Viena no transfertcenu dokumentācijas sastāvdaļām ir uzņēmumu salīdzināmo datu atlase. Valsts ieņēmumu dienests (VID) transfertcenu sadarbības platformas sanāksmē 2023.gada 27.septembrī stāstīja par datu atlases labākajām praksēm laika periodā no 2019. līdz 2023.gadam.

Apskatām būtiskākās atziņas!

Datu atlases pārskatīšanas prasība

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2panta 5.daļa nosaka pienākumu pārskatīt vietējo transfertcenu dokumentāciju katru gadu, ja kontrolēto darījumu kopsumma pārsniedz 5 000 000 eiro. Šeit var rasties pamatots jautājums, vai šis pienākums nozīmē veikt salīdzināmo datu atlases katru gadu no jauna (tas ir, pilnīgi jauna automātiskā un manuālā atlase katru gadu).

Sākotnēji VID bez papildu skaidrojuma bija norādījis, ka šis pārskatīšanas pienākums attiecas arī uz salīdzināmo datu atlasi. Pēc konstruktīvas diskusijas ar VID, kurā piedalījās transfertcenu konsultanti, ir iegūta atbilde, ka pārskatīšanas pienākums attiecas arī uz to datu atlasi, kas tiek pārskatīta manuālā veidā, veicot tās pašas  darbības pēc tiem atlases kritērijiem, kas tika noteikti un veikti sākotnējā datu atlasē.

Nostatot šādu atbildi iepretim minētajai tiesību normai, jāsecina, ka tā atbilst likuma mērķim nodrošināt transfertcenu metodoloģijas aktualitāti katru gadu. Proti, ekonomiskā analīze (kas ietver arī uzņēmuma salīdzināmo datu atlasi) tiek aktualizēta, ja uzņēmumu salīdzināmo datu atlase tiek pārskatīta arī manuālās atlases posmā (jeb tiem uzņēmumiem, kas ir galīgajā kopā atlasīti), bet arī pārskatītajai atlasei jāatbilst ekonomiskajai situācijai tirgū attiecīgajā dokumentējamajā gadā.

Piemērs

2021.gadā tika veikta sākotnējā datu atlase (automātiskā atlase un manuālā atlase). Atlase tika veikta atbilstoši metodoloģijai (tai skaitā atbilstoši uzņēmumu atlases faktoram), atlasot uzņēmumus ar noteiktu krājumu īpatsvaru, kas bija raksturīgs konkrētā komercdarbības jomā 2021.gadā. Minētais faktors varēja liecināt par resursu pieejamību un spēju reaģēt uz krājumu trūkumu risku, ņemot vērā resursu pieejamības ierobežojumus 2021.gadā. 2022.gadā šāda resursu pieejamība izbeidzās, jo daudzas valstis pieņēma noteikumus, kas likvidēja barjeras resursu piekļuvei.

Līdz ar to šādam atlases kritērijam vairs nav nozīmes 2022.gada atlasē. Šajā gadījumā salīdzināmo datu atlases pārskatīšana tikai manuālās atlases līmenī neatbildīs likuma prasībai nodrošināt aktualitāti, jo atlases metodoloģija neatbildīs ekonomiskajai situācijai tirgū. Līdz ar to jāveic pilnīgi jauna datu atlase atbilstoši jaunai datu atlases metodoloģijai, veicot gan jaunu automātisko, gan jaunu manuālo datu atlasi.

Piemērs

Situācija kā iepriekšējā piemērā, taču 2022.gada tirgus situācija ir tāda pati kā 2021.gadā – pastāv ierobežota pieeja resursiem. Šajā gadījumā salīdzināmo datu atlases pārskatīšana tikai manuālās atlases līmenī, bet, ņemot aktuālos un pieejamos datus 2022.gadā, atbildīs likuma prasībai, jo atlases metodoloģija atbildīs ekonomiskajai situācijai tirgū.

Rūpīgi izvērtējot iepriekšējā gada salīdzināmo datu atlases metodoloģijas atbilstību nākamā gada ekonomiskajai situācijai tirgū, var būtiski ietaupīt dokumentācijas sagatavošanai veltāmos resursus. Jāatceras veikt iepriekšējā gada atlasē iegūto galīgo atlasīto uzņēmumu kopas un to finanšu datu pārskatīšanu atbilstoši manuālās atlases kritērijiem (proti, vai uzņēmumi ir neatkarīgi, funkcijas ir salīdzināmas u. tml. pēc aktuāliem un pieejamiem datiem jaunajā gadā), kas tika noteikti iepriekšējā gadā, neveicot salīdzināmo datu atlasi no jauna.

Datu atlases uzskaites prasības

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.802 “Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam” 3.2.10.apakšpunktu vietējai transfertcenu dokumentācijai jāpievieno uzņēmumu salīdzināmo datu ekrānuzņēmumi. Minētā prasība attiecas uz kvalitatīvā (manuālā) atlasē esošiem uzņēmumiem, kas tika noraidīti un atlasīti galīgajā kopā. Šādas prasības izpilde var prasīt ievērojamus resursus, piemēram, aptuveni 400 uzņēmumu dati var aizņemt vienu gigabaitu atmiņas, kas var būtiski apgrūtināt šo datu iesniegšanu VID.

Lai arī VID nepiekrita risinājumam, ka datu atlasēs tiek norādītas tikai salīdzināto uzņēmumu mājaslapas, aizbildinoties ar to, ka var pazust tā informācija, kas ievietota uzņēmuma mājaslapā attiecīgajā gadā, tomēr VID piedāvā citu risinājumu – nodokļu maksātājs var laicīgi vērsties pie VID ar lūgumu piešķirt augšupielādes iespēju VID datu mākoņu platformā.

Raksta autors: Edgars Hercenbergs, SIA “Sorainen ZAB”, vecākais jurists