Kaubamärgiomanikke mõjutavad Euroopa Liidu kaubamärgidirektiivist 2015/2436 tulenevad seadusandlikud muudatused on nüüd Eesti õigusesse täielikult üle võetud.

Vaieldamatult on kõige olulisemaks muudatuseks asjaolu, et alates 1. aprillist 2019 kontrollib Patendiamet kaubamärgi registreerimisel vaid absoluutseid registreerimisest keeldumise aluseid. See tähendab, et varasemate kaubamärkide omanikud peaksid jälgima Eesti kaubamärgiandmebaasi, et tuvastada võimalikke rikkumisi suhtelistel alustel. Hetkel puudub automatiseeritud meede taoliseks kontrolliks.

Suhtelist õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll on asendatud registreerimiseelse vaidlustusmenetlusega tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon viib läbi ka kohustusliku kohtueelse menetluse kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkuja vastu.

Lisaks eelnevale on sisse viidud ka teisi märkimisväärseid muudatusi. Järgnev annab muudatustest lühikese ülevaate.

 

Kaubamärgi graafilise kujutamise nõude kaotamine

Värskelt uuendatud kaubamärgiseadus kaotab graafilise kujutamise nõude kaubamärkide määratlusest, st nõude, et märk oleks kujutatud kirjamärkide, kujundite või joonte abil.

Uue seaduse kohaselt võib kaubamärki kujutada mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades, tingimusel et kaubamärki on võimalik registris reprodutseerida viisil, mis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne. See võimaldab registreerida kaubamärke varasemast muus formaadis, näiteks heli- või videofailina.

 

Absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid on täpsustatud

Lisaks olemasolevatele alustele on täpsustatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ning kaitset ei saa järgmised märgid:

  • kõrge sümboolse väärtusega tähis, eelkõige religioossed ja ajaloolised sümbolid;
  • tähis, mille registreerimine on välistatud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitsest tulenevalt;
  • tähis, mille registreerimine on välistatud traditsiooniliste veininimetuste või garanteeritud traditsiooniliste toodete nimetuste kaitsest tulenevalt;
  • tähis, mis koosneb varasemast sordinimest.

 

Garantiimärgist saab sertifitseerimismärk

Garantiimärk asendatakse sertifitseerimismärgiga ning olemasolevad garantiimärgid jäävad endisel kujul kehtima. Garantiimärke registreeritakse seni esitatud taotluste alusel ja neile kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud seadust. Sertifitseerimismärgina võib registreerida ka selliseid märke ja tähiseid, mis viitavad kaupade või teenuste geograafilisele päritolule. Geograafilisele päritolule viitav tähis ei anna aga selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitavaid tähiseid.

 

Ärinime vastuväide kaob?

Ettevõtted ei saa kaubamärgi kasutamisel enam tugineda enda ärinime või aadressi kasutamise vastuväitele, kuivõrd see on uues kaubamärgiseaduses reserveeritud vaid füüsilistele isikutele. Pelgalt ärinime omaksvõtt ei ole aga ilmtingimata rikkumine. Ettevõtted ei saa aga kasutada kolmanda isiku kaubamärki olukorras, kus luuakse seos kolmanda isiku tähise ja ettevõtte kaupade või teenuste vahel ehk olukorras, kus tähist kasutatakse kaubandustegevuses seoses kaitstud kaubamärgile identsete või sarnaste toodete või teenustega.

 

Huvitatud isik ei saa vaidlustada taotleja õigust kaubamärgile absoluutsetel õiguskaitset välistavatel asjaoludel

Asjast huvitatud isik võib apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õigust kaubamärgile edaspidi vaid suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude korral ning mitte absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolul. See on asendatud märkuste esitamisega Patendiametile: iga isik võib esitada kirjaliku märkuse, et juhtida tähelepanu absoluutset õiguskaitset välistava asjaolu olemasolule.

Taotleja saab endiselt vaidlustada Patendiameti otsuseid tuginedes nii suhtelistele kui ka absoluutsetele õiguskaitset välistavatele asjaoludele.

 

Täpsustati õigust takistada kaubamärgiõigust rikkuvate toodete transiiti Eestis

Kaubamärgiomanikul on nüüdsest õigust takistada kolmandatel isikutel selliste kaupade toomist Eesti territooriumile, mis kannavad ilma loata kaubamärki, mis on identne või olemuslikult eristamatu kaubamärgiga, mis on registreeritud seoses nende kaupadega, olenemata sellest, kas kolmandate isikute toodavad kaubad lastakse Euroopa Liidus vabasse ringlusesse. Taoline õigus kehtib kolmandatest riikidest toodud kaupade puhul ning keeld hõlmab ka tähise kasutamist toodete pakenditel.

 

Kaob eraldi riigilõiv kaubamärgi registreerimise eest

Uues seaduses pole kaubamärgi registreerimise eest eraldi riigilõivu tasumise nõuet. See tähendab, et varasema kahe riigilõivu (kaubamärgi registreerimise taotluse läbivaatamine ja kaubamärgi registreeringu tegemine) asemel on nüüdsest üks lõiv.