Darba devējs vēlas iegādāties veselības apdrošināšanas polises tikai tiem darbiniekiem, kuriem nav kaitīgu ieradumu. Vai darba devējs ir tiesīgs atteikties apmaksāt veselības apdrošināšanas polisi darbiniekiem, kuriem ir kaitīgi ieradumi?

Atbild Andis Burkevics, SIA “Sorainen ZAB”, darba tiesību prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts

Darba likuma (DL) 7.panta 1.daļa nosaka, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. Arī darba devēja apmaksāta veselības apdrošināšanas polise ir uzskatāma par darba samaksas daļu DL 59.panta 1.daļas izpratnē – jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu.

Darba devējs var pieņemt noteikumus, kuros paredzēti kritēriji darbinieku veselības apdrošināšanas polises piešķiršanai, piemēram, pie konkrētā darba devēja nostrādātais laiks vai disciplinārsodu neesamība iepriekšējā darba gadā, tomēr tiem visiem objektīvi jābūt saistītiem ar darba pienākumu veikšanu.

Tas, ka darbiniekam ir kaitīgi ieradumi, bet darbinieks ievēro darba devēja noteikto kārtību, piemēram, smēķē tikai tam īpaši norādītās vietās, vai ar šiem kaitīgajiem ieradumiem nodarbojas ārpus darba laika, nevarētu būt par pamatu atteikumam piešķirt tam veselības apdrošināšanas polisi. Šāds atteikums būtu uzskatāms par DL 7.panta 1.daļā noteiktā vienlīdzīgu tiesību principa pārkāpumu.