Ņemot vērā karu Ukrainā, uzņēmumiem vai privātpersonām, kam ir biznesa saistības ar Krieviju vai Baltkrieviju, ir jāpārzin noteiktās sankcijas un jārīkojas, lai sagatavotos. Mēs esam apkopojoši pārskatu par galvenajiem faktiem, iespējamām sekām par pārkāpumiem, kā arī praktiskus padomus biznesa nepārtrauktības nodrošināšanai.

Kas ir sankcijas

Starptautiskās sankcijas ir politisks instruments, kas paredzēts, lai mainītu personas vai valsts, kurai tās piemēro, uzvedību. Sankcijas ir dažāda veida, piemēram:

 • nozaru, kas nozīmē dažādus ierobežojumus finanšu darījumiem, dažās nozarēs izmantoto preču un tehnoloģiju tirdzniecībai, pakalpojumos transporta, telekomunikāciju, enerģētikas nozarē, naftas, gāzes un minerālo resursu izpētē utt.;
 • teritoriālās sankcijas – noteiktu darbību aizliegumi noteiktās teritorijās;
 • vērstas uz konkrētām personām vai uzņēmumiem.

Kur meklēt informāciju par piemērotajām sankcijām

Jaunāko informāciju par nozaru sankcijām var atrast, izmantojot zemāk norādītās saites:

 • ASV sankcijas pret Krieviju var atrast šeit
 • ASV sankcijas pret Baltkrieviju var atrast šeit
 • ES sankcijas pret Krieviju var atrast šeit
 • ES sankcijas pret Baltkrieviju var atrast šeit
 • Uzņēmumu/personu ES sankciju pārbaudes var veikt arī, izmantojot Sanctionsmap
 • ASV sankcijas var pārbaudīt šeit
 • ANO sankcijas var pārbaudīt šeit

Ir svarīgi saprast, vai juridiskā persona ir iekļauta sankciju sarakstā. Tas gan nebūt nenozīmē, ka ar šādu personu vispār nevar veikt  nekādu sadarbību. Vispirms ir jāizvērtē, cik lieli ierobežojumi ir noteikti konkrētai personai, valstij vai nozarei un kādas darbības ir aizliegtas. Tāpēc katrā gadījumā ir ļoti svarīgi saprast, ko konkrētā sankcija aizliedz, un tikai tad attiecīgi lemt par turpmāko rīcību.

Ņemiet vērā, ka nav nozaru vai teritoriālo sankciju subjektu saraksta, un tos var identificēt, tikai pamatojoties uz informāciju par klientu (nozare, atrašanās vieta, utt.)

Kādas sankcijas tiek piemērotas

Lietuva

Šobrīd Lietuvas Republikai ir pienākums īstenot ANO un ES noteiktās starptautiskās sankcijas. Tās ir jāievēro gan privātpersonām (neatkarīgi no to atrašanās vietas), gan visiem uzņēmumiem, kas darbojas Lietuvā, tostarp Lietuvā reģistrētiem uzņēmumiem, ja tie darbojas ārpus Lietuvas, tiem ir meitasuzņēmumi vai filiāles ārpus ES.

Latvija

Latvijā ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir jāievēro ANO un ES noteiktās sankcijas, kā arī Latvijas vietējās sankcijas. ASV sankcijas ir obligātas finanšu iestādēm, publiskajos iepirkumos, kā arī ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā.

Igaunija

Igaunijai ir pienākums īstenot ANO un ES noteiktās starptautiskās sankcijas. Pašlaik nav noteiktas Igaunijas vietējās sankcijas. Starptautiskās finanšu sankcijas ir jāievēro visām fiziskām un juridiskām personām. Dažām struktūrām ir īpaši pienākumi saistībā ar starptautisko finanšu sankciju īstenošanu.

Attiecas uz visām valstīm

Ņemot vērā ASV sankciju ietekmi, ir ļoti ieteicams tās ievērot neatkarīgi no tā, vai konkrētajā valstī tās ir obligātas.

Kam jāievēro ES sankcijas

 • Visām personām Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;
 • Personām, kas atrodas uz jebkuras dalībvalsts jurisdikcijā esoša gaisa kuģa vai kuģa klāja;
 • Jebkurām fiziskām personām Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kas ir dalībvalsts pilsoņi;
 • Jebkurām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas ir reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;
 • Jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai attiecībā uz jebkuru uzņēmējdarbību, kas pilnībā vai daļēji veikta Kopienā.

Kā pārtraukt darījumus sankciju dēļ

Līgumus ar tieši sankcionētām vienībām var izbeigt saskaņā ar līgumam piemērojamiem tiesību aktiem un publisko tiesību aktiem, kas piemērojami tā darījuma partneriem.

