Ārkārtas situācija un daudzi pārvietošanās ierobežojumi ir būtiski mainījuši mūsu paradumus, tostarp, visikdienišķāko darījumu norisi. Proti, ja vien ir tāda iespēja, daudzi patērētāji un arī komersanti izvēlas preces iegādāties elektroniskā vidē. Tāpēc arī virkne uzņēmumu, kas līdz šim piedāvāja savas preces tikai tradicionālajos veikalos, kas atrodas tirdzniecības telpās, ir jau pasteigušies un izveidojuši savus e-veikalus. Ja vēl neesat paguvuši to paveikt, bet nopietni apsverat, piedāvājam juridisko darbu sarakstu, kas ir jāizdara, atverot e-veikalu. Savukārt, ja jums jau ir e-veikals, aicinām izmantot šo sarakstu, lai pārbaudītu, vai par visu esat parūpējušies.

Saraksts gatavots, pieņemot, ka vismaz daļa jūsu klientu ir patērētāji. Ja tā nav, un ja apkalpojat tikai juridiskas personas, tad daļa noteikumu uz jums neattiecas vai īstenojami “vieglākā” formā.

Sagatavojiet e-veikala lietošanas noteikumus jeb distances līgumu

Pircējam ir jābūt pieejamiem skaidriem noteikumiem, saskaņā ar kuriem notiks pirkšanas – pārdošanas darījums. Attiecībā uz patērētājiem šāds līgums ar skaidriem, saprotamiem noteikumiem ir obligāts. Attiecībās ar juridiskām personām – ļoti vēlams, lai būtu precīzi skaidras katras darījuma puses tiesības un pienākumi.

Distances līgumā ar patērētājiem obligāti ietveramo informāciju nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi.  

 

Reģistrējiet domēnu e-veikala interneta vietnei, iepriekš pārliecinoties, ka tas ir brīvs un nepārkāpj neviena tiesības

E-veikals atradīsies noteiktā interneta vietnē, kurai vajadzīgs noteikts domēna vārds. Domēna vārds nedrīkst pārkāpt citas personas tiesības uz preču zīmi vai kādas citas intelektuālā īpašuma tiesības.

Domēna vārda pieejamību var pārbaudīt nic.lv datubāzē

Vai nosaukums nepārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, var pārbaudīt preču zīmju datubāzēs  un komercreģistros.

 

Sagatavojiet skaidru un viegli saprotamu aprakstu par katru piedāvāto preci vai pakalpojumu

Pircējam ir jābūt skaidrībai, kas tiek piedāvāts. “Kaķi maisā” neviens negrib pirkt. Savukārt, attiecībā uz patērētāju neskaidrība par preci var tikt uzskatīta par netaisnīgu līguma noteikumu. Netaisnīgi noteikumi nav spēkā un dod tiesības patērētājam prasīt zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.pantā  un Patērētāju tiesību aizsardzības centra interneta vietnē paskaidrots, kas ir netaisnīgi līguma noteikumi.

 

Lietošanas noteikumos izstāstiet, kā var īstenot atteikuma tiesības, un sagatavojiet atteikuma veidlapu

Patērētājiem distances līguma gadījumā ir tiesības atteikties no iegādātās preces 14 dienu laikā no preces piegādes dienas. Šīs tiesības var tikt ierobežotas tikai konkrēti noteiktos gadījumos

Atteikuma tiesību īstenošanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības Ministru kabineta noteikumi.

