Apskatu sagatavoja jurista palīgs Krišjānis Knodze.

Enerģētika

Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā

Stājušies spēkā: 13.08.2022

Grozījumu mērķis ir mazināt negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīti ar iepriekš nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu, un attiecīgi noteikt laikā terminētus valsts atbalsta pasākumus, kas mazina strauji pieaugušo energoresursu cenu izraisīto negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju sociālekonomisko situāciju.

 

Nekustamais īpašums un būvniecība

Grozījumi likumā ‘Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību’

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 11.08.2022

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot vienoto regulējumu dalītā īpašuma gadījumiem, kuri ar grozījumiem stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī. Likumprojekts paredz precizēt esošo nomas maksas regulējuma kārtību, kad būves īpašniekam ir pienākums maksāt par zemes nomu uz priekšu (avansā), tādejādi novēršot situācijas, kad zemes īpašnieku maiņas gadījumā, no būves īpašnieka var tikt pieprasīta atkārtota samaksa par “‘piespiedu” zemes nomu. Tāpat likumprojekts nosaka kartību gadījumos, ja būves īpašnieks ir veicis samaksu avansā par zemes nomu, bet zemes lietošanas tiesības starp būves un zemes īpašnieku tiek izbeigtas.

 

Konkurence un regulētās jomas

Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā

Nodots komisijai: 11.08.2022

Likumprojekts “Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2161 (2019. gada 27. novembris attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu, ar mērķi veicināt augstāku patērētāju tiesību aizsardzību. Likumprojekts paredz precizēt un papildināt NKAL ar jauniem noteikumiem attiecībā uz: naudas sodu piemērošanu komercprakses īstenotājiem, tai skaitā attiecinot to uz pārrobežu pārkāpumu gadījumiem, patērētāju tiesisko aizsardzību, komercpraksi tiešsaistes tirdzniecības vietās, informācijas sniegšanu par galvenajiem parametriem preču ranžēšanā (precēm/ pakalpojumiem piešķirtā relatīvā pamanāmība, kā to prezentējis, organizējis vai paziņojis komercprakses īstenotājs, neatkarīgi no tehnoloģiskajiem līdzekļiem, kas izmantoti šādai prezentācijai, organizēšanai vai paziņošanai), kā arī atzīt par maldinošu komercpraksi nepatiesu atsauksmju un ieteikumu publicēšanu.

Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums

Nodots komisijai: 11.08.2022.

Likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām prasības. Likumprojekta mērķis ir uzlabot preču un pakalpojumu piekļūstamību personām ar invaliditāti un citām personām ar ilgstošiem vai pārejošiem funkcionēšanas ierobežojumiem, pārņemot Direktīvas 2019/882 prasības.

 

Satversmes tiesa

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Apstrīdētās normas noteic, ka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojums par vienu darba stundu ir zemāks nekā pārējiem vispārējās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem.

Pēc pieteikuma iesniedzēja ieskata, apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, proti, netiek ievērotas pirmskolas izglītības pedagogu tiesības uz vienlīdzību. Pirmskolas izglītības pedagogi un vispārējās izglītības pedagogi esot salīdzināmi un atrodoties vienādos apstākļos, jo abās grupās esošas personas ir reglamentētās profesijas pārstāvji, tām noteiktas līdzvērtīgas izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības, tām izvirzīti vienādi darba pienākumi un piešķirtas vienādas tiesības. Apstrīdētās normas paredzot atšķirīgu attieksmi, jo pirmskolas izglītības pedagogiem esot noteikts zemāks atalgojums par vienu darba stundu nekā vispārējās izglītības pedagogiem.

Tāpat pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 107. pantam, jo tajās noteiktā zemākā mēneša darba algas likme kopsakarā ar darba slodzi neesot taisnīga. Pirmskolas izglītības pedagogiem esot tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, ņemot vērā nodarbinātības apstākļus, pienākumus, darba veikšanai nepieciešamo prasmju un izglītības līmeni, amata atbildību un noslodzi.

  • Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinetu – līdz 2022. gada 12. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.
  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 12. janvāris.
  • Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.