Lasītājs jautā: Uzņēmums vēlas izrakstīt rēķinu pašnodarbinātai personai, kuras nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs sakrīt ar personas kodu. Pašnodarbinātā persona atsakās dot savu reģistrācijas numuru (personas kodu).

  • Vai šajā gadījumā personas kods rēķinā ir obligāts?
  • Vai drīkst izrakstīt rēķinu bez reģistrācijas numura / personas koda?
  • Vai šāds rēķins var apliecināt veikto darījumu un ļaus konkrēto darījumu iegrāmatot?

Atbild: Santa Prauliņa, SIA “Sorainen ZAB” vecākā juriste

Sākotnēji norādāms, ka rēķins ir viens no grāmatvedībā izmantotajiem attaisnojuma dokumentiem, proti, dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esību. Attaisnojošo dokumentu obligātie rekvizīti noteikti Grāmatvedības likumā (GL). Nepieciešams uzsvērt, ka attaisnojošo dokumentu mērķis ir ne tikai noregulēt savstarpējās finansiālās attiecības, bet arī veicināt pārskatāmus un atbildīgus saimnieciskos darījumus, nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un atbalstīt efektīvu finanšu pārvaldību gan privātpersonām, gan valstij. Šie dokumenti ļauj atbildīgajām valsts iestādēm administrēt un uzskaitīt nodokļus, nodevas un citus uz valsts budžetu attiecināmos maksājumus.

Saskaņā ar GL 11.panta 5.daļas 4. un 5.punktu attaisnojošā dokumentā par fizisku personu, kas veic saimniecisko darbību, proti, pašnodarbinātu personu, kas nav individuālais komersants (IK), jāiekļauj šādas ziņas – vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods. Šie rekvizīti ir iekļaujami rēķinā neatkarīgi no precēm vai pakalpojumiem, par ko tiek izrakstīts rēķins, un neatkarīgi no tā, vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, ir rēķina izdevējs vai saņēmējs. Likums neparedz izņēmumus, līdz ar to nav iespējams sagatavot tādu attaisnojošo dokumentu, kurā no likuma viedokļa būtu pamatoti nenorādīt iepriekš minētos rekvizītus. Šie rekvizīti ir obligāti norādāmi neatkarīgi no izvēlētās attaisnojuma dokumenta formas (elektronisks vai papīra formā) un veida (rēķins, pavadzīme vai cits).

Pašnodarbinātajam personas kods rēķinā ir jāuzrāda

Jāpievērš uzmanība arī tam, ka saskaņā ar GL 43.pantu par attaisnojuma dokumentu (tajā skaitā rēķinu) noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 86 naudas soda vienībām – 430 eiro, bet par tādu pašu pārkāpumu saistībā ar attaisnojuma dokumentu par darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 2000 eiro.

Minētais nozīmē, ka tāda rēķina vai jebkura cita attaisnojoša dokumenta izsniegšana, kurā nav iekļauti visi obligātie rekvizīti, var novest pie uzņēmuma, kurš izsniedzis šādu rēķinu, administratīvās atbildības iestāšanās un soda saņemšanas. Līdz ar to, ja uzņēmums izraksta rēķinu, tajā nenorādot saimnieciskās darbības veicēja nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kas šajā gadījumā vienlaikus ir arī personas kods, uzskatāms, ka uzņēmums ir pārkāpis attaisnojošo dokumentu noformēšanas prasības, kas nozīmē, ka uzņēmumam var piemērot administratīvo sodu par šāda rēķina izrakstīšanu.

Atbilde uz lasītāju jautājumu no grāmtvedības skatu punkta – pilnajā rakstā .