 

Apsveriet, vai pievienosiet precei ilustratīvu attēlu, un šādā gadījumā parūpējieties par autortiesībām. Jūs varat preci fotografēt pašu spēkiem vai izmantot legāli iegūtus attēlus

Parasti e-veikalos ir preču attēli, jo pircējiem patīk vizuāli apskatīt piedāvājumu. Jūs varat sagatavot preču fotogrāfijas pašrocīgi vai piesaistot fotogrāfu. Otrajā gadījumā neaizmirstiet līgumā ar fotogrāfu paredzēt, ka visas mantiskās tiesības uz fotogrāfijām pieder jums. Ja jums nav iespēju maksāt fotogrāfam, varat izmantot publiski bez maksas pieejamo attēlu datu bāzes. Noteikti neizmantojiet attēlu, kura izcelsme nav zināma vai nav skaidrs, ka to drīkst izmantot bez atļaujas un atlīdzības.

Attēlu un tekstu izcelsmei ir jābūt skaidrai, jo autortiesību pārkāpums ir nopietna lieta gan no juridiskā, gan reputācijas viedokļa.

 

Sagatavojiet viegli lasāmu un saprotamu privātuma politiku

Lai iegādātos preci, pircējam būs jānorāda vismaz kaut kādi savi personas dati – parasti tie ir vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese. Atbilstoši Datu regulas prasībām, jums kā datu pārzinim ir jāinformē fiziska personā, ko un kā jūs ar šiem datiem darīsiet. Šim nolūkam tiek sagatavotas privātuma politikas.

Nodrošiniet, lai pircēju dati pie jums tiktu uzglabāti drošībā un nav pieejami neautorizētām trešajām personām.

Detalizētas prasības atrodamas Vispārīgajā Datu aizsardzības regulā.

 

Sagatavojiet sīkdatņu politiku

Atbilstoši datu aizsardzības prasībām, par sīkdatnēm ir jāsniedz konkrēta informācija.

Ir pietiekami izvietot tikai paziņojumu par sīkdatņu izvietošanu, ja sīkdatnes ir uzstādītas vienīgi, lai nodrošinātu:

 1. saziņas pārraidi, izmantojot elektronisko komunikāciju tīklu, vai
 2. informācijas sabiedrības pakalpojumu.

Visu citu sīkdatņu gadījumā pirms sīkdatņu izvietošanas lietotāja ierīcē ir jāsaņem lapas lietotāja piekrišana.

Piemēram, Datu valsts inspekcija, lai saņemtu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai savā mājas lapā, izmanto rīku no pakalpojumu sniedzēja Cookiebot.

 

Sagatavojiet un izskaidrojiet saviem IT darbiniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem algoritmu, kādā secībā pircējam ir jāiepazīstas ar un jāpiekrīt lietošanas noteikumiem un privātuma un sīkdatņu politikām

Pircējam pirms darījuma noslēgšanas ir jābūt izlasījušam lietošanas noteikumus un jāapstiprina, ka tiem piekrīt. Tāpat ir jāiepazīstas ar privātuma politiku un jāapstiprina, ka tas ir izdarīts. Piekrišana sīkdatņu izmantošanai ir jāsaņem pirms sīkdatņu uzstādīšanas lietotāja ierīcē.

Piekrišanu var saņemt dažādi, piemēram, ievelkot ķeksīti vai nospiežot pogu “piekrītu”. Strīdus gadījumā komersantam ir jāspēj pierādīt, ka pircējs ir iepazinies ar un piekritis lietošanas noteikumiem, kā arī privātuma un sīkdatņu politikām. 

 

Nodrošiniet, lai pirms pirkuma veikšanas ir skaidri redzama preces un piegādes gala cena, kā arī visi piemērojamie nodokļi

Patērētājam ir jāsniedz precīza informācija par preces gala cenu pirms darījuma noslēgšanas.

Neaizmirstiet paredzēt atsevišķu lodziņu, kur var ieķeksēt piekrišanu turpmāku piedāvājumu un informatīvu materiālu saņemšanai no jums

Likums atļauj bez īpašas piekrišanas sūtīt piedāvājumus iepriekšējiem pircējiem, bet tikai par līdzīgām precēm un pakalpojumiem, kādus pircējs jau iepriekš ir saņēmis. Savukārt, ja iespējamais pircējs ir tikai aplūkojis piedāvājumu, ielicis preces vēlmju groziņā, bet pirkumu veicis nav, tad tas nebūs uzskatāms par iepriekšēju darījumu, un turpmāku piedāvājumu sūtīšanai nepieciešama pircēja piekrišana.

