Jau treèià kartà rengiamos kasmetinës konferencijos „Bendroviø teisës diena 2016“ metu ámoniø teisininkai, advokatø kontorø ir valstybës institucijø atstovai aptars bendroviø vadovams bei teisininkams aktualias temas, taip pat bus áteiktas Metø teisininko apdovanojimas.

Balandþio 13 d. „Novotel Vilnius Centre Hotel“ vyksianèià konferencijà atidarys Vilniaus miesto savivaldybës meras Remigijus Šimašius, pranešimus skaitys bendroviø „Lietuvos geleþinkeliai“, „ORLEN Lietuva“, „Palink”, „Lietuvos energija“, „Klaipëdos nafta“ bei valstybës institucijø – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Vilniaus universiteto – atstovai.

Konferencijoje bus aptartos teisininkams aktualios problemos – diskusijà apie bendrovës teisininko ir advokatø kontoros bendradarbiavimà moderuos SORAINEN partneris Sergej Butov, patarimus, kaip elgtis, netikëtø valstybiniø institucijø vizitø metu dalins partneris Daivis Švirinas kartu su ekspertu Dariumi Raulušaièiu, kas mokës uþ valstybiniø klaidø taisymà pristatys Lietuvos valstybinio administracinio teismo Civiliniø bylø skyriaus pirmininkë Sigita Rudënaitë.

Konferencijà organizuoja SORAINEN drauge su Bendroviø ir institucijø teisininkø asociacija (B.I.T.A.).

Renginio programà rasite èia>>

Registracija: registracija@bitaconferences.eu, www.bitaconferences.eu arba tel. +370 62079591

Sertifikatai: pagal pageidavimà

Kaina: 100 EUR (B.I.T.A. nariams – 75 EUR)