#HRconference: Personāla vadība pārmaiņu laikmetā – izaicinājumi un iespējas

Atrašanās vieta: Tiešsaiste
Darba valoda: Latvie

Personālvadības joma šodien piedzīvo straujas pārmaiņas – tajā arvien pārliecinošāk nostiprinās tādi jēdzieni kā attālinātais darbs, darbinieku labbūtība un mentālā veselība, redzamāka kļūst arī mākslīgā intelekta ietekme uz darbinieku un personāla vadītāju ikdienu. Plašāk par to, kādas transformācijas šobrīd piedzīvo personālvadība, būs iespēja uzzināt šī gada 16. maijā tiešsaistes pasākumā #HRconference.

Mūsu Darba tiesību prakses vadītājs Andis Burkevics pasākumā runās par šobrīd aktuālo tēmu: personas aizskaršana darba likuma izpratnē – darba devēja pienākumi attiecībā uz preventīviem pasākumiem un rīcība, ja personas aizskaršana ir notikusi.

Darba likums nosaka, ka personas aizskaršana “ir personas pakļaušana tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai, kas saistīta ar tās piederību pie noteikta dzimuma, tajā skaitā — seksuāla rakstura rīcībai, ja šādas rīcības mērķis vai rezultāts ir personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, degradējošas vai aizskarošas vides radīšana.” Ikvienam darbiniekam ir tiesības jebkurā darba attiecību posmā un situācijā būt pilnīgi drošam, ka viņa vadītāji un kolēģi koncentrējas uz savu darba pienākumu izpildi un ka darba vidē nav vietas nekādai rīcībai, kas no darbinieka viedokļa var tikt uzskatīta par viņa cieņas aizskaršanu seksuāla rakstura vai jebkādas citas rīcības dēļ. Andis konferencē vērtēs darba devēja pienākumus un rīcību no juridiskā viedokļa.

Konference pulcinās arī citus plaši pazīstamus darba tiesību ekspertus, kuri plašāk aplūkos jautājumus par jaunās līderības kompetencēm un ilgtspējīgu mācīšanos, pārmaiņu vadību un amatu pielāgošanu. Ieskatīsimies arī darba tiesisko attiecību aktualitātēs.

Vairāk informācijas un pieteikšanās – pasākuma mājaslapā.