Vertikālie līgumi ir vienošanās, kuru ir noslēguši divi vai vairāki tirgus dalībnieki jeb uzņēmumi, un tie katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī (piemēram, ražotāja līgums ar vairumtirgotāju, mazumtirgotāja līgums ar vairumtirgotāju u.c.). Šie uzņēmumi nekonkurē savā starpā un katrs dara ko citu. Ar to tie atšķiras no horizontālajiem līgumiem starp tiešajiem konkurentiem, kas darbojas vienā un tajā pašā tirgus līmenī, skaidroja Ieva Andersone, zvērinātu advokātu biroja Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte, konkurences tiesībām veltītajā vebinārā. Lielākā daļa noslēgto komerciālo jeb biznesa līgumu, visticamāk, būs vertikālie līgumi.

Tie ir visa veida preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas, izplatīšanas u.tml. līgumi. Vertikālās vienošanās visbiežāk ir piegādes un izplatīšanas līgumi, ko uzņēmumi izmanto, lai vienotos par īpašiem noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar preču vai pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu vai tālākpārdošanu, piemēram, tāda var būt:

  • parastā izplatīšana;
  • ekskluzīvā izplatīšana;
  • selektīvā izplatīšana;
  • aģenta (pilnvarojuma) līgums;
  • franšīze.

Šo terminu definīcijas ir noteiktas Eiropas Komisijas (EK) 2022. gada 10. maijā pieņemtajā Regulā (ES) 2022/720 par Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām. Ta piemērojama no 2022. gada 1. jūnija.

Latvijā nacionālais regulējums ir Ministru kabineta (MK) 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 797 «Noteikumi par atsevišķu vertikālo vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam”. Tie tiek pārskatīti un drīz tiks grozīti, lai pielāgotos EK Regulā 2022/720 noteiktajām prasībām.

Eiropas Komisija ir izdevusi «Pamatnostādnes vertikālo ierobežojumu jomā”, kā arī šādas vadlīnijas ir sagatavojusi Konkurences padome. Turpinājumā noskaidrosim, kādi ir šie vertikālo vienošanos īpašie nosacījumi.

Parastā izplatīšana

Izplatīšanas līgums ir preču vai pakalpojumu pārdošanas līgums Civillikuma izpratnē, kas tiek noslēgts starp ražotāju/piegādātāju un izplatītāju/ tirgotāju. Šādu līgumu ražotājs slēdz ar jebkuru uzņēmumu, kas vēlas izplatīt uzņēmuma preces.

Nav noteikti atsevišķi ekskluzīvās vai selektīvas izplatīšanas nosacījumi.

PIEMĒRS

Vācijā reģistrēts sadzīves elektropreču tirgotājs sadarbojas ar vairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā. Vairumtirgotāji realizē iepirktās preces mazumtirgotājiem – dažādu zīmolu sadzīves elektronikas pārdevējiem, kas savukārt tālāk to pārdod gala patērētājiem Latvijā un ārpus tās. Nav noteikti teritorijas vai klientu loka ierobežojumi, kā arī vairumtirgotājam nav izvirzītas konkrētas izpildāmās prasības, lai tas varētu darboties kā izplatītājs.

Ekskluzīvā izplatīšana

„Attiecībā uz ekskluzīvo izplatīšanu, svarīgi ievērot, ka regulējums ir mainījies,” uzsvēra I. Andersone. Līdz šim ekskluzīvās izplatīšanas definīcija bija, ka piegādātājs vienojas pārdot preci tikai vienam izplatītājam noteiktā teritorijā vai tālākpārdošanai noteiktām klientu grupām. MK noteikumos Nr. 797 otrajā punktā arī ir noteikts, ka ekskluzīvās piegādes (izplatīšanas) vienošanās ir vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā piegādātājs tieši vai netieši apņemas pārdot vienošanās preces tikai vienam pircējam konkrētajā teritorijā īpašai lietošanai vai tālākpārdošanai.

Taču jaunajā regulā ir izmaiņas, kas paredz, ka ekskluzīvo izplatītāju loks var būt līdz pieciem noteiktā teritorijā vai tālākpārdošanai noteiktām klientu grupām. Līdz ar to drīzumā gaidāmas izmaiņas MK noteikumos Nr. 797.

Piegādātāji bieži izmanto ekskluzīvas izplatīšanas sistēmas, piemēram, lai:

  • pamudinātu izplatītājus veikt finansiālās un nefinansiālās investīcijas, kas vajadzīgas piegādātāja zīmola izvēršanai teritorijā;
  • lai pārdotu jaunu produktu konkrētā teritorijā vai konkrētai klientu grupai;
  • pamudinātu izplatītājus koncentrēt pārdošanas un tirdzniecības veicināšanas pasākumus uz konkrētu produktu. Ja ražotājs vēlas izmantot ekskluzīvo izplatīšanas sistēmu, ekskluzīvos izplatītājus var aizsargāt no citu izplatītāju aktīvās pārdošanas.

 

Ar pilno rakstu varat iepazīties žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” aprīļa numurā.