Jaunumiem sekoja līdzi un tos apkopoja jurista palīdze Kristīne Ilga Budkēviča.

Konkurence un regulētās jomas

Grozījumi Pacientu tiesību likumā

Likumprojekta Nr.:414/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.11.2023.

Likumprojekts paredz noteikt, ka personām, par kurām Fizisko personu reģistrā ir iekļautas ziņas par partnerību ar pacientu, ir tiesības saņemt informāciju par pacientu, ja pacients ir pārtraucis ārstniecību un atstājis ārstniecības iestādi, par savu rīcību neinformējot ārstējošo ārstu vai ārstniecības iestādi, ja pacients ir persona, kura sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nav spējīga pati par sevi parūpēties.

Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā

Likumprojekta Nr.:381/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 26.10.2023.

Likumprojekta  mērķis ir nodrošināt tiesisko pamatu apvienota sabiedriskā medija darbībai.

Noteikumu projekta Nr.: 23-TA-2186. Pieņemts: 24.10.2023.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteikumos veiktu nepieciešamos grozījumus un to regulējumu pielāgotu atbilstoši SPSIL veiktajiem grozījumiem, kuri ir izstrādāti, lai pārņemtu ar Komisijas 2019.gada 23.septembra Īstenošanas regulu (ES) 2019/1780, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 izveidotās standarta veidlapas (e-veidlapas), kas Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizmanto, lai publicētu publisko iepirkumu paziņojumus.

Noteikumu projekta Nr.: 23-TA-2185. Pieņemts: 24.10.2023.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteikumos veiktu nepieciešamos grozījumus un to regulējumu pielāgotu atbilstoši SPSIL veiktajiem grozījumiem, kuri ir izstrādāti, lai pārņemtu ar Komisijas 2019.gada 23.septembra Īstenošanas regulu (ES) 2019/1780, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 izveidotās standarta veidlapas (e-veidlapas), kas Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizmanto, lai publicētu publisko iepirkumu paziņojumus.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-1518. Saskaņošana.

Likumprojekts nodrošinās, ka personas strīdus par vienotā spēka Eiropas patentu turpmāk varēs izskatīt Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālajā vai Vienotās patentu tiesas centrālajā nodaļā. Tāpat likumprojekts precizēs, konkrēti kādi personas dati tiek publiskoti Patentu valdes patentu reģistrā. Vienlaikus likumprojekts risinās atsevišķus nacionālā līmenī identificētus problēmjautājumus.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-107. Saskaņošana.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Digitālo tirgu akta un Ārvalstu subsīdiju regulas prasību izpildi.

Strīdu risināšana

Grozījumi Civilprocesa likumā

Likumprojekta Nr.: 382/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 26.10.2023.

Likumprojekts izstrādāts, lai konceptuāli noteiktu jaunu veicamo ieturējumu apmēra aprēķināšanas modeli, vienlaikus svītrojot prasību par kādas parādniekam obligāti saglabājamas (neaizskaramas) summas apmēru, veicot ieturējumus. Tai skaitā pieļaujot samērīgā apmērā vērst piedziņu uz parādnieka darba samaksu, ja tā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-2205. Saskaņošana.

Likumprojekts paredz ieviest šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānismu, lai nodrošinātu Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2022-03-01 izpildi, kā arī nodrošinātu šķīrējtiesu regulējuma atbilstību starptautiski atzītiem standartiem un praksei.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-1953. Saskaņošana.

Likumprojekts paredz ieviest šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānismu, lai nodrošinātu Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2022-03-01 izpildi, kā arī nodrošinātu šķīrējtiesu regulējuma atbilstību starptautiski atzītiem standartiem un praksei.

Korporatīvās tiesības

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

Likumprojekta Nr.:392/Lp14. Nodots komisijā: 02.11.2023.

Likumprojekta mērķis ir ieviest atsevišķas Direktīvas 2018/843 normas. Ar likumprojektu tādējādi tiek nodrošināta ziņu par patiesajiem labuma guvējiem apkopošana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, to tādējādi attiecinot arī uz juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem.

Banku un finanšu tiesības

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Likumprojekta Nr.: 416/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.11.2023.

Partnerības pamatā esošās ciešās divu personu savstarpējās attiecības ir tādas, kas var radīt interešu konflikta risku. Lai šīs situācijas noregulētu, ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā”.

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

Likumprojekta Nr.: 323/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 26.10.2023.

