Vēl nesen Latvijas tiesas (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments un Administratīvā apgabaltiesa) pasludināja nozīmīgus spriedumus transfertcenu jomā. Konkrētais strīdus jautājums bija par aizdevuma procentu likmi, ko ārvalstu uzņēmums aizdeva Latvijas saistītajam uzņēmumam.

Lietas būtība

Valsts ieņēmumu dienests (`Latvijas nodokļu administrācija`), veicot transfertcenu revīziju, samazināja kontrolētajam aizdevumam piemēroto procentu likmi no 6 % uz 3 %. Šāda korekcija tika pamatota ar to, ka aizdevuma salīdzināmības analīzē izmantotie dati nebija ticami un ka tirgus procentu likme bija daudz zemāka par likmi, kas tika piemērota kontrolētajam aizdevumam. Tiesa nolēma par labu Latvijas nodokļu administrācijai.

Svarīgākais tiesu spriedumos

Pirmkārt, tiesa atkārtoja savu judikatūru, ka Latvijas nodokļu administrācijai ir jāievēro nodokļu maksātāja izvēlētā metode, izņemot gadījumus, kad nodokļu maksātājs ir pieļāvis būtiskas kļūdas konkrētās metodes izvēlē. Otrkārt, Latvijas Bankas statistiku par banku izsniegto kredītu procentu likmēm (`MFI procentu likmes`) var izmantot, ja tiek piemērota salīdzināmo nekontrolēto cenu metode. Treškārt, nodokļu maksātājam, kā arī Latvijas nodokļu administrācijai jāizvairās no apšaubāmu aplēšu izmantošanas. Proti, šāds gadījums varētu būt kredītu (kredītu) likmju vidējā svērtā rādītāja aritmētiskās vidējās vērtības izmantošana (jeb sarunu valodā ”vidējais no vidējā”). Svarīgākais ir tas, ka salīdzināmības analīzes procesā jāņem vērā šādi kritēriji: (1) aizdevuma summa, (2) aizdevuma izsniegšanas laiks un (3) procentu likmes fiksēšanas periods.

Kādi signāli izriet no spriedumiem

Tiesa ievēros darījuma ekonomiskās būtības pieeju, nepievēršot lielu uzmanību aizdevuma līguma formālajiem noteikumiem. Teiksim, ja aizdevuma summa tiks atmaksāta laikposmā, kas ilgāks par vienu gadu, tad tiesa atzīs, ka tas bija ilgtermiņa aizdevums, neraugoties uz to, ka rakstiskajā aizdevuma līgumā šāda ilgtermiņa atmaksa nav paredzēta. Šis faktors ir svarīgs, izvēloties atbilstošu MFI procentu likmi, īpaši procentu likmes fiksēšanas periodu.

Nobeiguma vietā: par tiesu prakses izmantošanu 2023.gadā

Kā zināms 2021. un 2022.gadā tika apturēta darbība plānās kapitalizācijas noteikumiem, kas uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām ļāva aizņemties bez ierobežojumiem .

Līdz ar to tirgus likmes noteikšana aizņemtajai naudai ir aktuāla tiem uzņēmumiem, kuriem finanšu gada pārskata pasīvā pieauga kredītu apmērs pret radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām.

Ja aizņēmuma procentu likme neatbilst tirgus vērtībai, tad starpību starp tirgus likmi un piemēroto likmi var reizināt ar indikatīvajiem 42,5% (=UIN 25% efektīvā likme Latvijā + 30% maksimālā soda nauda no neaprēķināta UIN jeb 7,5% no UIN + 40% nokavējuma nauda no neaprēķinātā UIN jeb 10% no UIN).