Jaunumiem sekoja līdzi un tos apkopoja jurista palīdze Kristīne Ilga Budkēviča

Konkurence un regulētās jomas

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Likumprojekta Nr.:465/Lp14. Izsludināts: 09.05.2024.

Grozījumi paredz pienākumu tirdzniecības vietās uz cenu zīmēm izvietot produkta izcelsmes valsts karogu, lai patērētājs spētu viegli, ērti un nepārprotami identificēt attiecīgās pārtikas preces izcelsmes valsti.

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

Likumprojekta Nr.:376/Lp14. Izsludināts: 09.05.2024.

Likumprojekts sagatavots, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu, uzraudzības un kontroles iestādēm piešķirot tiesības pēc nepieciešamības sākt aizsardzības pasākumus, ja ir pārkāptas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu prasības. Papildus ir precizēta likuma darbības joma, nosakot prasības ģenētiski modificēto augu un dzīvnieku ierobežotai izmantošanai.

Grozījumu mērķis ir noteikt tajos kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz informāciju par tabakas aizstājējproduktiem un  noteikt  sniedzamās informācijas apjomu par tabakas aizstājējproduktiem.

Noteikumu projekta mērķis ir papildināt MK noteikumus Nr.593 un noteikt tajos kārtību kādā komersanti, kas nodarbojas ar tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību, par to paziņo Veselības inspekcijai, tādējādi nosakot tādu pašus nosacījumus, kādi šobrīd ir noteikti MK noteikumos Nr.593 attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar elektronisko cigarešu vai to uzpildes flakonu tirdzniecību.

 

Strīdu risināšana

Grozījums Publisko iepirkumu likumā

Likumprojekta Nr.: 580/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi noteikt jaunu Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumu, atvieglojot ekspertu un speciālistu pakalpojumu iegādi saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumu īstenojamos attīstības sadarbības projektos, kas nepieciešams, lai attīstības sadarbības projektu īstenotājs varētu efektīvi un kvalitatīvi īstenot Latvijas nacionālā finansējuma, Eiropas Savienības ārējās darbības instrumentu un citu ārvalstu finansētāju finansētos attīstības sadarbības projektus.

Grozījumi Krimināllikumā

Likumprojekta Nr.: 579/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.05.2024.

Likumprojekts izstrādāts, lai novērstu politisko partiju nelikumīgu finansēšanu, kas izkropļo godīgas konkurences principus starp politiskajām partijām, Krimināllikumā paredzot samazināt nelikumīgā finansējuma slieksni, no kura iestājas kriminālatbildība.

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”

Likumprojekta Nr.: 560/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 09.05.2024. (steidzams)

Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi pakļaut kontrolei sintētiskos kanabinoīdus ADB5Br-INACA un MDMB-5Br-INACA, pakļaut kontrolei vairākas fentanilam radniecīgās vielas un fentanilam neradniecīgos opioīdus, kā arī jaunās psihoaktīvās vielas, ko rekomendējusi Starptautiskā narkotiku kontroles valde.

 

Korporatīvās tiesības

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Likumprojekta Nr.:315/Lp14. Izsludināts: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir: 1) stiprināt kooperatīvo sabiedrību biedru tiesības un veicināt biedru dalību kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcēs; 2) novērst atšķirīgu tiesību normas interpretāciju saistībā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu kooperatīvām sabiedrībām, kas ieguvušas atbilstības statusu.

 

Banku un finanšu tiesības

Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Likumprojekta Nr.: 590/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir papildināt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kriptoaktīvu pakalpojumiem.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Likumprojekta Nr.: 589/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir papildināt regulētā tirgus organizētāja un Centrālā vērtspapīru depozitārija sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kriptoaktīvu pakalpojumiem.

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

Likumprojekta Nr.: 588/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir papildināt elektroniskās naudas iestādes sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar elektroniskās naudas žetonu emisiju un kriptoaktīvu pakalpojumiem.

Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā

Likumprojekta Nr.: 587/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir paplašināt ieguldījumu brokeru sabiedrību sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kriptoaktīvu pakalpojumiem.

Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Likumprojekta Nr.: 586/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir noteikt pārejas posma režīmu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, kuri uzsākuši sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus pirms 2024. gada 30. decembra un kurus atbilstoši Novēršanas likuma 45. panta otrās daļas 6. punkta “e” apakšpunktam uzrauga VID, darbībai un minēto subjektu uzraudzības un kontroles institūciju maiņu pēc Regulas Nr. 2023/1114 piemērošanas datuma. Likumprojekts arī paredz noteikt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekļaušanu finanšu iestāžu kategorijā atbilstoši Regulas Nr. 2023/1113 prasībām.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Likumprojekta Nr.: 585/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir paplašināt kredītiestādes sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu atbilstoši Regulas Nr. 2023/1114 146. panta noteikumiem, kas nodrošinātu Regulas Nr. 2023/1114 prasību tiešo piemērošanu. Likumprojekts arī nodrošinās juridisko noteiktību, precizējot kārtību, kādā kredītiestāde piesaka un uzraudzības iestāde izskata tās pieteikumu par elektroniskās naudas žetonu emisiju, aktīviem piesaistīto žetonu emisiju un kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu, kas īstenojama saskaņā ar Regulā Nr. 2023/1114 noteiktajām prasībām.

Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā

Likumprojekta Nr.: 584/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir papildināt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kriptoaktīvu pakalpojumiem.

Kriptoaktīvu pakalpojumu likums

Likumprojekta Nr.: 583/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir noteikt tiesisku ietvaru kriptoaktīvu tirgus darbībai Latvijā attiecībā uz personām, kas iesaistītas kriptoaktīvu emitēšanā, publiskā piedāvāšanā un pielaišanā tirdzniecībai, vai kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus, veicinot kriptoaktīvu jomas attīstību Latvijā.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Likumprojekta Nr.:568/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt skaidrās naudas pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, nosakot minimālās prasības pakalpojumam, kura rezultātā kredītiestādes klientam ir iespējams izņemt skaidro naudu no maksājumu konta kredītiestādē.

Grozījums Kredītiestāžu likumā

Likumprojekta Nr.: 512/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 02.05.2024.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam saņemt kredītiestāžu rīcībā esošās ziņas, kas nepieciešamas kreditoru pretenziju pamatotības izvērtēšanai lietās par bezmantinieku mantu.

Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā

Likumprojekta Nr.: 476/Lp14. Izsludināts: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir iekļaut tiesību normas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu Regulas 2022/2036 un Regulas 2021/23 prasību piemērošanu.

 

Nekustamais īpašums un būvniecība

Grozījumu mērķis ir vienkāršot būvju kadastrālās uzmērīšanas procesu un nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par ēku. Paredzēts, ka ēkas kadastrālās uzmērīšanas brīdī ēkai tiks vizuāli noteikts viens kopējs ēkas tehniskā stāvokļa vērtējums, kas tiks klasificēts pēc vienotām pazīmēm.

Enerģētika

Noteikumu projekta mērķis ir izstrādāt aktuālajai situācijai atbilstošu un īstenojamu kārtību elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas lietotāju apgādei un Mobilizācijas likuma 9. panta 7. punkta “a” apakšpunktā noteikto subjektu apgādei ar elektroenerģiju un dabasgāzi izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā, kā arī dabasgāzes stratēģisko rezervju izveidošanas un izmantošanas kārtību.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā finansē elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu aizsargātajiem lietotājiem, kā arī elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas kārtību gadījumos, kad zeme, uz kuras plānots ierīkot elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu aizsargātajam lietotājam, nav aizsargātā lietotāja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā.

Noteikumu projekta mērķis ir izstrādāt nosacījumus, kas paredz atbalstu maksājuma samazinājumam izdevumiem par elektroenerģiju, dabasgāzi, siltumenerģiju un decentralizēto kurināmo, lai mazinātu negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, kas saistīta ar iepriekš nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu, un attiecīgi noteikt laikā terminētus valsts atbalsta pasākumus, kas mazina strauji pieaugušo energoresursu cenu izraisīto negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.

 

Nodokļu tiesības

Grozījumu mērķis ir saskaņot PVN deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā saistībā ar iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā robežvērtības skaitļa vērtības palielinājumu.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt izmaksu noteikšanas kārtību, kas veicamas, lai veidotu uzkrājumu dabas resursu nodokļa segšanai atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta 1.9.1  daļā noteiktajam deleģējumam.

 

Aizsardzība

Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”

Likumprojekta Nr.:496/Lp14. Pieņemts 3.lasījumā: 03.05.2024.

Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Direktīvas 2011/70/Euratom prasības, kā arī starptautiski atzītus 10 radiācijas drošības pamatprincipus. Likumprojekts precizē un papildina Likuma normas saistībā ar Eiropas Komisijas 2021. gada 9. jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2117 un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dokumentos definētajiem 10 radiācijas drošības pamatprincipiem.

Sprāgstvielu prekursoru aprites likums

Likumprojekta Nr.: 582/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību akta īstenošanu. Likumprojekts nosaka valsts inspekcijas iestādi, valsts kontaktpunktu un atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, kas ir saistīti ar sprāgstvielu prekursoru apriti.

Dažādi

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums

Likumprojekta Nr.: 593/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekts paredz atlaist Pašvaldības domi un iecelt pagaidu administrāciju.

Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā

Likumprojekta Nr.:592/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā:09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas Saeimai tiesības, ar likumu atlaižot esošo domi, no tiesiskuma un lietderības aspektiem vispusīgi izvērtēt domes funkciju izpildes turpmāko kārtību – iecelt pagaidu administrāciju vai rīkot jaunas domes vēlēšanas –, ņemot vērā faktisko situāciju konkrētajā pašvaldībā.

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Likumprojekta Nr.: 594/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 09.05.2024. (steidzams)

Likumprojekta izstrādes mērķis ir paplašināt pašvaldību iespējas sociālo pakalpojumu nodrošināšanā dažādu pašvaldību iedzīvotājiem, paredzot tiesības pašvaldībām slēgt līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem ne tikai savā teritorijā.

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

Likumprojekta Nr.: 581/Lp14. Nodots izskatīšanai komisijā: 09.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.novembra direktīvas  2021/2118, ar ko groza direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību, prasību pārņemšana

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Likumprojekta Nr.:319/Lp14. Pieņemts 3.lasījumā: 02.05.2024.

Likumprojekta mērķis ir palielināt sodus par rupjiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, nosakot lielākus sodus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 61 km/h līdz 70 km/h un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 70 km/h.

Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā

Likumprojekta Nr.: 557/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 02.05.2024.

Ar likumprojektu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums tiek saskaņots ar Civillikumā (likuma redakcijā uz 2024. gada 1. jūliju) un likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” ietvertajiem grozījumiem par atteikšanos no divu liecinieku obligātas klātbūtnes laulības reģistrācijas procesā.

Grozījumi likumā “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”

Likumprojekta Nr.:546/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 09.05.2024. (steidzams)

Likumprojekta mērķis ir pārņemt direktīvas Nr. 2021/1883/ES normas nacionālajos normatīvajos aktos.

Grozījums Kontu reģistra likumā

Likumprojekta Nr.: 513/Lp14. Pieņemts 2.lasījumā: 02.05.2024.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam saņemt Kontu reģistrā iekļautās ziņas, kas nepieciešamas kreditoru pretenziju pamatotības izvērtēšanai lietās par bezmantinieku mantu.

 

Satversmes tiesa

Ierosināta lieta par kredīta procentu kompensācijas izmaksu hipotekārā kredīta ņēmējiem

Satversmes tiesā pēc konstitucionālās sūdzības ierosināta lieta par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 panta desmitās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 pants paredz hipotekārā kredīta ņēmēja aizsardzības nodevu, no kuras ieņēmumiem tiek veikta kredīta procentu kompensācijas izmaksa hipotekārā kredīta ņēmējiem.

Saskaņā ar apstrīdēto normu šā panta piemērošanai atbilstīgais hipotekārā kredīta ņēmējs ir patērētājs, ar kuru nodevas maksātājs ir noslēdzis hipotekārā kredīta līgumu, ja hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 euro.

Pieteikuma iesniedzēju hipotekārā kredīta atlikums pārsniedz 250 000 euro, tādēļ saskaņā ar apstrīdēto normu viņiem nav tiesību saņemt šā kredīta procentu kompensāciju. Visiem pārējiem nosacījumiem, kas nepieciešami šīs kompensācijas saņemšanai, viņi atbilstot. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka ar liegumu viņiem saņemt minēto kompensāciju tiek pieļauta nepamatoti atšķirīga attieksme salīdzinājumā ar citiem kredīta ņēmējiem, kuriem arī ir spēkā esošs līdz 2023. gada 31. oktobrim noslēgts hipotekārā kredīta līgums ar mainīgo procentu likmi. Tādējādi apstrīdētā norma aizskarot viņiem Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertās pamattiesības.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto normu, – Saeimu – līdz 2024. gada 26. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

 

Augstākā tiesa

Senāts konstatē, ka nav izpildīts Satversmes tiesas spriedums par vienlīdzīgu attieksmi pret notiesātajiem.

Senāta Administratīvo lietu departaments 7.maijā izskatīja administratīvo lietu, kurā bija strīds, vai notiesātajam ir tiesības lūgt viņa iesnieguma par pārcelšanu uz atklāto cietumu izskatīšanu brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sēdē, kad izciesta puse brīvības atņemšanas soda. Vērtējot lietā piemērojamās tiesību normas, Senāts konstatēja, ka nav izpildīts Satversmes tiesas spriedums, jo likums visā brīvības atņemšanas soda izpildes gaitā joprojām nenodrošina vienādu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, kas notiesāti par smagu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu. Līdz ar to daļā, ar kuru noraidīts pieteicēja pieteikums, zemākas instances tiesas spriedums ir atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai.

Stājas spēkā spriedums strīdā starp SIA “EKO OSTA” un SIA “SKONTO BŪVE”.

Senāta Civillietu departaments 8.maijā atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, un tādējādi stājās spēkā Zemgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru ir apmierināta SIA “EKO OSTA” prasība pret SIA “SKONTO BŪVE” par pamatparāda 1 893 012,20 euro un līgumsoda 189 301,22 euro piedziņu.