22.martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (Likums). Likuma normas piemērojamas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža – 12.marta. Likumā paredzēti šādi būtiskākie nodokļu jaunumi.

1. Nodokļu samaksas pagarinājums bez nokavējuma naudas – uz 3 gadiem

VID ir tiesības nokavētos nodokļus sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 3 gadiem. Ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai Likuma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz pamatotu iesniegumu. Ja neievēros šos maksājuma termiņus, VID ir tiesības atcelt lēmumu un nesamaksātajai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu aprēķināt nokavējuma naudu (18.25%).

2. Pašvaldībām – tiesības pagarināt NĪN samaksas termiņu

Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

3. Saimnieciskās darbības veicēji varēs nemaksāt IIN avansu

IIN maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, 2020. gadā var neveikt IIN avansa maksājumus (sākot ar 2020. gada 1. janvāri); par to neveikšanu netiks rēķināta nokavējuma nauda. Par 2020. gadu IIN avansa maksājumus var veikt labprātīgi.

4. Ātrāka PVN atmaksa

Ar 1.aprīli VID atmaksās apstiprināto PVN visiem 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa, tās neuzkrājot līdz gada beigām. Tas attiecas arī uz PVN, kas uzkrāts saskaņā ar PVN deklarācijām par šī gada pirmajiem mēnešiem.

5. Akcīzes nodokļa atbrīvojums nedenaturētajam spirtam

Piemērots atbrīvojums nedenaturētajam spirtam, ko izmanto spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļu ražošanā, ja denaturētā spirta iegāde vai tā ražošana Covid-19 dēļ ir būtiski apgrūtināta vai nav iespējama. VID var piešķirt komersantiem, kuriem ir speciālā atļauja apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un kuri veic spirta ražošanu, vispārējā akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu līdz 90%.

6. Akcīzes preču realizēšana distances līguma ietvaros

Tagad ir atļauts realizēt akcīzes preces, izmantojot distances līgumu (izņemot tabakas izstrādājumus un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus). Aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, un visām personām laikā no pulksten 22.00 līdz 8.00.

7. VID pretimnākšana padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem

VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, ja tos ir ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

8. Pabalsts dīkstāves gadījumā

Krīzes skarto nozaru darbinieku dīkstāves gadījumā darbiniekam tiks kompensēta atlīdzība līdz 75 % no darba samaksas (laika, t.i. –  ‘parastās’ algas gadījumā) vai 75% no vidējās izpeļņas (akorda, t.i. ‘gabaldarba’ algas gadījumā) noteiktās atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi (dīkstāves pabalsts). Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN un VSAOI. Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā komersants pieņem darbā jaunus darbiniekus.

9. Pagarināts gada pārskatu iesniegšanas termiņš

Sabiedrības, uz kurām attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīgas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. gadu iesniegt 3 mēnešus vēlāk par likumā noteikto iesniegšanas termiņu.

10. Turpinājums sekos…

MK noteiks nozares, kuru saimniecisko darbību vīruss ir skāris vissmagāk un kurām būs nepieciešamāks ilgāks laika periods finansiālo grūtību pārvarēšanai.

Likuma teksts pieejams šeit.

MK rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu pieejams šeit.