Iepriekšējo publikāciju pabeidzām ar domu, ka ekonomiskā darījuma būtība ir atkarīga no pamatojuma par pušu perspektīvām (t.i., it kā tās būtu neatkarīgu pušu perspektīvas).Tāpēc šoreiz pievērsīsim uzmanību galvenajiem pieturas punktiem piemēra veidā.

Piemērs

Saistīta sabiedrība “A” plāno aizdot saistītai sabiedrībai “B” EUR 5 000 000, lai tā varētu ieguldīt pamatlīdzekļos ražotnē, par kuras procesiem, t.sk. ražošanas rezultāta vadības riskiem, atbildību uzņemas arī saistītā sabiedrība “A”. Nākamajā periodā saistītai sabiedrībai “B” būs atkal nepieciešami finanšu līdzekļi EUR 5 000 000 tam pašam mērķim. Saistītās sabiedrības “B” ražošanas pamatlīdzekļu vērtība pēc to izveidošanas pirmajā gadā būs EUR 5 000 000. Ražoto preču ekonomiskais ieguvējs ir saistītā sabiedrība “A”, jo faktiski tā pārdod preci tirgū tālāk nesaistītajiem klientiem un gūst no tās atlikušo peļņu, kas paliek pēc ražošanas pašizmaksas un citu saistīto izmaksu atskaitīšanas.

Darījuma procesa struktūra

Aizdevuma darījuma dokumentācijai ir jārada pārliecība, ka puses ir apsvērušas ar darījumu saistītos riskus. Respektīvi, vai saistītā sabiedrība “B” varēs atdot parādu (un kādā apmērā, termiņā) un samaksāt nepieciešamo kompensāciju par finansējuma piesaisti un atlīdzību par aizdevuma izsniegšanu (aizdevēja “A” perspektīva), un vai, aizdevējs ir pārliecinājies par parāda atdošanas iespējām (aizdevēja “A” perspektīva), un vai aizdevējs saņems aizdevumu ar peļņu atpakaļ caur naudas plūsmu no ražotās preces pārdošanas tirgū. No aizņēmēja “B” perspektīvas – vai aizņēmējs apsver iespēju atdot parādu noteiktā termiņā, kā arī samaksāt atlīdzību, ņemot vērā to, ka nesaistīta puse vienmēr centīsies optimizēt kapitāla izmaksas, vai arī aizņēmējam būtu jādala riski kopā ar aizdevēju pamatlīdzekļu investīcijas projektā.

Vērtējums, kas izriet no darījuma procesa struktūras

Neatkarīgs aizdevējs veiks potenciālā aizņēmēja kredīt novērtējumu. Proti, vai, izejot no aizņēmēja “B” finanšu un ekonomiskā izvērtējuma, var secināt, ka aizņēmējs varēs atdot parādu noteiktā termiņā un samaksāt atlīdzību. Un kā šo vērtējumu ietekmē fakts, ka aizdevējs “A” gūst labumu no saražoto preču pārdošanas tirgū?

  • Nodrošinājums

Neatkarīgs aizdevējs izvērtētu, vai aizdevuma nodrošinājums EUR 5 000 000 ar aizņēmēja “B” pamatlīdzekļiem (vēl neizveidotiem) ietekmēs nākamā aizdevuma iesniegšanas novērtējumu. Vai, ņemot vērā aizdevēja “A” iesaistīšanos ražošanas procesā, aizdevējam būtu vairāk jāizvērtē naudas plūsma no ražošanas pamatlīdzekļa ekspluatācijas.

  • Ekonomiskie apstākļi

Neatkarīgs aizdevējs izvērtētu, vai ekonomiskā situācijā tirgū (piemēram, aizdevuma likmes) var mainīties tā, ka tiek apgrūtināta vai pat apdraudēta aizdevuma atmaksa. Vai ņemot vērā aizdevēja “A” iesaistīšanos ražošanas procesā, aizdevējam pašam jāuzņemas daļa no šiem riskiem vai jākoncentrējas uz novērtējumu par tirgus tendencēm un tirgus riskiem preču pārdošanas jomā utt.

  • Ekonomiskais ieguvums vienmēr ir jāuzskaita finanšu grāmatvedībā

Lai pasargātos no nodokļu administrācijas kritiskās acs, jāatceras, ka ieguvumi vai atlīdzība par aizdevumu citā saistīto pušu darījumā ir jāuzskaita attiecīgajos grāmatvedības kontos. Citādi iestāsies Senātā judikatūrā iezīmētais risks – ieguvums netiks atzīts vai tas netiks attiecināts uz aizdevumu.

Nobeiguma vietā: kredītreitings kā būtiska darījuma procesa un pamatojuma sastāvdaļa

Kā redzams, nesaistīts aizdevējs, ņemot vērā aizņēmēja kredītnovērtējumu, citas darījuma alternatīvas un ekonomiskos apstākļus, izdarītu izvēli par izsniedzamā aizdevuma apmēru un piemērojamo procentu likmi un citiem darījuma nosacījumiem, pat citu veidu, kā atgūt aizdevumu un atdevi no šī aizdevuma, no savas perspektīvas skatoties.

Nākamajā publikācijā veltīsim īpašu uzmanību kredītnovērtējumam.