Eiropas Komisija 2023.gada 12.septembrī publicēja ilgi gaidītos priekšlikumus par konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) bāzi Eiropā. Ko paredz sniegtie priekšlikumi?

Nodokļu iniciatīvas “Uzņēmējdarbība Eiropā: ienākumu nodokļu sistēma” (Business in Europe: framework for income taxation (BEFIT direktīva)) mērķis ir aizstāt pašreizējās 27 valstu UIN sistēmas starptautiskām uzņēmumu grupām, kuru kopējie ieņēmumi pārsniedz 750 milj. eiro. Šo priekšlikumu apstiprināšanai nepieciešama vienprātība, ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu dalīto kompetenci UIN jomā.

Kurus uzņēmumus ietekmēs konsolidētā UIN bāze?

BEFIT direktīva nosaka vienotu noteikumu kopumu, lai noteiktu nodokļa bāzi uzņēmumiem, kas ir daļa no grupas, kura sagatavo konsolidētus finanšu pārskatus un uz kuru attiecas UIN kādā ES dalībvalstī. Iniciatīva paredz šādas piemērošanas jomas:

Obligātā piemērošanas joma

Aptver Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas iniciatīvas “Bāzes erozija un peļņas pārvietošana 2.0” (BEPS 2.0) 2.pīlāra uzņēmumus (tas ir, grupas, kuru gada kopējie ieņēmumi ir vismaz 750 milj. eiro), konkrētāk tikai ES apakšgrupas, kuras atbilst 75% īpašumtiesību slieksnim. Grupu, kuru galvenie biroji atrodas trešajās valstīs, ES apakšgrupai būs papildus jāgūst vismaz 50 milj. eiro lieli gada kopējie ieņēmumi vismaz divos no četriem finanšu gadiem tieši pirms finanšu gada, kurā grupa sāka piemērot šo iniciatīvu, un tiem būs jāveido vismaz 5% no grupas kopējiem ieņēmumiem.

Brīvprātīga piemērošanas joma

Aptver mazākus uzņēmumus, kuri sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus. Ja grupa piemēro vai izvēlas piemērot šīs direktīvas noteikumus, sistēma attieksies uz visu BEFIT direktīvā iekļauto grupu, tas ir, visu ES nodokļu rezidentu uzņēmumu un ES izvietoto grupas pastāvīgo pārstāvniecību, kas atbilst īpašumtiesību slieksnim 75% apmērā, apakšgrupu (BEFIT direktīvas grupas dalībnieki).

Provizoriskie nodokļu rezultāti – nodokļu bāze

Tāpat kā BEPS 2.0 2.pīlāra gadījumā nodokļa aprēķināšanas sākumpunkts ir grupas ES vienību finanšu pārskati. Vienkāršošanas nolūkā korekcijas tiek ierobežotas līdz nepieciešamajam minimumam, nevis tiek izstrādāta detalizēta UIN sistēma. Tādējādi BEFIT direktīva ietver mazāk nodokļu korekciju salīdzinājumā ar 2.pīlāru.

Konsolidētā UIN bāze ietver:

  • peļņas sadali;
  • finanšu aktīvus, kas paredzēti tirdzniecībai;
  • aizņēmumu izmaksas, kas samaksātas personām ārpus BEFIT direktīvas grupas, pārsniedzot direktīvas 2016/1164, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību, procentu ierobežojumu;
  • patiesās vērtības korekcijas un kapitāla pieaugumu, ko saņem dzīvības apdrošināšanas sabiedrības saistībā ar līgumiem, kas saistīti ar ieguldījumu apliecībām/indeksiem;
  • soda naudas, sodus un nelikumīgus maksājumus;
  • uzņēmumu ienākuma nodokļus, kas jau ir samaksāti, vai papildnodokļus 2.pīlāra piemērošanai.

Visu BEFIT direktīvas grupas dalībnieku provizoriskie nodokļu rezultāti tiks apkopoti vienotā ES grupas līmeņa balsojumā, kas būs BEFIT direktīvas nodokļu bāze.

Sistēmai ir šādas priekšrocības:

  • pārrobežu zaudējumu atvieglojumi;
  • nodokļu ieturējuma atcelšana tādiem darījumiem kā procentu un autoratlīdzības maksājumi BEFIT direktīvas grupas ietvaros, ja vien maksājuma faktiskais īpašnieks ir BEFIT direktīvas grupas dalībnieks;
  • atsevišķu transfertcenu noteikumu vienkāršošana.

Lai nodrošinātu ES dalībvalstu kompetenci nodokļu likmju politikas jomā, priekšlikums ļauj ES dalībvalstīm ieviest papildu atskaitījumus, nodokļu atvieglojumus vai bāzes palielinājumus, ciktāl tie atbilst ES direktīvai par minimālo nodokli vai 2.pīlāram. Darījumus starp BEFIT direktīvas grupu un saistītām personām ārpus šīs grupas arī turpmāk regulēs spēkā esošie transfertcenu noteikumi.

Lai atvieglotu BEFIT direktīvas administrēšanu, tiek plānots ieviest vienas pieturas aģentūras principu: mātes uzņēmumam būs jāiesniedz viena nodokļu deklarācija par visu grupu vienai nodokļu administrācijai, kas to nosūtīs citām ES dalībvalstīm, kurās darbojas grupas sabiedrības.

Direktīvu plānots piemērot no 2028.gada vidus.