Klientide nõustamise ja esindamisega seoses on Soraineni advokaadid:

 • koostanud maagaasiseaduse ja investeerimisfondide seaduse muudatusettepanekud;
 • saavutanud Riigikogu menetluses osaledes elektroonilise side seaduse muudatusettepanekute väljajätmise, millega oleks sidevõrkude jälitustegevuseks kasutamise võimaldamisega kaasnevad kulud jäetud sideettevõtjate kanda. Selle tulemusena säilis sideettevõtjatel õigus saada sidevõrkude jälitustegevuseks kasutamise võimaldamise eest hüvitist;
 • juhtinud tähelepanu tulumaksuseaduse ja käibemaksuseaduse eksitavatele sätetele optsioonide tulumaksustamise ja käibemaksu tagastamatajätmise vallas, mille tulemusena mõningaid sätteid muudeti;
 • juhtinud tähelepanu, et muinsuskaitsenõudeid tuleks kodaniku vaatenurgast kaasajastada;
 • juhtinud tähelepanu Tallinna müügimaksu määruse eksitavatele sätetele, mille tulemusena mõningaid sätteid muudeti;
 • koostanud raudteeinfrastruktuuri kasutustasusid käsitleva Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse muudatused;
 • algatanud ja koostanud asjaõigusseaduse muudatused, mille eesmärk on paremini korraldada kinnisvara isikliku kasutusõiguse pandi kandmist kinnistusraamatusse. Muudatused parandasid pandiga tagatud nõuete omanike õiguste kaitset;
 • pakkunud välja ja koostanud muudatusettepanekud eelnõule, millega kavandatakse tagasiulatuvalt vähendada taastuvenergia tootmise toetusi;
 • nõustanud kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu osas. Aitasime kliendil analüüsida ja kindlaks teha eelnõu kõige probleemsemad osad ning koostada vastavad märkused ja muudatusettepanekud;
 • nõustanud mitut suurt gaasiettevõtet Euroopa Liidu kolmanda energiapaketi gaasidirektiivi sätete maagaasiseadusse ülevõtmise osas.

 

Töös ministeeriumide ja riigiasutustega ning töörühmades on Soraineni advokaadid:

 • andnud juriidilisi arvamusi ministeeriumide koostatud seaduseelnõude kohta, näiteks äriregistrit ja väärtpaberite keskregistrit ning rahapesu ja terrorismi tõkestamist reguleerivate seaduste kohta ning investeerimisfondide seaduse eelnõu kohta;
 • osalenud avaliku ja erasektori partnerlusega (PPP) projektide õigusliku regulatsiooni koostamisel;
 • on koostanud .ee domeenidega seotud vaidluste lahendamise reglemendi ning lahendanud vastavaid vaidlusi Domeenivaidluste Komisjoni liikmetena;
 • osalenud Maksu- ja Tolliameti algatuses muuta käibemaksusätteid, et vähendada tahtlikke käibemaksuvõlgasid;
 • osalenud dividendide töötasuks klassifitseerimist käsitlevat Maksu- ja Tolliameti juhendit analüüsinud töörühma töös;
 • nõustanud Keskkonnaministeeriumi mitmetes taastuvenergia toetuste ja ELi riigiabi normidega seotud küsimustes. Meie nõustamisteenused:
   • aitasid Keskkonnaministeeriumil kaitsta Eesti toetustesüsteemi stabiilsust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kava vastu kasutada riigiabi regulatsiooniga seotud argumente selleks, et saavutada taastuvenergia toetuste vähendamine tagasiulatuvalt;
   • hõlmasid muu hulgas analüüsimist, kas Eesti kehtiv taastuvenergia toetuste skeem ning selle kavandatavad muudatused on käsitletavad riigiabina ning kas vastavad toetusskeemid on kooskõlas ELi riigiabi reeglitega;
   • hõlmasid nõustamist küsimustes, mis puudutavad Euroopa Komisjoni pädevusi riigiabi andmise heakskiitmisel ning ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmisel.