Kopš 2019. gada 17. aprīļa Eiropas Savienībā ir spēkā Digitālā vienotā tirgus direktīva.  Latvijā direktīva jāievieš līdz šā gada 7. jūnijam. Direktīva radīta ar mērķi autortiesību regulējumu padarīt atbilstošāku mūsdienu digitālajai pārrobežu videi, vienlaikus saglabājot augstu autortiesību un blakustiesību aizsardzības līmeni.

Citastarp direktīvā ietverti noteikumi par autoru un izpildītāju līgumu pārredzamību, par autoru un izpildītāju atlīdzību, kā arī par mehānismu, ar ko atsaukt autoru un izpildītāju ekskluzīvi nodotās tiesības. Līdz ar to Digitālā vienotā tirgus direktīva paredz visai būtiskas izmaiņas noteikumos par līguma slēdzēju pušu attiecībām tiesību nodošanas vai licences gadījumā. Tādēļ sagaidāmi grozījumi Autortiesību likuma regulējumā par autoru un blakustiesību subjektu atlīdzību un līgumslēdzējpušu tiesībām.

Taisnīgas atlīdzības nodrošināšana

Digitālā vienotā tirgus direktīvas mērķis ir nodrošināt taisnīgu atlīdzību autoriem un izpildītājiem, kuri licencējuši vai nodevuši savas tiesības uz darba vai blakustiesību objekta izmantošanu. Tādēļ direktīvā ietverts pienācīgas un samērīgas atlīdzības princips. Tas uzliek valstij pienākumu savā nacionālajā regulējumā ieviest dažādus mehānismus, kas to nodrošinātu.[1]

Lai autoriem un blakustiesību īpašniekiem būtu iespēja kontrolēt un novērtēt, vai to saņemtā atlīdzība ir pienācīga un samērīga, nacionālajā regulējumam ir arī jāietver pārredzamības pienākums. Proti, ir jānodrošina, ka autori un izpildītāji no otras līguma puses, kam tie ir licencējuši vai nodevuši savas tiesības, regulāri saņem aktuālu un visaptverošu informāciju par savu darbu un izpildījumu izmantošanu – īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem un gūto peļņu. Šis noteikums piemērojams arī personām, kas saņēmušas apakšlicenci.[2]

Savukārt, ja izrādās, ka sākotnēji pielīgtā atlīdzība bijusi pārāk zema, salīdzinot ar ienākumiem, kas vēlāk gūti no darba izmantošanas, nacionālajā regulējumā ir jāievieš līguma koriģēšanas mehānisms. Tādējādi autoriem un izpildītājiem būtu nodrošinātas tiesības pieprasīt pienācīgu un taisnīgu papildatlīdzību. Pienācīga un samērīga atlīdzība ir tāda atlīdzība, kas atbilst licencēto vai nodoto tiesību ekonomiskajai vērtībai, ņemot vērā autora vai izpildītāja kopējo devumu darbā, un atlīdzība nevar veidot nesamērīgi mazu daļu no tiesību izmantošanas rezultātā gūtā labuma.[3]

Tiesības atsaukt licenci vai tiesību nodošanu, ja tās netiek izmantotas

Direktīva noteic, ka nacionālajam regulējumam ir jānodrošina autora vai izpildītāja tiesības atsaukt ekskluzīvi piešķirtu licenci vai ekskluzīvi nodotas tiesības, ja minētais darbs vai blakustiesību objekts netiek izmantots. Vienlaikus direktīva ļauj valstij izvēlēties, kā šīs tiesības ierobežot, piemēram, nosakot termiņu vai gadījumus, uz kuriem nebūtu attiecināmas šādas tiesības. Tādējādi likums aizsargās autorus vai izpildītājus no situācijām, kad viņu darba vai tiesību objekta izmantošana ir “iesaldēta” un viņi nevar gūt ekonomisku labumu.

Gaidāmie Autortiesību likuma grozījumi

Pašreizējā Autortiesību likuma redakcijā pastāv taisnīgas atlīdzības princips un autora tiesības pieprasīt informāciju par viņa darba izmantošanu, tomēr, lai Autortiesību likums atbilstu direktīvas prasībām, sagaidāmi grozījumi, kas konkretizēs un stiprinās autora tiesības uz informāciju un taisnīgu atlīdzību arī gadījumos, kad atlīdzība jau ir bijusi pielīgta. Līdz ar to autoru un izpildītāju darbu izmantotājiem jārēķinās ar jaunu pienākumu – sniegt autoram vai izpildītājam informāciju regulāri – vismaz reizi gadā – bez īpaša autora pieprasījuma.

Bez tam Autortiesību likums šobrīd neparedz tiesības koriģēt līguma summu, ja tā sākotnēji noteikta pārāk zema. Autoram no likuma neizriet tiesības pieprasīt papildatlīdzību. Tādēļ arī sagaidāmi grozījumi, kas šādas tiesības likumā ietvers.

Autortiesību likums pašlaik arī neietver no likuma izrietošas tiesības atsaukt neizmantotu ekskluzīvu licenci vai līgumu, tādēļ sagaidāmi grozījumi, kas autoriem un izpildītājiem šādas tiesības paredzēs arī gadījumos, kad tas nav sevišķi pielīgts.

Paredzams, ka šādi grozījumi, kas ievieš minētās autoru un izpildītāju tiesības Autortiesību likumā, tiks veikti līdz 2021. gada 7. jūnijam, atbilstoši noteiktajam direktīvas prasību ieviešanas termiņam.

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK, 18. pants.

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK, 19.pants.

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK, 20. pants, 73. apsvērums.