Raksta autors: Oļegs Spundiņš, SIA “Sorainen ZAB”, vecākais jurists

Līdz Senātam nonākusi lieta A420207719, kurā prasību iesniegušais uzņēmums nav izpildījis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkojumā noteikto – pārskaitīt darījumu partnera nodokļu parādu valsts budžetā. Konstatējot apstākli, ka uzņēmums ir veicis parādnieka rēķinu apmaksu uz tā norādītiem bankas kontiem, VID pieņēma lēmumu par tā saimnieciskās darbības apturēšanu līdz brīdim, kamēr valsts budžetā netiks iemaksāts parādnieka nodokļu parāds, kas pārsniedz 100 tūkst. eiro.

Senāts norādīja, ka ņemot vērā uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanas lēmuma pamatojumu, kā arī pieteikumā izvirzītos argumentus, it īpaši par to, ka tam nav no likuma normām izrietoša pienākuma maksāt cita uzņēmuma parādus, apgabaltiesai bija jāpārbauda, vai uzņēmumam bija pienākums iemaksāt budžetā to summu, kuru tas bija pārskaitījis parādniekam, un vai VID pēc tam, kad pie uzņēmuma vairs neatradās līdzekļi, kas pienācās parādniekam, vispār bija tiesības likt samaksāt naudas summu tādā apmērā, kādā uzņēmums to pārskaitījis parādniekam un kas daļēji sedz VID rīkojumā uzrādīto nodokļu parādu.

Taču apgabaltiesa saimnieciskās darbības apturēšanas lēmuma tiesiskumu ir pārbaudījusi no cita aspekta, proti, vai rīkojuma neizpildīšana VID piešķir tiesības apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību, atzīstot, ka tas nav pietiekams pamats saimnieciskās darbības apturēšanai un ka VID ir citi likumā noteikti instrumenti, kā panākt rīkojuma izpildi. Arī apgabaltiesas konstatējums, ka uzņēmums faktiski ir izpildījis rīkojumu (precīzāk – rīkojuma neskaidrības dēļ bija pamats uzskatīt, ka tas ir izpildījis rīkojumu), jo tas iemaksāja budžetā naudas līdzekļus par tām saistībām, kas bija spēkā brīdī, kad rīkojums tika izdots, ir saistīts ar apgabaltiesas pārbaudi par to, vai uzņēmums, neizpildot rīkojumu, ir pieļāvis būtisku pārkāpumu un vai tas tādējādi būtu pamats tā saimnieciskās darbības apturēšanai.

Senāts atzinis, ka šādi motīvi nesniedz atbildi uz to, vai uzņēmumam bija pienākums tā darījumu partnerim vienreiz jau samaksāto naudas summu ieskaitīt valsts budžetā un vai gadījumā, ja pieteikums tiktu apmierināts, uzņēmumam būtu tiesības pretendēt uz jau budžetā iemaksāto summu atmaksu.

Ar pilno rakstu varat iepazīties šeit.