Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nuo 2019 m. gegužės 1 d. perėmė klaidinančios bei lyginamosios reklamos priežiūros funkcijas iš Konkurencijos tarybos.

2020 m. gruodžio 24 d. įsigaliojo naujos VVTAT patvirtintos Kainų palyginimo reklamoje gairės. Šios gairės daugiausia atkartoja iki jų įsigaliojimo taikytas Konkurencijos tarybos Rekomendacijas dėl kainų palyginimo reklamose, tačiau taip pat atsiranda naujovių. Nors gairės yra rekomendacinio pobūdžio, jos yra aktualios ir naudingos siekiant užtikrinti skleidžiamos reklamos atitikimą įstatymų reikalavimams bei išvengti galimų baudų už klaidinančią reklamą.

Mūsų Konkurencijos ir reguliuojamų industrijų komanda apžvelgia esminius pakeitimus VVTAT gairėse, lyginant su anksčiau galiojusiomis Konkurencijos tarybos rekomendacijomis.

Keičiasi informacijos apie „ankstesnę kainą“ pateikimo tvarka

Gairėse numatytos naujovės

Naujose VVTAT gairėse numatomos šios naujovės:

  • pateikiant informaciją apie kainų sumažinimą, turi būti nurodoma ankstesnė prekės ar paslaugos kaina;
  • „ankstesnė kaina“ yra apibrėžiama kaip mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo, taigi palyginimui siūloma naudoti mažiausią kainą, kuri buvo taikyta toje pačioje prekybos vietoje bent per paskutines 30 dienų iki pardavimo („akcijos“) kainos taikymo;
  • tais atvejais, kai pardavėjas kainą mažina laipsniškai, galima taikyti išimtį iš „ankstesnės kainos“ bendros taisyklės – galima naudoti tą kainą, kuri buvo iki pirmojo kainos sumažinimo.

Pavyzdžiui, reklamos davėjas 2021 m. sausio 1 d. prekei taikė 9 EUR kainą, sausio 15 d. sumažino kainą iki 7 EUR, sausio 20 d. dar sumažino kainą iki 5 EUR, o nuo sausio 25 d. siekia pateikti reklamoje palyginimą apie iki 3 EUR sumažintą prekės kainą. Tokiu atveju reklamos davėjas galėtų be papildomų paaiškinimų 2021 m. sausio 25 d. reklamoje nurodyti 3 EUR prekės kainos palyginimą su ta kaina, kuri buvo iki pirmojo kainos sumažinimo – 9 EUR.

Anksčiau galiojusiose Konkurencijos tarybos rekomendacijose buvo siūloma palyginimui nurodyti „ankstesnę kainą“, kuri buvo taikyta toje pačioje prekybos vietoje bent 16 dienų (nebūtinai iš eilės) per paskutines 30 dienų iki pardavimo („akcijos“) kainos taikymo, tai yra daugiau nei pusę laikotarpio per paskutines 30 dienų. Kai kaina mažinama laipsniškai, rekomendacijose buvo siūloma palyginti produkto pardavimo kainą su paskutine prieš tai taikyta kaina.

„Ankstesnės kainos“ sąvoką ir susijusius reikalavimus numatoma įtvirtinti Civiliniame kodekse

Svarbu paminėti, kad aukščiau nurodytą gairėse numatytą „ankstesnės kainos“ sąvoką ir reikalavimą apie ją informuoti pirkėjus numatoma įtvirtinti ir Civiliniame kodekse. Šiuo metu yra registruoti atitinkami Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimų projektai, numatoma jų įsigaliojimo diena – 2021 m. gegužės 1 d.

Nesilaikant reikalavimo tinkamai informuoti pirkėjus apie daikto kainos sumažinimą, numatomos neigiamos pasekmės:

  • pirkėjai turėtų teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius;
  • VVTAT už šių reikalavimų nesilaikymą galėtų skirti nuo 500 iki 5000 eurų baudą.

Papildomos rekomendacijos, kaip galima naudoti apibūdinimą „iki xx %“

Kaip ir anksčiau galiojusiose rekomendacijose, VVTAT gairėse nurodoma, jog rekomenduojama reklamoje naudoti apibūdinimą „iki xx %“ tuo atveju, jei:

  • skelbiamas maksimalus kainos sumažinimas akcijos pradžioje taikomas bent 10 % nurodytų prekių (tam tikros prekių grupės prekių) kiekvienos prekybos vietos, skelbiančios (taikančios) akciją, mastu ir
  • nurodomas tokios akcijos laikotarpis.

Papildomai gairėse numatoma nauja rekomendacija, kad:

  • minimalus kainos sumažinimas turėtų būti taikomas ne daugiau nei 10 % prekių (tam tikros prekių grupės prekių) kiekvienos prekybos vietos, skelbiančios (taikančios) akciją, mastu;
  • likusi procentinė dalis prekių, kurioms taikomas kainos sumažinimas, turėtų pasiskirstyti proporcingai.

Daugiausia pažeidimų yra susiję su maisto reklamos pažeidimais ir klaidinančia reklama

Išanalizavus vėliausią Konkurencijos tarybos ir VVTAT praktiką dėl nustatytų Reklamos įstatymo pažeidimų, galima daryti išvadą, kad didžioji dalis pažeidimų yra susiję su maisto (maisto papildų) reklamos pažeidimais, taip pat klaidinančia reklama.

Klaidinančios reklamos atveju ūkio subjektai dažniausiai pateikia neišsamią informaciją pirkėjams apie reklamuojamos prekės savybes, išsamiai ar aiškiai nepateikia informacijos, susijusios su išimtimis dėl nuolaidų ar susijusiais ribojimais. Taip pat dažnai netinkamai taikomas apibūdinimas „iki xx % nuolaida ir netinkamai nurodoma kaina, nuo kurios taikoma nuolaida.

 

Mūsų Konkurencijos ir reguliuojamų industrijų komanda yra pasirengusi Jums padėti ir patarti visais aktualiais teisiniais klausimais. Susisiekime ir aptarkime juos!