6(1)(f).

Isikuandmete kategooriad, mida kogutakse ja töödeldakse

Sorainen võib vastu võtta ning töödelda järgmisi andmeid:

 • nimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, KMKR number, isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, aadress);
 • ametikoht, tööandja, tööandja kontaktandmed;
 • volikirja andmed, sh isikukood, aadress, dokumentide koopiad;
 • suhtlus Soraineniga;
 • andmed, mis on esitatud rahapesu ja terrorismi tõkestamise ning rahvusvaheliste sanktsioonide ankeetides;
 • muud andmed, mis on kogutud või konfigureeritud Õigusabilepingu täitmise käigus, olenevalt osutatava õigusteenuse olemusest (dokumentide allkirjastamine, päringu esitamine, registrikanded, perekonnaseis, vms);
 • keel;
 • viited poliitiliste kokkupuudete kohta ja persona non grata.

Soraineni poolt töödeldavatele andmetele saavad ligipääsu:

 • Soraineni esindajad, kes vastutavad teile teenuste osutamise eest ning Soraineni personal, kes osutab nimetatud esindajatele teenuseid;
 • Kolmandad isikud, kes osutavad Sorainenile teenuseid, sh turundusettevõtted, IT-teenuse pakkujad, informatsioonisüsteemile toe pakkujad, äriteenuste ja äriplaaniteenuste pakkujad, auditeerimisettevõtted ja teised taolised teenusepakkujad ulatuses, mis on vajalik selliste funktsioonide teostamiseks;
 • Maksu- ja Tolliamet;
 • pangad;
 • muud riigiasutused ja üksused ulatuses, milles ligipääs on vajalik teile teenuste osutamiseks (õigusnõuete esitamine);
 • teised andmetöötlejad, kes on kaasatud Soraineni poolt, ja isikud, kes on seotud Õigusabilepingu täitmisega;
 • üksused, kes abistavad Soraineni Õigusabilepingust tulenevate õiguste kasutamisel (üksused, kes pakuvad võlgade sissenõudmise teenust, konsultandid, kohtud jne).

Andmete säilitamise periood

Käesoleva Õigusabilepingu ja õiguslike kohustuste täitmise eesmärgil töödeldakse isikuandmeid kogu lepingu kehtivuse ajal ning talletatakse nõuete aegumise perioodi jooksul.

Andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil kuni te keeldute sellisest andmete töötlemisest, kuid mitte kauem kui 2 aastat pärast viimast suhtlust teie ja Soraineni vahel, st suhtluse sisu avamisest sellega tutvumiseks sõltumata sellest, kas suhtluses avaldatud informatsiooni kasutati või mitte.

Statistika ettevalmistamiseks ja analüüsimiseks töödeldakse andmeid viie aasta jooksul alates andmete kogumisest.

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus küsida Sorainenilt ligipääsu oma isikuandmetele ning nõuda nende parandamist, kustutamist või andmetöötluse piiramist, ning kus asjakohane, teostada andmete edastamise õigust ja vastuväidete esitamise õigust. Oma õiguse teostamisega seotud küsimustes võite te pöörduda Soraineni andmekaitseametniku poole.