Vilniuje vyksianèio Baltijos susijungimø, ásigijimø ir privataus kapitalo forumo metu bus paskelbti reikšmingiausi 2017 metø sandoriai. Apdovanojimø ceremonija ávyks spalio 4 d.

Jau ketvirtà kartà vykstantys apdovanojimai tapo neatsiejama Baltijos susijungimø, ásigijimø ir privataus kapitalo forumo dalimi. Apdovanojimai bus áteikti keturiose kategorijose: metø sandorio, privataus ir rizikos kapitalo metø sandorio, metø ásigijimo uþsienyje ir metø pasiekimo uþ Baltijos privataus ir rizikos kapitalo rinkos vystymà (apdovanojimà ásteigë Europos investicijø fondas (EIF)).

Komisija, kurià sudaro 6 autoritetingi ásigijimø sektoriaus atstovai, atrinko á apdovanojimus pretenduojanèius sandorius atsiþvelgdama á tokius kriterijus kaip sandorio vertë ir jo strateginë svarba Baltijos šaliø regionui, inovatyvumas, finansavimo struktûra ir regiono atstovø (vadovø, konsultantø, finansuotojø ir pan.) dalyvavimas.

Komisijos nariai:

 • Jûratë Aþelionytë, Europos investicijø fondas
 • Kristiina Koort, Estijos privataus ir rizikos kapitalo asociacija
 • Prof. Enn Listra, Talino technologijø universiteto verslo ir valdymo mokykla
 • Jûratë Majauskienë, Finansø analitikø asociacija, „Summa Advisers“
 • Jânis Janevics, „Imprimatur Capital“
 • Rûdolfs Krese, „ZGI Capital“

Pretendentai á Baltijos ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) metø sandorio apdovanojimà:

 1. „Nordea“ ir DNB susijungimas Baltijos šalyse
 2. „Danish Agro“ ágyvendintas 45 % „Konekesko“ Baltijos patronuojamøjø ámoniø akcijø ásigijimas iš „Konekesko“
 3. „Elisa Oyj“ ágyvendintas „Starman“ ásigijimas

Pretendentai á Baltijos privataus kapitalo ir rizikos kapitalo metø sandorio apdovanojimà:

 1. „PAG Capital“ ir „Meridian Capital Management“ investicija á bendroviø grupæ „Food Union“
 2. „Livonia Partners“ ágyvendintas ámoniø „Santa Monika Networks“ ir „Santa Monika Networks“ ásigijimas
 3. „Orion Asset Management“ ir „Energy Investment Fund“ ágyvendinamas bendrovës „Pamario jëgainiø energija“ pardavimas

Pretendentai á Baltijos ámoniø uþsienio metø sandorio apdovanojimà:

 1. Lietuvos ámonës „Lords LB Asset Management“ ágyvendintas Lenkijos ámoniø grupës „City Parking Goup“ ásigijimas
 2. Latvijos ámonës „European Lingerie Group“ ágyvendintas Vokietijos bendrovës „Felina“ ásigijimas
 3. Estijos ámonës „PRFoods“ ágyvendintas Jungtinës Karalystës bendroviø „John Ross Jr. (Aberdeen)“ ir „Coln Valley Smokery“ ásigijimas

Plaèiau skaitykite èia»

Apie Baltijos ásigijimø, susijungimø ir privataus kapitalo forumà 2017

Trijø šaliø verslo þiniasklaidos lyderiai – „Verslo þinios“ (Lietuva), „Dienas bizness“ (Latvija) ir „Aripaev“ (Estija) drauge su „Sorainen“ jau septintus metus organizuoja Baltijos ásigijimø ir susijungimø bei privataus kapitalo forumà, suburiantá pirmaujanèiø Lietuvos, Latvijos ir Estijos privataus bei rizikos kapitalo fondø, investicinës bankininkystës atstovus, konsultantus, teisininkus, ámoniø vadovus ir savininkus. Šiø metø forumas vyks spalio 4–5 d. Vilniuje. Plaèiau skaitykite èia»