Tomēr daudzos gadījumos sankcionētās personas nav tiešas līguma puses. Vairāki spēkā esošie  ierobežojumi aizliedz (tieši un netieši) darīt līdzekļus pieejamus sankcijām pakļautajām personām.

Ja ir aizdomas par saistību ar sankcionētu personu, ieteicami šādi soļi:

 • Izpētīt, vai līgumā paredzēto saistību izpilde pārkāpj vai potenciāli var pārkāpt sankcijas;
 • Ja tas tā ir, rūpīgi izvērtējiet līguma formulējumu, vai tajā ir paredzēta iespēja izbeigt līgumu;
 • Jāņem vērā nepārvaramas varas punkti. Tomēr jāatceras, ka daudzos gadījumos nepārvaramas varas apstākļus nevar tieši izmantot, lai nekavējoties izbeigtu līgumu, un tie kalpo kā instruments, lai apturētu līgumā paredzēto saistību izpildi;
 • Ja līguma faktiskā izpilde kļūst būtiski apgrūtināta vai neiespējama, jāapsver, vai var atsaukties uz grūtībām;
 • Skaidrības labad katra ES dalībvalsts ir izraudzījusies valsts kompetentās iestādes, kas atbild par sankciju ieviešanu, un pirms pasākumu veikšanas ar tām var konsultēties.

Konkrētas situācijas un līgumi ir rūpīgi jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi, lai izvēlētos atbilstošāko stratēģiju.

Puse ir atbrīvota no atbildības, tostarp civiltiesiskās atbildības, ja piemērojamo sankciju dēļ tā atturas no līguma noslēgšanas, izbeidz līgumu vai pieprasa otrai pusei izpildīt saistības pirms termiņa.

Iespējamās sekas pārkāpumu gadījumā

Iespējamās negatīvās sekas uzņēmumiem, kas neievēro sankcijas:

 • naudas sodi un kriminālatbildība;
 • paaugstināts reputācijas risks. Kaitējuma reputācijai dēļ:

– uzņēmumi var zaudēt esošos biznesa partnerus un klientus;

– uzņēmumiem var būt grūti nodibināt biznesa attiecības ar jauniem biznesa partneriem un paplašināt uzņēmējdarbību ārvalstīs; utt.

 • Starptautisko sankciju neievērošanas vai nepareizas īstenošanas rezultātā var rasties arī citas negatīvas sekas un finansiāli zaudējumi, tostarp:

– aizliegums uzņēmumiem iesaistīties noteiktās saimnieciskās darbībās konkrētās valstīs;

– ienākošā finansējuma pārtraukšana vai paredzētā jaunā finansējuma nepieejamība;

– jebkuru pakalpojumu vai piegādes līgumu izbeigšana;

– zaudējumu, kas radušies starptautisko sankciju neievērošanas vai nepareizas īstenošanas rezultātā, nekompensēšana.

Praktiski padomi

Ņemot vērā, ka situācija mainās ļoti ātri, uzņēmumiem, kuriem ir saistība ar Krieviju un/vai Baltkrieviju vai to privātpersonām, ir jāgatavojas visiem iespējamiem scenārijiem.

Daži praktiski padomi/ieteikumi, lai nodrošinātu, ka sankciju īstenošana ir efektīva un nekavē ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstību:

Kas jumstagadjādara:

