Pārskatu sagatavoja jurista palīgs Krišjānis Knodze.

Dažādi jaunumi

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022

Likumprojektu izstrādāts, lai nacionālajos tiesību aktos (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā) pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīvas (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām 24.panta 1.punkta prasības.

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022

Likumprojekts izstrādāts, lai nacionālajos tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā) pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīvas (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām 24.panta 1.punkta prasības.

 

Konkurence un regulētās jomas

Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022

Likumprojekts “Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2161 (2019. gada 27. novembris attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu, ar mērķi veicināt augstāku patērētāju tiesību aizsardzību. Likumprojekts paredz precizēt un papildināt NKAL ar jauniem noteikumiem attiecībā uz: naudas sodu piemērošanu komercprakses īstenotājiem, tai skaitā attiecinot to uz pārrobežu pārkāpumu gadījumiem, patērētāju tiesisko aizsardzību, komercpraksi tiešsaistes tirdzniecības vietās, informācijas sniegšanu par galvenajiem parametriem preču ranžēšanā (precēm/ pakalpojumiem piešķirtā relatīvā pamanāmība, kā to prezentējis, organizējis vai paziņojis komercprakses īstenotājs, neatkarīgi no tehnoloģiskajiem līdzekļiem, kas izmantoti šādai prezentācijai, organizēšanai vai paziņošanai), kā arī atzīt par maldinošu komercpraksi nepatiesu atsauksmju un ieteikumu publicēšanu.

Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022.

Likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām prasības. Likumprojekta mērķis ir uzlabot preču un pakalpojumu piekļūstamību personām ar invaliditāti un citām personām ar ilgstošiem vai pārejošiem funkcionēšanas ierobežojumiem, pārņemot Direktīvas 2019/882 prasības.

 

Finanses un apdrošināšana

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022

Likumprojekta mērķis ir valsts un pašvaldību budžetu plānošanas, sagatavošanas un izpildes uzskaites procesu pilnveidošana, tai skaitā ietekmes uz valsts parādu un norēķinu kontu apkalpošanas izdevumu no valsts budžeta mazināšana, kā arī potenciālo risku mazināšana sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Likumprojekts veicinās drošu un efektīvu valsts finanšu pārvaldību un valsts parāda vadību sabiedrības interesēs.

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022

Likumprojekta mērķis ir aizsargāt krājaizdevu sabiedrības pakalpojumu saņēmējus, kuri nav tās biedri, precizēt krājaizdevu sabiedrības aktīvu un pamatkapitāla palielināšanas nosacījumus, stiprināt krājaizdevu sabiedrību iekšējās kontroles mehānismus un veicināt kapitāla pietiekamību.

 

Transports un loģistika

Grozījumi Dzelzceļa likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022

Projekts izstrādāts, lai aktualizētu valstij piederošās vai piekrītošās zemes publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā izmantošanu atbilstoši Civillikuma trešajai A nodaļai “Apbūves tiesība” un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Izšķērdēšanas novēršanas likums) 6.5 pantam, tostarp nosakot institūciju, kas ir lēmuma par apbūves tiesības piešķiršanu pieņēmēja. Vienlaikus veicot MK protokolā Nr. 18 uzdoto un MP rezolūcijā uzdoto uzdevumu izpildi.

 

Nodokļi

Grozījumi likumā ‘Par akcīzes nodokli’

Stājies spēkā: 20.07.2022

Likums palielina laika periodu no septiņām dienām uz 30 dienām, kad fiziska persona, pārvietojoties uz autoceļa robežšķērsošanas vietā, savā bagāžā var ievest personīgai lietošanai akcīzes preces, piemērojot tām nodokļu atbrīvojumu. Kā arī nosaka Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kad uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā aizpilda un iesniedz akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu par akcīzes precēm, kā arī par komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, un tos gadījumus, kad komerciālā transportlīdzekļa vadītāju uzskata par pārvadātāja pārstāvi.

 

Imigrācija

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

Stājies spēkā: 20.07.2022

Likumprojekts paredz regulējuma papildināšanu ar vēl vienu primārā atbalsta veidu – izmitināšanu ar termiņu līdz 60 dienām, paredzot, ka pašvaldība, pirms lēmuma pieņemšanas par Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanu līdz 60 dienām, ņemot vērā attiecīgajā pašvaldībā faktiski izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu, attiecīgās pašvaldības atrašanās vietu, iespējamās izmitināšanas izmaksas atbilstoši faktiskajai īres tirgus situācijai attiecīgajā pašvaldībā, nodarbinātības, izglītības un sociālā atbalsta iespējas attiecīgajā pašvaldībā un attiecīgā Ukrainas civiliedzīvotāja atbilstību kādai no Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 12.panta 1.2 daļā minētajām personu grupām, sākotnēji izvērtē iespējas piedāvāt attiecīgajam Ukrainas civiliedzīvotājam izmitināšanu citā pašvaldībā.

 

Strīdu risināšana

Grozījums Kriminālprocesa likumā

Iesniegts Saeimas Prezidijam: 20.07.2022

Likumprojekts izstrādāts ar mērķi ieviest izmeklētāja palīga institūtu, lai mazinātu izmeklētāju darba apjomu, veicot tehniskus un organizatoriskus darba pienākumus. Tāpat, ieviešot izmeklētāja palīga institūtu, tiks veicināta darba procesa nepārtrauktība, ātrāka un efektīvāka informācijas apmaiņa un komunikācija starp procesa virzītāju un pirmstiesas izmeklēšanu uzraugošo prokuroru.

