Andmetöötleja

Teie isikuandmete kaasvastutavad andmetöötlejad on Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene Soraineni kontorid (Sorainen). Soraineni kontorite kontaktandmed leiate siit.

Soraineni kontorite rollid ja nende seos Teiega on kindlaks määratud nendevahelistes kokkulepetes.

Teil on võimalik võtta ühendust Soraineni andmekaitseinspektoriga järgmisel aadressil: privacy@sorainen.com.

Milliseid andmeid Sorainen kogub ja kuidas seda kasutatakse?

Kui Te kandideerite Shared Mission programmile me kogume ja töötleme järgmised isikuandmeid: Teie nime, perekonnanime, mobiilinumbrit ja e-maili ning muud teavet, mida Te meile edastate, mis võib sisaldada isikuandmeid.

Me töötleme Teie isikuandmeid oma õigustaud huvi alusel, et tõhusalt hallata Shared Mission programmi, analüüsida avaldusi eesmärgiga teha kindlaks, kes kandideerijatest vastab programmi kriteeriumidele ja nendega ühendust võtta.

Kui Te ei esita avalduses nõutud andmeid, ei pruugi me olla võimelised analüüsima Teie Shared Missioni programmi taotlust ja Teiega vastavalt ühendust võtma.

Kes pääseb teie isikuandmetele ligi?

Teie isikuandmed võivad olla avaldatud:

  • Sorainen töötajatele ja advokaatidele, kes suhtlevad teiega või kes vastutavad turunduse eest;
  • Sorainenile kolmandast isikust teenuseosutajatele, sh turustamis-, tehnoloogia- ja auditeerimisettevõtetele ning teistele kui see on vajalik meie turundusteabe haldamiseks.

Kuna puudub Euroopa Komisjoni otsus selle kohta, kas isikuandmete kaitse tase Valgevenes on piisav, pääseb Soraineni Valgevene kontor isikuandmetele ligi teiste Soraineni kontorite ja Valgevene kontori vahelise lepingu alusel. Eelmainitud leping vastab Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud tüüptingimustele. Kontrolli isikuandmete, sh ka serverite, üle toestatakse Euroopa Liidu territooriumil. Lepingu koopiat võite küsida Soraineni andmekaitseinspektorilt.

Kui kauaks Sorainen Teie isikuandmeid salvestab?

Me töötleme Teie isikuandmeid kogu Shared Mission programmi rakendamisperioodi vältel ja 3 kuud pärast seda.

Teie õigused ja kuidas neid maksma panna

Võttes Soraineniga ühendust järgmisel e-maili teel privacy@sorainen.com Te saate:

  • nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  • nõuda oma isikuandmete parandamist;
  • nõuda oma isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Mõningatel juhtudel Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada oma isikuandmete töötlemist.

Te saate kasutada oma õigusi kooskõlas Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktidega.

Teie taotlusel Teie isikuandmete kustutamisel säilitab Sorainen ainult koopiaid, mis on vajalikud Soraineni või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitseks, valitsuse korralduste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, vigade leidmiseks või muu Teie ja Soraineni vahelise lepingu täitmiseks.

Kaebeõigus

Kui Te arvate, et Teie eraelu puutumatuse õigused on rikutud, Te võite esitada kaebuse oma elukohariigi pädevale asutusele. Nende pädevate asutuste kontaktandmed leiate siit http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.