Likumprojekta mērķis – no direktīvas izrietošo nacionālo saistību transponēšana Latvijas Republikas normatīvajā regulējumā, precizējot likumā Latvijas Bankas kā kompetentās iestādes pienākumus un tiesības, kā arī pamatkonta regulējuma precizēšana un deleģējums Latvijas Bankai noteikt prasības ārpakalpojumu izmantošanai.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Likumprojekta Nr.:276/Lp14. Pieņemts 3.lasījumā: 26.10.2023.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt atsevišķu Finanšu instrumentu tirgus likuma normu atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Noteikumu projekta Nr.: 23-TA-2601. Pieņemts: 31.10.2023.

Grozījumi paredz labvēlīgākas normas komersantu investīciju projektu īstenošanai – tiek pagarināts dokumentu iesniegšanas termiņš, kā arī paredz iespēju pirmās un slēgtās kārtas komersantiem pieteikties papildaizdevumam.

Noteikumu projekta Nr.: 22-TA-3389. Pieņemts: 24.10.2023.

Tiesību akta projekts paredz veikt precizējumus, ņemot vērā Eiropas Komisijas atbildi par subsīdiju ekvivalenta aprēķināšanu kombinēto finanšu instrumentu gadījumā, kā arī citus papildus tehniskus grozījumus.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-2672. Saskaņošana.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Kredītu reģistra ziņu aktualitāti gadījumā, kad reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks ir iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par sava klienta vai klienta galvinieka saistībām, bet līdz bijušā reģistra dalībnieka statusa iegūšanai (izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra uzturētā komercreģistra vai reģistra žurnāla gadījumā) nav tās aktualizējis, norādot ziņas par saistību izbeigšanos.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-737. Saskaņošana.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam saņemt Kontu reģistrā iekļautās ziņas, kas nepieciešamas kreditoru pretenziju pamatotības izvērtēšanai lietās par bezmantinieku mantu.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-732. Saskaņošana.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam saņemt Kontu reģistrā iekļautās ziņas, kas nepieciešamas kreditoru pretenziju pamatotības izvērtēšanai lietās par bezmantinieku mantu.

Nekustamais īpašums un būvniecība

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Likumprojekta Nr.: 349/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 26.10.2023.

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot zemesgrāmatu darbību, tādējādi atvieglojot sankciju piemērošanu, tajā skaitā, uzlabojot datu apstrādes procesus, kā arī nodrošināt minimāli nepieciešamās informācijas par nekustamā īpašuma ieguvējiem – ārzemniekiem kā fiziskām personām un ārvalsts juridiskām personām – iegūšanu.

Enerģētika

Grozījumi Enerģētikas likumā

Likumprojekta Nr.:374/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 26.10.2023. (steidzams)

Grozījumu mērķis ir veicināt caurspīdību un paredzamību saistībā ar regulētajiem pakalpojumiem – īpaši enerģētikas sektorā, kur atsevišķi pakalpojuma sniedzēji, kas pakalpojumu sniedz par regulētu cenu, apkalpo ļoti lielu, tai skaitā mājsaimniecības lietotāju skaitu.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Likumprojekta Nr.: 373/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 26.10.2023. (steidzams)

Grozījumu mērķis ir veicināt caurspīdību un paredzamību saistībā ar regulētajiem pakalpojumiem – īpaši enerģētikas sektorā, kur atsevišķi pakalpojuma sniedzēji, kas pakalpojumu sniedz par regulētu cenu, apkalpo ļoti lielu, tai skaitā mājsaimniecības lietotāju skaitu.

Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

Likumprojekta Nr.:372/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 26.10.2023. (steidzams)

Grozījumu mērķis ir veicināt caurspīdību un paredzamību saistībā ar regulētajiem pakalpojumiem – īpaši enerģētikas sektorā, kur atsevišķi pakalpojuma sniedzēji, kas pakalpojumu sniedz par regulētu cenu, apkalpo ļoti lielu, tai skaitā mājsaimniecības lietotāju skaitu.

Likumprojekta Nr.: 23-TA-2498. Saskaņošana.

Likumprojekta mērķis ir noteikt dabasgāzes pārvades sistēmas operatora pienākumus, veicināt biometāna un citu atjaunīgo un mazoglekļa gāzu, tajā skaitā ūdeņraža ražošanas attīstību Latvijā, kā arī noteikt prasības, saskaņā ar kurām biometāns un cita veida gāzveida kurināmais, kuru var droši transportēt dabasgāzes sistēmā, tiek ievadīts dabasgāzes sistēmā.

Likumprojekta Nr.: 22-TA-1828. Saskaņošana.

