Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanas kontekstā jauni vēja un saules parki iegūst arvien lielāku nozīmi. Tomēr plānojot jaunas atjaunojamo resursu spēkstacijas būvniecību, uzņēmējiem nereti rodas jautājums – vai pašvaldības neliks šķēršļus plāna īstenošanā? Vai tām ir pienākums sniegt piekrišanu un vai ir kādi būtiski iemesli, kādēļ pašvaldība var atteikt, piemēram, elektrības vadu vilkšanu no saules vai vēja parka pāri tās īpašumam?Jauna energoapgādes objekta (iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu) būvniecībā parasti nepieciešams šķērsot arī trešo personu zemi, lai nodrošinātu pieslēgumu inženiertīkliem.

Pēc vispārīga principa, šādu būvniecību jāsaskaņo ar šķērsojamās zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, tajā skaitā, ja īpašnieks ir pašvaldība. Ar privātpersonām tas ir vienošanās jautājums. Ja nav iespējams vienoties ar īpašnieku par teritorijas izmantošanu un konkrētajā gadījumā nevar attiecināt izņēmuma gadījumus, kad pietiek ar paziņošanu, tad jāmeklē citas alternatīvas.

Ja zemes īpašnieks ir pašvaldība, iespējas ir krietni plašākas. Pašvaldībai ir pienākums ņemt vērā valsts politikas plānošanas dokumentus, īpaši vides aizsardzības un atjaunojamo energoresursu jomā , kas cita starpā nosaka šādus mērķus:
  • nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos,
  • energoefektivitātes uzlabošana un fosilo energoresursu aizvietošana, izmantojot vietējos un atjaunojamos resursus,
  • pāreja no fosilo kurināmo lietošanas uz atjaunojamo energoresursu attīstīšanu.
Līdz ar to pašvaldībai kā publiskai personai un valsts politikas īstenotājai ir pienākums ievērot atjaunojamo energoresursu prioritāti un sekmēt jaunu enerģijas ražotņu izveidošanu.

Ar pilnu rakstu variet iepazīties portālā Delfi Bizness !