Atcerieties, ka lodziņš jūsu lapā nevar būt jau iepriekš ieķeksēts pēc noklusējuma. Pircējam tas ir jāieķeksē, pašam veicot aktīvu darbību.

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums nosaka konkrētas prasības.

 

Norādiet informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanu

Pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam jāinformē patērētājs par vienu vai vairākiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) mājaslapā internetā publicētajā ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstā iekļautiem strīdu risinātājiem, kuri risina strīdus attiecīgajā jomā, norādot arī ārpustiesas strīdu risinātāja mājaslapas adresi.

Šī informācija jāsniedz skaidrā, saprotamā un viegli pieejamā veidā mājaslapā vai arī distances līguma noteikumos.

Ārpustiesas strīdu risinātāju saraksts ir pieejams PTAC mājas lapā

 

Izlemiet, kā tiks veikta preces piegāde un, ja nepieciešams, vienojieties ar piegādes pakalpojumu sniedzēju

Līgumā ar piegādes pakalpojumu sniedzēju neaizmirstiet atrunāt, kurš būs atbildīgs par preci tās piegādes laikā, kā arī sekas nepienācīgai piegādei.

Svarīgi atcerēties, ka 14 dienu atteikumu termiņu rēķina no preces piegādes dienas.

Izlemiet, kā notiks samaksa par preci un vienojieties ar maksājuma pakalpojumu sniedzēju (MPS)

Nepieciešama funkcionāla, uzticama, lietotājiem droša, likumu prasībām atbilstoša, ar e-veikala interneta vietnes tehnoloģisko risinājumu savietojama maksājumu apstrādes sistēma par saprātīgām izmaksām. Lai par šo pārliecinātos,  e-veikala īpašniekam būtu jāveic vismaz pamata izpēte:

 1. Kāda veida maksājumu apstrādi potenciālais MPS piedāvā – debetkaršu/kredītkaršu maksājumi; starp-banku pārskaitījumi; digitālie maki (piem., Google Wallet, Apple Pay); u.c. Plašāks piedāvāto pakalpojumu klāsts var palīdzēt piesaistīt plašāku klientu loku.
 2. Vai maksājumu pakalpojuma sniedzējam ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Latvijā? Saraksts ir pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) mājaslapā. Ja ne, ar šādu pakalpojumu sniedzēju sadarboties neiesakām.
 3. Vai attiecībā uz MPS to uzraugošā institūcija nav piemērojusi kādus brīdinājumus, ierobežojumus, sankcijas? Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem vai licencētiem MPS, šādi brīdinājumi būtu publicēti FKTK mājaslapā, savukārt citvalstu MPS – to uzraugošo iestāžu mājaslapās. Atkarībā no publicētās informācijas, iesakām izvērtēt, vai varat sadarboties ar šādu pakalpojumu sniedzēju.
 4. Kādus krāpšanas u.c. nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem novēršanas pasākumus MPS veic? Šai informācijai būtu jābūt pieejamai pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē/līguma standarta noteikumos.
 5. Vispārēja MPS reputācijas pārbaude pēc publiski pieejamās informācijas.
 6. Kāda ir MPS maksa – fiksēta maksa par termiņu (piemēram, mēnesi); maksa par katru darījumu; kombinācija no abiem; vai kā citādi? Atkarībā no plānotā darījumu apjoma un biežuma, būs iespējams izvēlēties piemērotāko.

Praktiskie apsvērumi: ja e-veikala interneta vietne tiek izstrādāta, izmantojot interneta vietņu platformas sagatavi, tajā jau būs iekļauti populārākie maksājumu apstrādes veidi un pakalpojumu sniedzēji. Tomēr jebkurā gadījumā iesakām pārliecināties par izvēlētā pakalpojuma sniedzēja atbilstību iepriekš norādītajām prasībām.