Likumprojekta mērķis ir pārņemt divu ES tiesību aktu nosacījumus – Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija direktīvu Nr.2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES, Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvu (ES)  2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu.

Nodokļu tiesības

Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Likumprojekta Nr.: 417/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.11.2023.

Likumprojekts izstrādāts kopā ar likumprojektu “Grozījumi Notariāta likumā”, likumprojektu “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā” un citiem saistītiem likumprojektiem, un ir vērsts uz partnerības attiecību juridiskās, ekonomiskās un sociālās aizsardzības nodrošināšanu.

Grozījumi Kredītu reģistra likumā

Likumprojekta Nr.:40/Lp14. Izsludināts: 02.11.2023.

Likumprojekts izstrādāts, lai: 1) nodokļu maksātājiem mazinātu administratīvo slogu, ko rada atbildes sniegšana uz Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumiem; 2) nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienestu ar informāciju datu analīzei, nodokļu administrēšanas darbību un nodokļu administrācijas pārbaudes lietderības izvērtēšanai un veikšanai, valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudei, riska informācijas identificēšanai par iespējamiem nodokļu nenomaksas gadījumiem.

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Likumprojekta Nr.:397/Lp14. Iesniegts: 27.10.2023.

Vienkāršot MUN piemērošanu un administrēšanu, kā arī veicināt vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma – saimnieciskās darbības ieņēmumu konta piemērošanu.

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Likumprojekta Nr.:395/Lp14. Iesniegts: 27.10.2023.

Likumprojektā precizētas normas attiecībā uz darba devēja kompensācijām, nodokļa atvieglojumiem un atbalsta maksājumiem. Ieviestas jaunas normas, ņemot vērā veiktos grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un Privāto pensiju fondu likumā.

Transports

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

Likumprojekta Nr.:311/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 02.11.2023.

Likumprojekta mērķis ir stiprināt dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzību un veicināt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu pievilcību, nodrošinot atbilstību jaunajam Eiropas Savienības regulējumam dzelzceļa pasažieru tiesību un pienākumu jomā, un nosakot atbrīvojumus no tiem Regulas (ES) 2021/782 noteikumiem, kurus Latvija izvēlējusies piemērot.

Noteikumu projekta Nr.: 23-TA-1866. Pieņemts: 31.10.2023.

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt aktuālu informāciju par valsts autoceļu maršrutiem un valsts autoceļu maršrutā ietvertajiem pašvaldībām piederošajiem autoceļu posmiem.

Dažādi

Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā ”

Likumprojekta Nr.: 415/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.11.2023.

Partnerības pamatā esošās ciešās divu personu savstarpējās attiecības ir tādas, kas var radīt interešu konflikta risku. Lai šīs situācijas noregulētu, ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā

Likumprojekta Nr.:413/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.11.2023.

Likumprojekts paredz, ka turpmāk Fizisko personu reģistrā par personu iekļauj arī ziņas par partnerību, par kuru notariāls akts taisīts Latvijā, vai tās izbeigšanu.

Grozījumi Notariāta likumā

Likumprojekta Nr.:412/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.11.2023.

Likumprojektā paredzēts Notariāta likumu papildināt ar jaunu sadaļu “Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana”. Notariālu aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisa zvērināts notārs, abām personām, kas to vēlas, kopā personīgi ierodoties pie zvērināta notāra un apliecinot savu gribu reģistrēt partnerību vai to izbeigt.

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Likumprojekta Nr.:384/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 26.10.2023.

Likumprojekts nosaka obligātu prasību biedrībām un nodibinājumiem norādīt savu darbības jomu atbilstoši Ministru kabineta izstrādātajai klasifikācijai; paredz regulējumu biedru attālinātajai dalībai un balsošanai biedru sapulcē; iespēju vienkāršotā veidā likvidēt biedrības un nodibinājumus ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta  lēmumu, kā arī tiek veikti citi precizējumi.

Aizsardzības industrijas likums

Likumprojekta Nr.:316/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 26.10.2023.

Likuma mērķis ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku valsts aizsardzības uzdevumu un starptautisko saistību izpildei nepieciešamo preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas drošību.

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Likumprojekta Nr.:389/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 02.11.2023. (steidzams)

Ievērojot Krievijas īstenoto pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai un tās teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības apdraudējumu, Krievijā reģistrēto transportlīdzekļu uzturēšanās Latvijas teritorijā nav pieļaujama. Tādēļ, īstenojot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, nepieciešams rast risinājumu, lai panāktu Krievijā reģistrēto transportlīdzekļu izbraukšanu no Latvijas teritorijas vai to reģistrāciju atbilstoši Latvijas nacionālajiem tiesību aktiem.

