Jau kopš ārkārtas stāvokļa izziņošanas 2020. gada 12. martā COVID-19 izplatības dēļ Latvijas valdība strādā pie atbalsta pasākumiem krīzes skartajām sabiedrībām. Pašreiz jau ir pieejams šāds atbalsts:

Algu samaksa darbiniekiem no valsts budžeta: ja darbiniekiem nevar nodrošināt darbu tiešā saistībā ar valdības piemērotajiem ierobežojumiem (sabiedrība ir izdevusi rīkojumu par dīkstāvi), ir iespēja pieteikties uz atlīdzību tādiem darbiniekiem no valsts budžeta. Pieejamais atbalsta apjoms ir 75% no darbinieka vidējās algas par pēdējiem sešiem mēnešiem un ne vairāk kā EUR 700 darbiniekam mēnesī (šai summai netiek piemēroti algas nodokļi). Atbalsts pašreiz ir pieejams par laiku no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam. Lai saņemtu atbalstu, sabiedrībai jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • Sabiedrības ienākumi 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies par vismaz 30%, salīdzinot ar to pašu mēnesi 2019. gadā; VAI
  • Sabiedrības ienākumi 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies par vismaz 20%, salīdzinot ar to pašu mēnesi 2019. gadā, un sabiedrība atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
    • Eksports veido vismaz 10% no kopējā apgrozījuma 2019. gadā vai sasniedz vismaz EUR 50 000;
    • Sabiedrības vidējā bruto ikmēneša alga 2019. gadā bija vismaz EUR 800;
    • Ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos uz 2019. gada 31. decembri sasniedza vismaz EUR 500 000.

Lai pieteiktos uz valsts finansētajām algām jau par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam, pieteikums jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2020. gada 25. aprīlim. Piesakoties atbalstam, sabiedrībām būs jāapliecina, ka tās pēc savas iniciatīvas neizbeigs darba attiecības ar konkrētajiem darbiniekiem viena mēneša laikā no pieteikuma datuma. Protams, pastāv izņēmumi, kad atbalsts nebūs pieejams, piemēram, negatīvas nodokļu vēstures gadījumā (esošais nodokļu parāds pārsniedz EUR 150 vai uzņēmums iepriekš ir bijis izslēgts no PVN maksātāju reģistra, u.c.), sabiedrības maksātnespējas gadījumā utt.

Iespēja atlikt nodokļu maksājumus uz 3 gadiem: sabiedrības, kas atbilst augstāk norādītajiem kritērijiem, var pieteikties arī uz savu nodokļu saistību atlikšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Atliktajiem maksājumiem netiks piemēroti nokavējuma procenti un soda naudas.

Atbrīvojums noteiktu nozaru sabiedrībām no nomas maksas vai nomas maksājumu samazinājums par valsts un pašvaldības īpašumu izmantošanu: valsts un pašvaldības iestādes, kā arī to uzņēmumi pilnībā vai daļēji atbrīvos noteiktu nozaru sabiedrības no nomas maksas par valsts un pašvaldības īpašuma izmantošanu (ieskaitot īpašumus speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvajās zonās); šo nozaru sabiedrību sarakstu gatavo valdība (šobrīd sarakstā ir 40 dažādi saimnieciskās darbības veidi, pamatā saistībā ar tūrismu, transportu, kultūru, sportu, izklaidi). Atbrīvojums vai samazinājums neattieksies uz izmantotajiem pakalpojumiem (elektrība, apkure, ūdens, utt.). Atbrīvojums ir spēkā uz ārkārtas situācijas laiku.

Ātrāka pārmaksātā PVN atmaksa: šobrīd likumā noteikts, ka atmaksa visām sabiedrībām tiks veikta 30 dienu laikā.

Pagarināts termiņš gada pārskatu iesniegšanai: visām sabiedrībām ir tiesības savus 2019. gada pārskatus iesniegt trīs mēnešus vēlāk. Tādējādi jaunais termiņš sabiedrībām, kas parasti iesniedz gada pārskatus līdz 30. aprīlim, ir 2020. gada 31. jūlijs. Jaunais termiņš sabiedrībām, kas parasti iesniedz gada pārskatus līdz 31. jūlijam, ir 2020; gada 30. oktobris.

Iespējama nekustamā īpašuma maksājumu atlikšana: saskaņā ar likumu, pašvaldības var nekustamā īpašuma nodokļa samaksai noteikt tādu termiņu, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktā. Termiņu var pārcelt uz vēlāku laiku 2020 gada ietvaros.

Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM aizdevumu garantija: maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kurām nebija finansiālu grūtību pirms COVID-19, būs tiesības uz garantijām ‒ līdz 5 miljoniem EUR uz uzņēmumu un līdz 50% no aizdevuma saistībām ‒ lai nodrošinātu esošās aizdevumu saistības vai nodrošinātu jaunus aizdevumus apgrozāmajam kapitālam uz laiku līdz 3 gadiem.

ALTUM valsts aizdevumi: mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kuriem nebija finansiālu grūtību pirms COVID-19, būs tiesības pieteikties uz aizdevumiem apgrozāmajiem līdzekļiem, nepārsniedzot 1 miljonu EUR uz uzņēmumu, ar 3 gadu maksimālo termiņu un 12 mēnešu kredīta brīvdienām, piemērojot subsidētas / zemākas procentu likmes un samazinātas nodrošinājuma prasības.