Līgumsumma ir 2000 eiro un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 420 eiro, kas kopā veido 2420 eiro. Līgumsods ir 10% jeb 200 eiro. Kā pareizi izrakstīt rēķinu un norādīt to PVN deklarācijā?

Atbild Dace Everte, SIA “Sorainen ZAB”, vecākā nodokļu menedžere

Iespējamie varianti:

  • pasūtītājs pārskaita 2220 eiro (2420 – 200 (soda nauda)). PVN deklarācijā kā pilnu līgumsummu norāda 2000 eiro un PVN – 420 eiro;
  • pasūtītājs pārskaita 2178 eiro (2000 – 200 (soda nauda) + 378 (PVN)). PVN deklarācijā norāda 1800 eiro un PVN – 378 eiro.

No situācijas apraksta secināms, ka pamata darījuma vērtība ir 2000 eiro un darījumam ir piemērojams PVN. Par noteiktu pienākumu neizpildi darījuma pusēm (atkarībā no tā, kurš ir pasūtītājs, kurš – pircējs) ir tiesības pieprasīt/pienākums samaksāt darījuma partnerim līgumsodu 10% apmērā. Atbildes sniegšanai tiek pieņemts, ka darījums apliekams ar PVN vispārīgajā kārtībā.

Līgumsods un PVN

Vispirms par līgumsoda apmēra aprēķināšanu. Saskaņā ar Civillikuma (CL) 1716.pantu līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. CL neregulē konkrētu soda apjomu vai aprēķināšanas veidu –puses, pielīgstot šādu līgumsodu, savstarpēji vienojas par to, cik liels tas būs un kādā veidā tiks aprēķināts. Praksē visbiežāk līgumsods tiek aprēķināts no darījuma vērtības bez PVN. Tomēr aprakstītājā situācijā jāņem vērā, ka līgumsods nepalielina un nesamazina pamata darījuma vai par to maksājamā PVN vērtību.

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likuma) 5.pantu ar PVN apliekama ir preču piegāde, pakalpojumu sniegšana, preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā un preču imports, kā arī neregulāri veiktas jaunu transportlīdzekļu piegādes. Savukārt citiem darījumiem PVN likuma normas nav piemērojamas. Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojis, ka līgumsodiem, drošības naudai, rokasnaudai, biedru naudai, apdrošināšanas sabiedrību izmaksātajai atlīdzībai par apdrošināšanas gadījumu, pasākumu dalības maksai un izdevumu kompensāciju maksai, kas nav atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, PVN nepiemēro.

Kā norādīt PVN deklarācijā?

Pamata darījuma vērtību 2000 eiro atspoguļo deklarācijā kā ar PVN apliekamu darījumu – piegādātājs to uzrāda PVN deklarācijas 40.rindā “Kopējā darījuma vērtība” un 41.rindā “Ar PVN standartlikmi apliekamie darījumi”, kā arī atšifrē darījuma detaļas tās pielikuma PVN1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” 3.daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem”. Saņēmējs pamata darījuma vērtību uzrāda darījumu atšifrējumu pielikuma PVN1 1.daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”.

PVN vērtību 420 eiro apmērā piegādātājs norāda PVN deklarācijas 52.rindā “Ar PVN standartlikmi apliekamiem darījumiem”, pircējs – PVN deklarācijas 62.rindā “PVN summa par precēm un pakalpojumiem iekšzemē”.

Savukārt līgumsodu PVN deklarācijās neuzrāda. Rēķinā līgumsoda apmēru norāda atsevišķi un norāda arī to, ka līgumsodam PVN likuma normas nepiemēro.

Maksājuma apmērs ir atkarīgs no tā, cik liels ir pielīgtais līgumsoda apmērs. Tomēr jāņem vērā, ka līgumsoda maksāšana neietekmē darījuma apliekamo vērtību vai par to maksājamo PVN. Tādēļ, ne apstiprinot, ne noliedzot piedāvāto līgumsoda un maksājuma aprēķinu, deklarācijā jānorāda ar PVN apliekamā darījuma vērtība 2000 eiro apmērā un PVN – 420 eiro.