 

Enerģētika

Grozījumi Energoefektivitātes likumā

Stājas spēkā: 02.08.2022

Ar likumprojektu tiek precizētas un aktualizētas spēkā esošās Energoefektivitātes likuma normas un pārņemtas noteiktas Direktīvas 2018/2002 prasības nolūkā novērst Eiropas Komisijas pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/0543 konstatētās neatbilstības.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Stājas spēkā: 02.08.2022

Grozījumi paredz elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas pilnveidošanu un papildināšanu ar neto norēķinu sistēmu, kā arī nosaka principus elektroenerģijas energokopienu un aktīvo lietotāju darbībai. Likumprojekts sagatavots, lai pārņemtu divu Eiropas Savienības direktīvu nosacījumus un pilnveidotu nacionālo elektroenerģijas tirgus regulējumu. Ņemot vērā nepieciešamību steidzami pieņemt tiesību aktus elektroenerģijas aktīvo lietotāju un energokopienu darbības veicināšanai, (likumprojektā ietvertās normas tiek virzītas ka atsevišķs tiesību akta projekts.)

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izsludināts: 19.07.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Likumprojekts sagatavots, lai tajā pārņemtu vairāku ES tiesību  aktu nosacījumus, tai skaitā Direktīvas 2018/2001 nosacījumus. Ņemot vērā nepieciešamību steidzami pieņemt tiesību aktus energokopienu darbības veicināšanai, kā ari sabiedrības iesaistīšanai enerģijas ražošanā.

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izsludināts: 28.07.2022

Stājas spēkā: 11.08.2022

Likumprojekts ir sagatavots ar mērķi samazināt Latvijas enerģētikas tirgus ievainojamību pret 3. valstu izraisītiem piegāžu riskiem. 3. valstu izraisītie piegāžu riski Latvijas un Eiropas Savienības enerģijas tirgus regulējumā līdz šim ir aprobežojušies ar tehnisku pārtraukumu riskiem (N-1 risku novērtējums) un nav tikusi izveidota pietiekami diversificēta piegāžu infrastruktūra, kas nodrošinātos arī pret politiskajiem riskiem. Likumprojektā ir iekļauts jauns pienākums vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatoram nodrošināt infrastruktūru, kas nākotnē ierobežotu aprakstītos piegāžu riskus. Ņemot vērā straujo enerģijas resursu cenu pieaugumu un 3. valstu samazinātās dabasgāzes piegādes Eiropas Savienībai, likumprojekta pieņemšana ir steidzama.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Stājas spēkā: 11.08.2022

Likumprojekts izstrādāts saistībā ar nepieciešamību paātrināt atjaunojamo energoresursu ieviešanu. Likumprojekta mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu attīstību elektroenerģijas sektorā, tajā skaitā sabiedrības un vietējo pašvaldību atbalsta palielināšanos atjaunojamo energoresursu projektu attīstībai.

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izsludināts: 28.07.2022

Stājas spēkā: 11.08.2022

Ar likumprojektu tiek pārņemti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvas Nr. 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu  nosacījumi, attiecībā  par gāzes izcelsmes apliecinājumiem. Kā arī  noteikta atbildīgā institūcija par gāzes izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu un kārtība kādā tos izsniedz.

 

Vide

Grozījumi likumā ‘Par piesārņojumu’

Stājies spēkā: 20.07.2022

Grozījumu mērķis ir noteikt deleģējumu MK izdot noteikumus, ar kuriem tiktu noteikta Modernizācijas fonda īstenošanas kārtība un apstiprināta tā daudzgadu darbības programma, atļaut MK noteikt Modernizācijas fonda finansējuma investēšanas funkciju īstenojošo privātpersonu vai publisku personu Latvijā, apstiprināt projektu konkursu nolikumus, kā arī noteikt galvenos investīciju virzienus un ziņošanas nosacījumus. Papildus tiek precizētas un atjaunotas atsevišķas likuma “Par piesārņojumu” līdzšinējās pantu redakcijas.

 

Satversmes tiesa

Ierosināta lieta Nr. 2022-29-01 „Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās daļas un otrās daļas pirmā un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta pirmajam teikumam”.

Kā arī ierosināta lieta Nr. 2022-30-01 „Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās daļas un otrās daļas pirmā un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.

Pieteikumu iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētā likuma 38. panta pirmā daļa un otrās daļas pirmais un otrais teikums rada viņiem Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā ietverto tiesību uz īpašumu aizskārumu. Proti, apstrīdētā likuma 38. panta pirmā daļa un otrās daļas pirmais un otrais teikums ierobežojot viņu tiesības rīkoties ar savu īpašumu, kā arī gūt no tā vēlamo peļņu.

Pieteikumos arī norādīts, ka ar apstrīdētā likuma 38. panta pirmo daļu un otrās daļas pirmo un otro teikumu tiek pārkāpts Satversmes 1. pantā ietvertais tiesiskās paļāvības princips.

Tāpat apstrīdētā likuma 38. panta pirmā daļa un otrās daļas pirmais un otrais teikums neatbilstot arī Satversmes 91. pantam. Ar šīm normām bez objektīva un saprātīga pamata esot paredzētas atšķirīgas sekas atkarībā no nekustamā īpašuma objekta. Proti, apstrīdētā likuma 38. panta pirmajā daļā un otrās daļas pirmajā un otrajā teikumā noteiktie ierobežojumi neatkarīgi no nekustamo īpašumu objektu atšķirībām esot attiecināmi uz visiem zemes īpašniekiem dalītā īpašuma gadījumos, tādējādi skarot zemes īpašniekus būtiski atšķirīgi.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 27.decembris.
  • Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.