 • Apsveriet iespēju iecelt personas, kas jūsu uzņēmumā ir atbildīgas par starptautisko sankciju uzraudzību un īstenošanu;
 • Var būt grūti izsekot līdzi visiem jaunumiem, koncentrējiet uzmanību uz politiskiem paziņojumiem un plašsaziņas līdzekļiem – tie palīdzēs uzzināt, kas sekos tuvākajā laikā.
 • Sekojiet līdzi starptautisko organizāciju un ASV pieņemtajām un izsludinātajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju un izvērtējiet tajās noteiktos ierobežojumus savas saimnieciskās darbības/uzņēmējdarbības kontekstā; pārliecinieties, ka jūsu rīcība ir balstīta uz pieņemtajiem tiesiskajiem pasākumiem. Ņemiet vērā, ka atkarībā no uzņēmuma   atrašanās vietas, jums var būt nepieciešams ievērot konkrētu valstu noteiktās sankcijas (piemēram, Apvienotās Karalistes, Kanādas, Japānas);
 • Pašnovērtējiet, ar kuriem klientiem un sadarbības partneriem strādājat, ar kuriem veicat darījumus, norēķinus, kam jūs piegādājat preces vai sniedzat pakalpojumus, kas piegādā preces/izejvielas/pakalpojumus jūsu uzņēmumam utt. – attiecīgi veiciet padziļinātu izpēti.
 • Pielāgojiet jauna klienta uzņemšanas/esošā klienta jauno pieprasījumu pieņemšanas procedūras. Pārbaudiet, vai esošajam/jaunajam klientam vai biznesa partnerim ir noteiktas sankcijas:
  • ES sankcijas – pārliecināties, vai darījuma partneris un/vai tā patiesie labuma guvēji nav iekļauti to personu sarakstā, kurām piemēro ES sankcijas Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā (ierobežojoši pasākumi pret Krieviju) vai Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumā (ierobežojoši pasākumi pret Baltkrieviju). Uzņēmumu/personu pārbaudes var veikt arī, izmantojot Sanctionsmap
  • ANO sankcijas – var pārbaudīt šeit;
  • ASV sankcijas var pārskatīt šeit;
  • ES, ANO un Latvijas nacionālās sankcijas var pārbaudīt šeit (tikai latviešu valodā);
  • Ja klientam/darījuma partnerim (tostarp personām, kurām pieder  uzņēmums) netiek piemērotas sankcijas, jānovērtē, vai nozarei kā tādai ir noteiktas sankcijas, t. i., vai nav aizliegta konkrētu produktu/pakalpojumu tirdzniecība, imports, eksports un ar tiem saistītie darījumi. Novērtējiet teritoriju, uz kuru ir vērsts darījums (lai netiktu piemērotas teritoriālās sankcijas). Pārliecinieties, ka produkta/pakalpojuma galamērķis nav sankcionēta jurisdikcija/struktūra.
 • Pārskatiet savus esošos līgumus un pielāgojiet līgumus ar ietekmētajiem tirgiem. Līgumos ar klientiem un/vai partneriem iekļaujiet noteikumus, kas nodrošina, ka līgumu var izbeigt vienpusēji, ja vienai no līguma pusēm tieši vai netieši tiek piemērotas sankcijas, neskatoties uz to, ka konkrētās sankcijas jūsu uzņēmumam nav juridiski saistošas. Piemēram, sankciju risks ir jāuzskata par vienu no nepārvaramas varas apstākļiem. Ja uzņēmums konstatē, ka tas tieši un/vai netieši (piemēram, ar citu personu starpniecību) slēdz vai veic darījumus, ar subjektiem uz kuriem attiecas jūsu valstī spēkā esošie starptautiskie ierobežojumi, šādu darījumu veikšana nekavējoties jāpārtrauc sankciju darbības laikā;
 • Atkarībā no jūsu uzņēmuma vajadzībām apsveriet iespēju sadarboties ar trešajām pusēm/partneriem, kas nodrošina automātisku starptautisko sankciju uzraudzības/pārbaudes risinājumu. Tas nodrošinātu nepārtrauktu klientu un partneru uzraudzību un pārbaudi jaunākajos starptautisko sankciju sarakstos;
 • Ja situācija ir neskaidra, vienmēr sazinieties ar savu juridisko komandu vai valsts kompetento iestādi, kas atbild par sankciju piemērošanu.

Praktiski padomi saistībā ar maksājumu pārskaitījumiem

 • Esiet gatavs sniegt papildu apliecinošus dokumentus finanšu iestādēm (tostarp informāciju par biznesa partnera un/vai klienta patiesajiem labuma guvējiem).
 • Veicot maksājumus, sniedziet pilnīgu un precīzu informāciju par maksājumu mērķi. Piemēram, veicot rēķina apmaksu, norādiet ne tikai tā numuru, bet arī preču gala saņēmēju, bet arī preču galīgo saņēmēju, veidu, valsti un citu būtisku informāciju.

Piecu soļu sankciju atbilstības modelis

Lai ievērotu sankcijas, ir nepieciešams vairāk nekā tikai ierobežoto uzņēmumu saraksta pārbaude. Lai palīdzētu novērtēt ar sankcijām saistītā riska līmeni un pasargātu Jūsu uzņēmumu no nelikumīgas sadarbības ar uzņēmumiem vai personām, kurām tiek piemērotas sankcijas, mēs esam izstrādājuši piecu soļu sankciju atbilstības modeli. Mēs iesakām sākt ar padziļinātu pārbaudi un par turpmākajām darbībām lemt, pamatojoties uz tās rezultātiem.

Mūsu Sankciju atbilstības komanda var palīdzēt jums ar atsevišķiem soļiem vai piedāvāt pilnu piecu soļu paketi.