Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmes piemērošana piegādes jeb realizācijas darījumos Eiropas Savienības teritorijā ir visai riskanta. Tādu secinājumu nākas izdarīt, vērtējot pēdējo gadu Administratīvās tiesas praksi nodokļu strīdu jomā un ņemot vērā arī Valsts ieņēmuma dienesta aktuālo tendenci nekorekti interpretēt pievienotās vērtības nodokļa sistēmas funkcionēšanas pamatprincipus.

VID nostāja

Vesela virkne nodokļu strīdu lietās starp Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) “MoonCom” iemesls ir tieši PVN 0% likmes piemērošana. Lielākajā daļā no tiem VID liedz PVN 0% likmes piemērošanu, jo strīdus prece nav nodota nodokļu rēķinā norādītai personai.

VID uzskata, ka dokumentu par preču saņemšanu citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī ir jāparaksta nodokļu rēķinā norādītās juridiskās personas identificējamai personai, proti, amatpersonai, prokūristam vai kādai citai personai, kas ir tiesīga pārstāvēt konkrētās preces pircēju. Ja dokumentu par preču saņemšanu citā ES dalībvalstī paraksta personas, kas nav citur dokumentos uzrādītas kā darījumu partnera pārstāvji vai paraksttiesīgās personas, VID ieskatā tas ir pietiekošs pamatojums, lai atteiktu PVN 0% likmes piemērošanu.

Tiesas viedoklis

Tiesa reālās komercdarbības novērtējumā norādīja, ka nepiekrīt šādai VID pieejai un atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas (EST) praksei nodokļu maksātāja pienākumi pierādījumu jomā ir jānosaka, ņemot vērā valsts tiesībās un līdzvērtīgās tiesu praksēs skaidri noteiktos nosacījumus.
_______________________________________________________________________
Ja nodokļa atbrīvojums tiktu atteikts, jo piegādātājs nav pārbaudījis saņēmēja paraksta autentiskumu uz darījuma dokumentiem vai personas pārstāvības tiesības, tas nebūtu atbilstoši tiesiskās noteiktības principam
_______________________________________________________________________
Tāpat tiesa norādīja, ka, uzliekot nodokļu maksātājam pienākumu sniegt iepriekš nedefinētus pierādījumus, netiek garantēta pareiza un vienkārša nodokļa atbrīvojuma piemērošana. Atsaucoties uz konkrētiem EST nolēmumiem, tiesa arī atzina, ka, ja nodokļa atbrīvojums tiktu atteikts, jo piegādātājs nav pārbaudījis saņēmēja paraksta autentiskumu uz darījuma dokumentiem vai personas pārstāvības tiesības, tas nebūtu atbilstoši tiesiskās noteiktības principam.

Senāts par PVN 0% likmi

Atbilstoši Senāta 2021.gada 14.aprīļa spriedumam lietā SKA-93/2021 un 2022.gada 10.maija spriedumam lietā SKA-150/2022 0% PVN piemērošanas priekšnosacījumi ir:

  • tiesības ar preci rīkoties kā īpašniekam ir nodotas pircējam;
  • pārdevējs nodrošināts pierādījums, ka norāda, ka preces ir nosūtītas vai transportētas uz citu dalībvalsti un ka pēc šīs nosūtīšanas vai transportēšanas prece faktiski ir izvesta no piegādes dalībvalsts teritorijas.

Savukārt, pārbaudot šo priekšnosacījumu iestāšanos, kopsakarā arī ar pārējiem lietā gūtajiem pierādījumiem ir jāskata viss darījumu dokumentu kopums, proti, gan pārvadāšanas dokumenti, gan arī rēķins un citi darījuma dokumenti, tā pārbaudot, vai ir konstatējama ļaunprātība. Ja lietā ļaunprātība nav konstatējama, nav pamata atteikt piemērot PVN 0% likmi attiecīgajos ES piegādes (realizācijas) darījumos.

Nepareizas interpretācijas sekas

Vienā no tiesu strīda lietām starp VID un SIA “MoonCom”, VID, atsaucoties uz Senāta 2022.gada 17.marta spriedumu lietā SKA-334/2022, kā argumentu kasācijas sūdzībā norādīja savu Senāta atziņu redzējumu jeb interpretāciju, proti, PVN 0% likmi varot piemērot tikai tad, ja prece piegādāta uz galapatēriņa dalībvalsti un nav sekojuši tālāki darījumi.

Nepiekrītot VID argumentam, rīcības sēdes lēmumā, ar kuru tika atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, Senāts spriedumā lietā SKA-334/2022 norādīja, ka minētajā spriedumā ir skaidrota PVN sistēmas būtība –PVN maksā tikai galapatērētājs. Tātad, darījumu ķēdē līdz galapatērētājam katrs atsevišķais PVN maksātājs, ievērojot PVN neitralitātes principu, noteiktā kārtībā būtībā tiek atbrīvots no PVN maksāšanas (atskaitot priekšnodokli vai piemērojot 0% likmi). Tas, kā VID interpretē Senāta spriedumu, nonāktu acīmredzamā pretrunā ne tikai ar likuma tekstu, bet arī ar PVN sistēmu un, jo īpaši, neitralitātes principu, kas prasa, lai nodokļu maksātājam, kas nav galapatērētājs, principā nebūtu jānes šī nodokļa nasta.
_______________________________________________________________________
Darījumu ķēdē līdz galapatērētājam katrs atsevišķais PVN maksātājs, ievērojot PVN neitralitātes principu, noteiktā kārtībā būtībā tiek atbrīvots no PVN maksāšanas
_______________________________________________________________________
Minēto atzinumu Senāts ir izteicis jau 2023.gada 25.janvārī, bet, vērtējot aktuālo tiesu praksi attiecīgo nodokļu strīdu kategorijā, konstatējams, ka VID joprojām aktīvi izmanto savu argumentāciju par nepieciešamību nodot preces vienīgi darījuma partnera paraksttiesīgai personai. Norādītais Senāta skaidrojums par PVN sistēmas neitralitātes principu tiešā veidā attiecas uz šo VID argumentu. Neraugoties uz to, ne tikai VID, bet ir pirmās instances tiesas sastāvi nav pamanījuši vai ņēmuši vērā šo svarīgo Senāta atgādinājumu par PVN sistēmas pamatprincipu.

Ir skaidrs, ka nodokļu strīdu joma ir visai sarežģīta un ne vienmēr var pamanīt svarīgas atziņas šo lietu kategorijā. Jācer, ka nākotnē situācija uzlabosies un VID zemākās instances tiesas sekos līdzi Senāta norādītajām atziņām arī likumā tiešajā tekstā nenoregulētajos jautājumos.