Termins “atbilstība” apzīmē darbību atbilstoši rīkojumam, noteikumu kopumam vai prasībām. Biznesa vidē atbilstības prasību ievērošana nodrošina uzņēmuma vērtību un ir svarīga tā pastāvēšanai.

Neatbilstībai ir sekas, tā var novest pie personīgās un uzņēmuma atbildības, tostarp kriminālatbildības. –Atbilstības nodrošināšana nozīmē ievērot noteiktu tiesību aktu un noteikumu prasības, kā arī uzņēmuma nodefinētās vērtības. Ieguldot atbilstībā, uzņēmums mazina negatīvas tiesiskas sekas un rūpējas par drošu uzņēmuma nākotni.

Mūsu komanda

Mēs esam izveidojuši daudznozaru Baltijas un Baltkrievijas strīdu risināšanas, publiskā iepirkuma, datu aizsardzības, korporatīvo konsultāciju, darba tiesību un korporatīvo noziegumu izmeklēšanas ekspertu komandu, lai palīdzētu mūsu klientiem izvērtēt situāciju un ieviest atbilstības prasības, kā nodrošinātu atbalstu krīzes situācijā. Mūsu mērķi ir palīdzēt uzņēmumiem ieviest un saglabāt atbilstību. Kā komanda mēs varam identificēt, novērst, uzraudzīt un risināt ar atbilstību saistītus sarežģījumus, kā arī sniegt konsultācijas uzņēmumiem par noteikumiem un kontroles rīkiem.

>> Atbilstības pakalpojumi, komanda un pieredze

LATVIJA un IGAUNIJA

Pienākums ziņot nodokļu iestādēm – jauni noteikumi ar atpakaļejošu spēku

Igaunijas un Latvijas likumdošanas izmaiņas, kas stājās spēkā gada sākumā, uzliek pienākumu ziņot nodokļu iestādēm par jebkādiem pārrobežu līgumiem, kas ietilpst riska kategorijā. Pienākums ar atpakaļejošu spēku attiecas arī uz darījumiem, kas tika noslēgti pēc 2018. gada 25. jūnija.

Šāds līdzeklis izriet no citas ES Direktīvas (2018/822), kas pievēršas agresīvai nodokļu plānošanai, bet tas var skart jebkuru uzņēmumu, kas ir iesaistīts pārrobežu darījumos.

Ziņošanas pienākums pamatā attiecas uz nodokļu konsultantiem, kuri ir piedāvājuši pārrobežu nodokļu konsultācijas. Advokāti ir atbrīvoti no šī pienākuma, jo uz viņiem attiecas saziņas konfidencialitāte. Tomēr, ja nevienam citam šāds pienākums nerodas, tad uzņēmumam pašam ir jāiesniedz paziņojums, pat tādā situācijā, kad tas ierastās komercdarbības gaitā ir nonācis pie risinājuma, kā samazināt nodokļu slogu, un šim risinājumam piedēvē nosaukumu – pārrobežu nodokļu vienošanās.

Uzņēmumiem būs:

 • jāizvērtē, vai viņu vienošanās atbilst jebkurai tādai riska kategorijai, lai izpildītu ziņošanas pienākumu un izvairītos no soda naudām;
 • jāievieš ziņošanas procedūras atbilstoši vietējām prasībām;
 • jākontrolē sava nodokļu un darījuma informācijas plūsma, tā kā ziņošanas noteikumi un soda naudas atšķiras dažādās ES dalībvalstīs;
 • jānosaka, kāda ir risku samazināšanas un kontroles iespējas saistībā ar ziņošanas pienākumu.

Mūsu nodokļu juristi kopā ar saviem kolēģiem no globālā nodokļu tīkla WTS var palīdzēt izvērtēt (un sniegt ziņojumu, ja nepieciešams) jebkurā vietā ES. Mūsu nodokļu eksperti Tanel Molok un Alisa Leškoviča ar prieku detalizētāk paskaidros tiesību aktu izmaiņas, ja nepieciešams.

Interešu konfliktu uzraudzība – kā nodrošināt atbilstību personas datu aizsardzības un darba tiesībām?

Interešu konflikti rada risku dažādu nozaru uzņēmumiem. Regulētās nozarēs pastāv tiešs tiesisks pienākums kontrolēt interešu konfliktus. Tāds pienākums pastāv publiskajā sektorā, kā arī regulētajās privātajās sabiedrībās. Svarīgāko darbinieku un valdes locekļu pienākums informēt par viņu ekonomiskajām interesēm ir bieži izmantots līdzeklis.