 

Darījuma dokumenti

Ja pircējs ir fiziska persona:

 1. Norēķins skaidrā naudā vai ar maksājumu karti – jāizsniedz EKA čeks. PVN rēķinu izraksta, ja klients to pieprasa.
 2. Bezskaidras naudas norēķins – pienākums izsniegt PVN rēķinu tad, ja klients to pieprasa. Tomēr grāmatvedības normatīvi nosaka, ka uzņēmumam ir pienākums sagatavot attaisnojuma dokumentu par katru saimniecisko darījumu, tādēļ precēm jāpievieno šāds dokuments.

Ja pircējs ir juridiska persona vai fiziska persona ar PVN numuru:

 1. Norēķins skaidrā naudā – EKA čeks, kam vajadzētu saturēt PVN rēķina rekvizītus (PVN likuma 125. un 126.pants) – tad atsevišķs PVN rēķins nav jānoformē.
 2. Bezskaidras naudas norēķins – jānoformē PVN rēķins saskaņā ar PVN likuma 125. vai 126.pantu.

PVN reģistrācija

Ja darījumi ir ar Latvijas klientiem – PVN reģistrācijas pienākums ir tad, kad apgrozījums 12 mēnešu periodā sasniedz 40 000 EUR.

Ja darījumi ir ar klientiem ārvalstīs – tad ir jāvērtē apgrozījums un klientu struktūra katrā valstī. Ja preces piegādā citu ES dalībvalstu klientiem:

 1. PVN maksātājiem – ir tiesības piemērot 0% PVN likmi, ja saņēmējam ir derīgs PVN numurs un pārdevējam ir dokumenti, kas pierāda, ka preces izvestas no Latvijas.
 2. Fiziskām personām, PVN nemaksātājiem – Latvijas uzņēmumam var rasties pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam citās dalībvalstīs un piemērot šiem darījumiem saņēmēja valsts PVN. Reģistrācijas slieksnis Lietuvā un Igaunijā ir – 12 mēnešos sasniedzot apgrozījumu 35 000 EUR, bet citās dalībvalstīs šis slieksnis var būt atšķirīgs. Turklāt, ja tiek piegādātas akcīzes preces, PVN reģistrācijas pienākums saņēmēja dalībvalstī rodas pirms darījumu uzsākšanas.

Uzņēmējam jāņem vērā, ka no 2021. gada 1. jūlija tiks mainīta kārtība, kā uzņēmumiem jāatskaitās par tālpārdošanas darījumiem un jāmaksā PVN.

Pirmkārt, reģistrācijas slieksnis piegādājot preces un pakalpojumus PVN nemaksātājiem būs 10 000 EUR visās ES dalībvalstīs.

Otrkārt, uzņēmēji, kas pārdos preces un pakalpojumus citu dalībvalstu PVN nemaksātājiem, varēs reģistrēties  tikai vienā valstī un iesniegt deklarācijas par piegādēm uz visām dalībvalstīm, uz kurieni nosūtītas preces, veicot vienu kopīgu PVN maksājumu par visām piegādēm. Nodokļu iestādes attiecīgi sadalīs šo maksājumu saņēmējām dalībvalstīm.

Jaunumi plānoti arī tiem uzņēmumiem, kam ir aplikācijas, ko pircēji – PVN nemaksātāji – izmanto preču pasūtīšanai no Trešajām valstīm. No 2021. gada 1. jūlija tiek paredzēts, ka par PVN nomaksu preču piegādēm patērētājiem (ja preču vērtība < 150 EUR) atbildēs šīs aplikācijas īpašnieks, veicot PVN nomaksu par preces importu ES. Ja preču vērtība pārsniedz 150 EUR – jānoformē eksporta deklarācija.