Noteikumu projekta Nr.: 23-TA-278. Pieņemts: 31.10.2023.

Projekta mērķis ir, izpildot Profesionālās izglītības likumā doto deleģējumu, noteikt to profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kurām obligāti piemērojamas profesijas standartā ietvertās attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prasības, un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību.

Noteikumu projekta Nr.: 23-TA-1934. Saskaņošanā.

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi nostiprināt Noteikumos Nr. 217 iespēju personām iepazīties ar lietas materiāliem un procesuālajiem dokumentiem e-lietas portālā, tajā identificējoties ar valsts vai pašvaldības iestādē izsniegtiem piekļuves rekvizītiem vai kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, kā arī nostiprināt noteikumos auditācijas pierakstiem atšķirīgus glabāšanas termiņus atkarībā no auditācijas pieraksta veida.

Satversmes tiesa

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Latvijas pilsonības atņemšanas noilguma termiņu, ja pilsonības iegūšanā sniegtas nepatiesas ziņas

Lietas izskatīšanas uzsākšana: 31.10.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-36-01 “Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Lieta ierosināta pēc Senāta pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja izskatīšanā kasācijas kārtībā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc fiziskās personas pieteikuma par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma atcelšanu. Ar šo lēmumu personai atņemta Latvijas pilsonība, kuru tā bija ieguvusi 1995. gadā. Lēmums pamatots ar Pilsonības likuma 24. panta pirmās daļas 3. punktu. Proti, persona, apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības, apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai noklusējusi faktus, kas attiecas uz Latvijas pilsonības iegūšanas nosacījumiem. Saskaņā ar apstrīdēto normu personām, kuras pilsonību ieguvušas līdz 2013. gada 1. oktobrim, to var atņemt līdz 2023. gada 1. oktobrim. Savukārt personām, kuras pilsonību ieguvušas pēc 2013. gada 1. oktobra, atbilstoši Pilsonības likuma 24. panta trešajai daļai pilsonību var atņemt 10 gadu laikā no pilsonības iegūšanas. Tādējādi kopējais termiņš pilsonības atņemšanai personām, kuras to ieguvušas pirms 2013. gada 1. oktobra, pārsniedz 10 gadus. Pēc pieteikuma iesniedzēja domām, apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

Lietas izskatīšanas uzsākšana: 31.10.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2023-03-01 “Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 38. panta pirmās un otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”. 

Satversmes tiesā ierosināta lieta par tiesībām iesniegt pierādījumus apelācijas instances tiesai procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Ierosināšanas datums: 01.11.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Kriminālprocesa likuma 629. panta ceturtās daļas vārdu “rajona (pilsētas) tiesai” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”. Pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona. Pieteikuma iesniedzēja ieskatā Kriminālprocesa likuma 629. panta ceturtā daļa nenodrošina viņam Satversmes 92. panta pirmajam teikumam atbilstošas tiesības uz taisnīgu tiesas procesu, kā arī ierobežo Satversmes 1. pantā ietverto tiesiskās paļāvības aizsardzību.

Kriminālprocesa likuma 629. pants regulē tiesas procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Ar 2022. gada 6. oktobrī pieņemto likumu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” citstarp noteiktas lietas dalībnieku tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī paredzēts, ka tiesas procesā iesaistītās personas var iesniegt pierādījumus rajona tiesai, bet ne apgabaltiesai.

No pieteikuma izriet, ka ir noslēdzies tiesas process par noziedzīgi iegūtu mantu saistībā ar pieteikuma iesniedzējam piederošiem finanšu līdzekļiem. Ar pirmās instances tiesas lēmumu, kas taisīts pirms grozījumu spēkā stāšanās, pieteikuma iesniedzējam piederošie finanšu līdzekļi atzīti par noziedzīgi iegūtiem. Tiesvedības procesa laikā apelācijas instances tiesā stājās spēkā iepriekš minētie grozījumi, kas citstarp ļāva pieteikuma iesniedzējam iepazīties ar lietas materiāliem. Šīs tiesības pieteikuma iesniedzējam tika nodrošinātas. Tomēr, kad pieteikuma iesniedzējs lūdza apelācijas instances tiesu pievienot pierādījumus lietas materiāliem, tiesa lūgumu noraidīja, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 629. panta ceturto daļu. Apelācijas instances tiesa atstāja negrozītu pirmās instances tiesas nolēmumu.

Lietas sagatavošanas termiņš: 2024.gada 1.aprīlis.