Tomēr ārpus regulētajām nozarēm nav tieša pienākuma privātajiem uzņēmumiem kontrolēt interešu konfliktu. Kad uzņēmumi ievieš pasākumus, lai izvairītos no interešu konfliktiem, tiem jāņem vērā, ka datu aizsardzības likumi (proti, Vispārīgās datu aizsardzības regulas) un darba tiesības paredz noteiktus ierobežojumus.

Igaunijas un Latvijas darba tiesības liek darbiniekiem ziņot darba devējiem par visiem būtiskiem apstākļiem saistībā ar darba attiecībām, kurās darba devējam ir leģitīma interese. Datu aizsardzības iestāde ir apstiprinājusi, ka uzņēmumiem ir leģitīma interese novērst interešu konfliktus. Tomēr personas datu apstrāde šim nolūkam ir atļauta tikai tad, ja šī interese ir svarīgāka par datu subjekta interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvībām. Lai pieprasītu informāciju par potenciāliem interešu konfliktiem, atbilstoši datu aizsardzības likumiem, uzņēmumiem jāveic šādi pasākumi:

 • skaidri jādefinē, kas ir interešu konflikts, un ar šo informāciju jāiepazīstina darbiniek un valdes locekļi;
 • jānosaka, kādi personas dati nepieciešami no darbiniekiem un valdes locekļiem vai trešajām personām, ņemot vērā datu minimizācijas principu;
 • jāpaziņo darbiniekiem un valdes locekļiem par apstrādi, kā to prasa GDPR;
 • jāizpilda un jādokumentē leģitīmās intereses novērtēšana.

Mūsu reģionālā atbilstības sektora grupa var palīdzēt sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, lai uzņēmumi varētu efektīvi izvairīties no interešu konflikta, vienlaicīgi saglabājot atbilstību datu aizsardzības un darba tiesībām.

LIETUVA

Kāpēc vides atbilstības nodrošināšana jāuztver nopietni

Nesen Lietuvā ar neattīrītiem rūpniecības notekūdeņiem saistīts skandāls kalpoja kā atgādinājums ražošanas uzņēmumiem par to, cik svarīgi ir nodrošināt atbilstību vides  aizsardzības prasībām.

Lai novērstu noteikumu pārkāpumu, ir jāveic trīs galvenie pasākumi:

 • jāidentificē uzņēmuma veiktajām darbībām piemērojamās tiesiskās prasības;
 • jāpārliecinās, ka uzņēmumam ir visas nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un ir izpildīti citi komercdarbības veikšanas priekšnoteikumi;
 • jānosaka, vai valsts iestādes ir konstatējušas kādas neprecizitātes, vai un kādā veidā šīs neprecizitātes ir novērstas.

BALTKRIEVIJA

Svarīgas darba tiesību prasības

Sākot no 27.07.2019., vietējās darba tiesību uzraudzības iestādes var izvērtēt,  vai darba devēji par savām vakancēm ir snieguši pilnu informāciju. Tāds novērtējums tika ieviests ar Baltkrievijas Republikas Darba un sociālās aizsardzības ministrijas lēmuma Norādījumiem Nr. 33.

Šim novērtējumam ir preventīvs raksturs, un tā mērķis ir atklāt sniegtās informācijas nepilnības: darba tiesību iestāde salīdzinās darba devēju publicētos darba piedāvājumus plašsaziņas līdzekļos / internetā / sludinājumos ar to informāciju, kāda ir pašai darba tiesību iestādei.

Personas datu aizsardzība

Šobrīd Baltkrievijā tiek izstrādāti jauni nosacījumi personas datu apstrādei.

Baltkrievijas Republikas likumprojekts “Par personas datu aizsardzību” (turpmāk tekstā – “Likumprojekts”) tiek gatavots otrajam lasījumam Parlamenta zemākajā palātā.

Saskaņā ar Likumprojektu, sensitīvi personas dati ir saistīti, jo īpaši, ar personas nacionalitāti, politisko viedokli, veselību vai dzimumaktivitāti, biometriskajiem vai ģenētiskajiem rādītājiem. Vispārīgā prasība apstrādāt tādus datus tikai uz piekrišanas pamata var ietekmēt tādu datu apstrādi medicīnā un informācijas apstrādi unikālai identificēšanai (ieskaitot pirkstu nospiedumus, sejas attēlu) utt.

Vairāk par aktuāliem jautājumiem Lietuvā un Baltkrievijā (angļu valodā) lasiet šeit.