Nupat beidzies 2022.gada pārskatu iesniegšanas laiks arī pašiem lielākiem uzņēmējiem. Šis raksts būs noderīgs grāmatvežiem, kas ir nolēmuši pievērsties uzņēmuma procesu sakārtošanai, līdzšinējo prakšu pārskatīšanai, politiku un instrukciju sagatavošanai attiecībā uz preču piegādēm, kas notiek Eiropas Savienībā (ES).

Juridiski preču piegādes darījumu partneriem ES regulē Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums), direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) un regula 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.

Preču piegāde ES

Preču piegāde ir process, kurā preces no vienas dalībvalsts nosūta vai transportē uz citu dalībvalsti un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu veic preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā.

PVN likuma 43.panta 4.daļā noteikts, ka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi piemēro preču piegādei ES teritorijā, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 • preču transporta pavaddokumentos un nodokļa rēķinā norādītais preču saņēmējs ir uzrādījis preču piegādātājam darījuma brīdī derīgu citas dalībvalsts nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru;
 • preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes uz galamērķi citā dalībvalstī, un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta pavaddokumenti.

Piegādes pierādījumi

Regulas 282/2011 45.a pantā ir precizēti papildu pienākumi preču pārvietošanas pierādījumiem. Īsumā – šī norma nosaka, ka tiek pieņemts, ka preces ir nosūtītas vai transportētas no dalībvalsts uz galamērķi ārpus tās teritorijas, bet ES ietvaros, ja pārdevējam ir noteikti pierādījumi.

Prasības pierādījumiem:

 • tie nav savstarpēji pretrunīgi;
 • tie apstiprina nosūtīšanu vai transportēšanu;
 • tos izdevušas divas dažādas puses, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja.

Pircēja rakstveida paziņojums par preču saņemšanu nepieciešams situācijās, kad pārdevējs nenodrošina preču transportēšanu.

Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:

 • pircējs vai trešā persona, kas pircēja vārdā ir nosūtījusi vai transportējusi preces;
 • preču galamērķa dalībvalsts;
 • paziņojuma izdošanas datumu;
 • pircēja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu un adresi;preču daudzumu un veidu;
 • preču ievešanas datumu un vietu;
 • transportlīdzekļa piegādes gadījumā – transportlīdzekļa identifikācijas numuru;
 • tās personas identifikāciju, kas preces pieņem pircēja vārdā.

Šāds paziņojums jāizsniedz ne vēlāk kā tā mēneša 10.dienā, kas seko pēc preču piegādes.
_______________________________________________________________________
Pircēja rakstveida paziņojums par preču saņemšanu nepieciešams situācijās, kad pārdevējs nenodrošina preču transportēšanu
_______________________________________________________________________
Visos piegādes gadījumos ir jāizmanto kāda no piegādes kombinācijām – vai nu divi “A” kolonnā minētie pierādījumi, vai arī viens “A” un viens “B” kolonnā minētais pierādījums.

A kolonna

 • Parakstīts CMR dokuments
 • Pavadzīme
 • Kravas zīme jeb iekraušanas paziņojums (bill of lading)
 • Rēķins par gaisa kravu pārvadājumiem
 • Preču pārvadātāja izsniegts rēķins

B kolonna

 • Apdrošināšanas polise attiecībā uz preču nosūtīšanu vai transportēšanu
 • Bankas dokumenti, kas pierāda maksājumu par preču nosūtīšanu/transportēšanu
 • Valsts sektora iestāžu (amatpersonu), piemēram, notāru, izsniegti oficiāli dokumenti, kas apstiprina preču ievešanu galamērķa valstī
 • Noliktavas turētāja izsniegta faktūra galamērķa dalībvalstī, kas apstiprina preču glabāšanu minētajā dalībvalstī

Trīsstūrveida darījumi

Lai atvieglotu tirdzniecību ES, trīsstūrveida darījumiem ir noteikta īpaša PVN piemērošanas kārtība. Trīsstūrveida darījums ir tāds darījums, kurā piedalās trīs puses (uzņēmums “A”, “B” un “C”), kur katrs darījumu partneris ir PVN maksātājs citā ES dalībvalstī.

Piemērs

Uzņēmums “A” pārdod preces “B”, kas tās nosūta partnerim “C”. Uzņēmums “B” īpašumtiesības uz precēm nodod “C”, bet preces pats nesaņem.

Atbilstoši PVN likuma 16.panta 4.daļa nosaka, ka PVN ir piemērots tajā dalībvalstī, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana, ja:

Latvijas PVN maksātājs ir veicis preču iegādi ES no citas dalībvalsts PVN maksātāja nolūkā piegādāt tās galasaņēmējam tās dalībvalsts teritorijā, kas ir vieta, kur veikta preču iegāde ES teritorijā;

 • preču galasaņēmējs ir augstāk minētās dalībvalsts PVN maksātājs un ir atbildīgs par nodokļa samaksu savas valsts budžetā kā šo preču saņēmējs;
 • Latvijas PVN maksātājs šīs daļas 1.punktā minēto preču piegādi ir norādījis ar īpašu atzīmi pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES.

Ja darījumi atbilst PVN likumā noteiktajam, tad uzņēmums, kas pilda starpnieka funkciju, ir tiesīgs nereģistrēties kā PVN maksātājs preču gala saņēmēja dalībvalstī.

Svarīgi atcerēties, ka saskaņā ar PVN likumu trīsstūrveida darījumu normas nav piemērojamas, ja starpnieka uzņēmums ir reģistrēta arī gala saņēmēja uzņēmuma dalībvalstī.

VID viedoklis

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2014.gada 4.septembra uzziņā 8.11-20/72255 skaidro, ka trīsstūrveida darījumā starpniekam (vidējam uzņēmumam) ir jāaprēķina PVN par preču iegādi, bet nav tiesību uz priekšnodokļa atskaitīšanu, ja preču iegāde ES notiek citā taksācijas periodā, nekā tiek īstenota preču piegāde ES.
_______________________________________________________________________
Uzņēmums, kas pilda starpnieka funkciju, ir tiesīgs nereģistrēties kā PVN maksātājs preču gala saņēmēja dalībvalstī
_______________________________________________________________________
Šādā gadījumā PVN deklarācijas 50.rindā “Kopējā darījuma vērtība no ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (standartlikme)” ir jāuzrāda preču iegāde ES, neatskaitot priekšnodokli, PVN – 55.rindā “Aprēķinātais PVN ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”, priekšnodoklis – 64.rindā “PVN summa par aprēķinātajām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”, neatskaitāmais priekšnodoklis – 66.rinda “PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis”. Tāpat detalizētus darījuma datus norāda PVN deklarācijas pielikuma PVN1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu”, 2.daļā “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm”.

Piemērs

Uzņēmumam “B” ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par preču iegādi ES, kad tiek veikta preču piegāde “C”, ja vien “B” rīcībā būs pierādījumi, ka “C” ir samaksājis PVN par iegādātajām precēm no uzņēmuma “B”. Kā šī fakta apliecinājumu var izmantot jebkādu dokumentu ar juridisku spēku – “B” jābūt gatavam to iesniegt pēc VID pieprasījuma.

Pēc preču nosūtīšanas, atskaitot priekšnodokli, uzņēmums “B” to deklarē PVN deklarācijas 67.rindā “Korekcijas iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājums” un PVN deklarācijas pielikumā PVN1 1.daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”.

Tātad, VID skaidrojuma izriet, ka tad, ja tiek veikts trīspusējs darījums, bet starpnieka veiktā preču iegāde un piegāde nenotiek vienā un tajā pašā mēnesī, rodas pienākums iegūt pierādījumus arī par to, ka preces gala pircējs ir samaksājis PVN par saņemtajām precēm savā dalībvalstī.