Personai pieder dzīvojamā māja un zeme pie tās. Ņemot vērā, ka vairāk nav iespējams zemi apsaimniekot, persona vēlas to atdalīt un pārdot. Vai pārdošanas gadījumā būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saņemtās summas?

Raksta autors: Mārtiņš Rudzītis, SIA “Sorainen ZAB”, jurists

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 3.daļas 11.punktu fiziskas personas ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir ar IIN apliekams ienākums.

Likumā vienlaikus ir paredzēti arī gadījumi, kad, izpildoties konkrētiem nosacījumiem, ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas netiek aplikts ar nodokli. Likuma 9.panta 1.daļas 33.punkts paredz, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un kas vismaz 12 mēnešus pēc kārtas minētajā 60 mēnešu periodā līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Minētā izņēmuma mērķis ir atbrīvot no IIN gadījumā, ja persona atsavina savu pamata dzīvesvietu.

Izskatot strīdu par līdzīgu jautājumu, Senāts 2020.gada 11.jūnija spriedumā lietā SKA-66/2020 secināja, ka IIN atbrīvojums nav piemērojams ienākumam no nekustamā īpašuma atdalīta zemes gabala pārdošanas. Atsavinot zemes gabalu, kas atdalīts no nekustamā īpašuma, kur persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu un kurā tā joprojām dzīvo, persona atsavina jaunu, patstāvīgu nekustamo īpašumu. Līdz ar to likuma 9.panta 1.daļas 33.punktā noteiktais izņēmums uz personu šādā situācijā nav attiecināms, un ienākums no zemes gabala pārdošanas tiks aplikts ar IIN likmi 20% apmērā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis līdzīgu skaidrojumu metodiskajā materiālā “Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas”.

Kā nosaka ienākuma un nodokļa apmēru?

Ienākuma apmēru nosaka, no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un nekustamajā īpašumā veikto ieguldījumu vērtību nekustamā īpašuma turēšanas laikā, piemēram, valsts nodevu par zemes gabala ierakstīšanu atsevišķā zemesgrāmatas nodalījumā, mērniecības pakalpojumu izmaksas.

Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir jānorāda deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma. Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra. Ja ienākums pārsniedz 1000 eiro, deklarācija ir jāiesniedz vienreiz ceturksnī līdz tā mēneša 15.datumam, kas ir nākamais pēc ceturkšņa, kad tika gūti ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas. IIN summa ir jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23.datumam, kurā iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma.